W naszej ofercie znajdują się m.in.:

 • diagnoza psychologiczna,
 • psychotesty/ badania kierowców,
 • badania i opinie powypadkowe,
 • psychologiczne badania na broń,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • psychoterapia osób indywidualnych, par i rodzin,
 • pomoc dla osób z agorafobią,
 • pomoc dla kobiet z tokofobią,
 • opiniowanie psychologiczne, w tym opinie powypadkowe,
 • opiniowanie/ rekomendowanie produktów i usług (w tym metodą chińskiego portretu),
 • usługi psychologiczne on – line,
 • szkolenia i coaching,
 • warsztaty rozwoju osobowości,
 • treningi interpersonalne i intrapsychiczne,
 • szkolenia BHP wstępne i okresowe,
 • psychoedukacja,
 • psychoprofilaktyka,
 • profesjonalne korepetycje,
 • profesjonalne lekcje przywództwa,
 • poradnictwo zawodowe i badanie preferencji zawodowych,
 • jedyna w Polsce Czytelnia Testów Psychologicznych,
 • bogata oferta szkoleń i praktyk dla studentów i absolwentów psychologii

 

Instytut od 2012 roku specjalizuje się w:

1. Badaniach psychologicznych kandydatów na osoby duchowne i wczesnym wykrywaniu zaburzeń seksualnych stanowiących przeciwwskazanie do pełnienia funkcji społecznie odpowiedzialnych (także praca z dziećmi, młodzieżą, osobami z deficytami intelektualnymi, z rodzin dysfunkcjyjnych, o obniżonym krytycyzmie, podatnych na wykorzystanie). Zapraszamy wszystkie zakony i organizacje religijne wspierające idee celibatu i dostosowania się do kanonów praktyk religijnych do zweryfikowania swoich kandydatów w profesjonalnym Instytucie. Badanie ma charakter niezależny, a osoby prowadzące gwarantujące neutralność religijną w procesie diagnostycznym.

2. Opiniach psychologicznych do spraw odwoławczych.

3. Opiniach psychologicznych do spraw cywilnych.

4. Badaniach na broń kolekcjonerską.

5. Badaniach na broń sportową.

6. Badaniach pracowników przy pracach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 
z dnia 28 maja 1996 r. 
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
(Dz. U. Nr 62, poz. 287)
Na podstawie art. 210 § 6 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
2. Wykaz prac, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 1996 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: A. Bączkowski 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (poz. 287)

WYKAZ RODZAJÓW PRAC WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ

 1. Prace przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych. 
 2. Prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych. 
 3. Prace przy obsłudze układnic magazynowych. 
 4. Prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych. 
 5. Prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych. 
 6. Prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi. 
 7. Prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych. 
 8. Prace przy obsłudze urządzeń walcowniczych przy wprowadzaniu pasm do wykrojów walcowniczych przy użyciu narzędzi ręcznych. 
 9. Prace drużyn trakcyjnych oraz maszynistów - operatorów samojezdnych ciężkich maszyn torowych i kierowców drezyn motorowych. 
 10. Prace nastawniczego, ustawiacza i manewrowego na kolei i na zakładowych bocznicach kolejowych oraz prace dyżurnego ruchu na kolei. 
 11. Prace kierowców: autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m, trolejbusów i motorniczych tramwajów. 
 12. Prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych. 
 13. Prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć. 
 14. Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych, podlegających pełnemu dozorowi technicznemu. 
 15. Prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem. 
 16. Prace przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakazanych. 
 17. Prace przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych. 
 18. Prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych. 
 19. Prace z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II. 
 20. Prace związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego. 
 21. Prace doświadczalne z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji. 
 22. Prace remontowo-konserwacyjne przy amunicji i jej konfekcjonowaniu. 
 23. Prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. 
 24. Prace maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią, rewidenta urządzeń wyciągowych - w podziemnych zakładach górniczych. 
 25. Prace maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych - w odkrywkowych zakładach górniczych. 
 26. Prace mechanika i maszynisty wiertni, operatora i kierowcy agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu - w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych i w zakładach wykonujących prace geologiczne. 
 27. Prace pilota morskiego. 
 28. Prace przy obsłudze znaków nawigacyjnych na wodzie. 
 29. Prace przy technicznej obsłudze wodowania statków. 
 30. Prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych. 
 31. Prace na wiaduktach i mostach. 
 32. Prace pilota samolotowego, śmigłowcowego i szybowcowego, balonu wolnego i skoczka spadochronowego zawodowego. 
 33. Prace nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego w lotnictwie. 
 34. Prace kontrolera ruchu lotniczego. 
 35. Prace kaskadera filmowego. 
 36. Prace treserów dzikich zwierząt i akrobatów cyrkowych. 

