SCID-II Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV


 Wiek

dorośli

 Procedura

badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu

 Opis

SCID-II jest częściowo ustrukturalizowanym wywiadem diagnostycznym umożliwiającym ocenę dwunastu zaburzeń osobowości sklasyfikowanych na osi II w DSM-IV oraz dodatku B do DSM-IV.

Wywiad może być poprzedzony wypełnianym przez badanego kwestionariuszem, zwierającym 119 pytań, korespondujących z pytaniami wywiadu, o objawy wymienionych wyżej zaburzeń. Pytania kwestionariusza, na które badany udzielił odpowiedzi przeczącej, są pomijane w wywiadzie, co pozwala na jego skrócenie.

 

IVE - Kwestionariusz Impulsywności, Hans J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck (2006)


 Wiek

młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli

 Procedura

badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu

 Opis i zastosowanie

IVE składa się z 54 pozycji mających postać pytań, na które odpowiada się Tak lub Nie. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: Impulsywność, Skłonność do ryzyka i Empatia.Stosuje się do celów badawczych oraz w diagnozie indywidualnej przy identyfikowaniu osób nieprzystosowanych (psychologia kliniczna), rekrutacji i selekcji do pracy (psychologia organizacji i pracy), w doradztwie zawodowym (psychologia edukacji).

 

ROR Test Rorschacha - tablice


 Wiek

dzieci, młodzież, dorośli

 Procedura

badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu

 Opis i zastosowanie

Projekcyjna metoda diagnostyczna wykorzystująca plamy atramentowe. Pozwala na ocenę ogólnej struktury osobowości, na którą składają się potrzeby, emocje, konflikty wewnętrzne czy sposoby spostrzegania i interpretowania rzeczywistości.

10 tablic przedstawiających symetryczne plamy atramentowe (pięć czarno-białych, dwie z dodatkiem koloru czerwonego i trzy wielobarwne) mających zastosowanie wdiagnozie osobowości, diagnozie kliniczna, do oceny postępów psychoterapii.

 

EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Kwestionariusz Osobowości Eysencka w Wersji Skróconej EPQ-R(S), Hans J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck (2006)


 Wiek

dzieci, młodzież, dorośli

 Procedura

Badanie indywidulne

 Opis i zastosowanie

EPQ-R składa się ze 106 pytań, na które badany odpowiada Tak lub Nie. Wyniki ujmowane są na 6 skalach. Trzy z nich – Psychotyzm (P), Ekstrawersja (E), Neurotyzm (N) – odnoszą się do podstawowych wymiarów osobowości. Skala kontrolna – Kłamstwa (K) – pozwala na ocenę tendencji do przedstawiania się w lepszym świetle. Dwie skale dodatkowe – Skłonność do uzależnień (UZ) i Skłonność do przestępstw (PRZ) – pozwalają na identyfikowanie osób w różny sposób zaburzonych. Nazwy tych skal są zgodne z oryginałem. Polskie dane walidacyjne nie pozwalają jednak, aby ich wyniki można było interpretować jako wskazujące na skłonność do uzależnień lub skłonność do przestępstw. EPQ-R(S) składa się z 48 pozycji pochodzących z wersji pełnej EPQ-R. Pozwala na obliczenie wyników w 4 skalach: Psychotyzmu (P), Ekstrawersji (E), Neurotyzmu (N) i Kłamstwa (K).

PQ-R w wersji pełnej może być wykorzystywany do badań naukowych oraz do celów diagnozy indywidualnej w psychologii klinicznej, edukacji oraz organizacji i pracy. Podobne mogą być zastosowania wersji skróconej, jednak z wyjątkiem skali Psychotyzmu z EPQ-R(S), która okazała się mało trafna i mało rzetelna.