Czym jest test inteligencji?

Jednym z najpopularniejszych testów psychometrycznych jest test inteligencji, z pomocą którego możliwa jest ocena sprawności umysłowej określanej w formie ilorazu inteligencji (IQ). Najnowsze z takich rozwiązań umożliwiają ocenę m.in. zdolności językowych, analitycznych czy skojarzeniowych. Wynik wyrażony zostaje w postaci liczby całkowitej, a uzyskuje się go w następujący sposób: wiek umysłowy dzieli się przez wiek badanego, a następnie mnoży przez 100. Rozkład wyników bliski jest krzywej Gaussa i z tego względu jest opisywany właśnie za pomocą krzywej dzwonowej należącej do rozkładu normalnego.


Relatywność wyników IQ

Warto zaznaczyć, że wynik testu ma charakter względny – nie jest prawdziwym wyznacznikiem poziomu inteligencji, sporo mówi jednak o predyspozycjach badanego. Co więcej, testy powinny być stale różnicowane ze względu na zachodzące zmiany społeczne oraz kulturowe, z uwzględnieniem efektu Flynna (jest to zauważalny wzrost IQ od początku XX wieku o ok. 3 punkty w ciągu dekady).


Interpretacja wyników IQ

Średnia ilorazu inteligencji dla danej populacji wynosi 100 jednostek, które ułatwiają interpretowanie uzyskanych wyników. W związku z tym wynik na poziomie 90-110 jednostek wskazuje inteligencję przeciętną; wyniki poniżej 90 wskazuje niższy, a powyżej 110 wyższy iloraz inteligencji. Obecnie do najczęściej stosowanych sposobów obliczania IQ należy test inteligencji WAIS stworzony przez Davida Wechslera oraz test matryc Ravena.


Przykładowe pytania testu na inteligencję

Celem pytań w teście IQ jest sprawdzenie zdolności umysłowych badanego, a ich forma miewa podobnie brzmienie do zadań matematycznych lub językowych. Dla przykładu, większość pytań polega np. na uzupełnieniu ciągu liczb, wyboru brakującej figury lub pasującego do skojarzeń słowa. Czasem bywają to również proste zadania logiczne. Za każdym razem badany ma możliwość wyboru jednej z czterech proponowanych odpowiedzi, przy czym zawsze tylko jedna z nich jest prawidłowa.


Rodzaje testów

 • Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R
 • Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-R
 • Test Matryc Ravena
 • APIS-Z Bateria testów
 • CFT Neutralny Kulturowo Test Inteligencji
 • Skala Dojrzałości Kulturowej COLUMBIA
 • Diagnoza Możliwości Intelektualnych
 • Dziecięca Skala Rozwojowa
 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera
 • Test Inteligencji OMNIBUS
 • Skale Inteligencji  i Rozwoju IDS
 • Bateria testów TIS
 • Test Rozumienia Słów
 • Test Słownikowy dla Dzieci
 • Zestaw Testów Uzdolnień