Wydajemy opinie psychologiczne o predyspozycjach i motywacji do podjęca funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz tzw. rekwalifikacji - ważność opinii to dwa lata. Spełniamy wymogi ustawowe do tego typu badań: tytuł: mgr psychologii, ponad dwa lata praktyki
w poradnictwie rodzinnym.

 

Podstawa prawna poniżej: 

4 września opublikowano Ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany to:

  1. pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym będzie finansowany przez powiat, w którym dziecko się urodziło;
  2. obowiązek wysłuchania dziecka, jeżeli wiek i stopień dojrzałości dziecka na to pozwalają - instytucje, które orzekają o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej powinny wziąć pod uwagę zdanie i potrzeby dziecka;
  3. 18-miesięczny termin na uregulowanie prawnej sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
  4. zasada nierozdzielania nieletniej matki przebywającej w pieczy zastępczej od dziecka;
  5. zmniejszenie z 20 do 15 liczby rodzin objętych w tym samym czasie opieką jednego asystenta rodziny oraz z 30 do 15 liczby podopiecznych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
  6. obowiązek odnawiania co 2 lata opinii psychologa o predyspozycjach i motywacji do podjęcia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz tzw. rekwalifikacji;
  7. dochody dzieci przebywających w pieczy zastępczej (renty rodzinne i alimenty) będą wypłacane bez dokonywania potrąceń.

w art. 42:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia

rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie

wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;”,