7. Badania psychologiczne strażaków OSP i  PSP

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz.U.2004.1.6).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz.U.2009.210.1627).

Dz.U.2009.210.1627

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

(Dz. U. z dnia 11 grudnia 2009 r.)

Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380)

8. Badania straży leśnej, strażników leśnych i starszych strażników leśnych.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2003 nr 11 poz. 123 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 14 stycznia 2003 r.w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682)

§ 3.

 Na stanowisku strażnika leśnego lub starszego strażnika leśnego nie zatrudnia się osoby:

1) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

2) wykazującej istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

3) uzależnionej od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.

PSYCHOLOGICZNE SPA

PSYCHOLOGICZNE SPA jest odpowiedzią na potrzeby tych osób, które pragną wszechstronnie dbać o siebie, wierząc lub chcąc uwierzyć, że są ważne i wyjątkowe.

 Spa kojarzone z luksusową pielęgnacją własnego ciała, w wersji psychologicznej oznacza wydobycie na wierzch swoich zasobów, rozwinięcie potencjału osobistego  i wzmocnienie siebie jako kobiety/mężczyzny/pracownika/matki/ojca/partnera/partnerki/ singla/studentki/ucznia/osoby poszukującej miłości/po prostu Ciebie – w tym miejscu życia,  w którym jesteś.

W ramach psychologicznego SPA dopieścisz siebie lub wybraną przez siebie bliską osobę korzystając m.in. z:

 • Treningów relaksacyjnych (z wykorzystaniem m.in. pracy z ciałem, oddechem, wizualizacji, treningu Schulza i Jacobsona);  
 • Profesjonalnej analizy wyników testu NEO-PI-R, jako rzetelnego narzędzia psychometrycznego wskazującego Twoje indywidualne zasoby, czyli mocne strony,  z których możesz korzystać w swoim życiu oraz obszary, które możesz w sobie rozwijać (jeśli będziesz tego ciekaw/a);
 • Nauki oddechu, który dodaje energii i witalności;
 • Lekcji emisji głosu;
 • Badania Twoich indywidualnych predyspozycji zawodowych;
 • Udziału w warsztatach grupowych lub indywidualnych doskonalących m.in.: pewność siebie, inteligencję emocjonalną, komunikację, asertywność, umiejętność kreowania własnego wizerunku, autoprezentację, rozwiązywanie konfliktów i inne;
 • Treningów radzenia sobie ze stresem;
 • Indywidualnej rozmowy z psychologiem lub coachem;
 • Wsparcia w wyznaczeniu i realizacji postawionych sobie celów;
 • Stworzonej dla Ciebie bajki terapeutycznej, która pomaga pozbyć się trudności lub wzmocnić mocne strony.

Oferta jest dopasowywana do indywidualnych potrzeb. Możesz skorzystać z dowolnie połączonych różnych propozycji (z tych wymienionych wyżej lub znajdujących się w naszej szerokiej ofercie, przedstawionej częściowo po drugiej stronie). Koszt i czas realizacji ustalimy indywidualnie – możesz zrobić sobie cały dzień, łącznie z weekendem, w psychologicznym SPA lub podzielić je na kilka spotkań.

Zapraszamy do kontaktu!