SCID-II Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV

Jest to indywidualne badanie dla osób dorosłych, mające na celu zdiagnozowanie oraz ocenę wybranych zaburzeń osobowości. Ma formę półustrukturalizowanego wywiadu diagnostycznego ocenianego przez badaczy oraz klinicystów na dwa sposoby: kategorialnie lub profilowo. To jedno z najpopularniejszych narzędzi zgodnych z systemem DSM. Wywiad bywa poprzedzony kwestionariuszem, w którym pojawiają się pytania dotyczące objawów towarzyszących zaburzeniom osobowości o charakterze obsesyjno-kompulsyjnym, schizoidalnym czy antyspołecznym.


 Wiek

dorośli

 Procedura

badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu

 Opis

SCID-II jest częściowo ustrukturalizowanym wywiadem diagnostycznym umożliwiającym ocenę dwunastu zaburzeń osobowości sklasyfikowanych na osi II w DSM-IV oraz dodatku B do DSM-IV.

Wywiad może być poprzedzony wypełnianym przez badanego kwestionariuszem, zwierającym 119 pytań, korespondujących z pytaniami wywiadu, o objawy wymienionych wyżej zaburzeń. Pytania kwestionariusza, na które badany udzielił odpowiedzi przeczącej, są pomijane w wywiadzie, co pozwala na jego skrócenie.

IVE - Kwestionariusz Impulsywności, Hans J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck (2006)

Badaniu indywidualnemu mogą być poddawani są nie tylko dorośli, ale także młodzież ponadgimnazjalna. W skład kwestionariusza wchodzi ponad 50 pytań (dla dwóch grup wiekowych, oddzielnych dla kobiet i mężczyzn), które mają na celu ustalenie u badanego takich zjawisk, jak Empatia, Skłonność do ryzyka oraz Impulsywność. Wszystkie trzy skale ułatwiają określenie charakteru wybranych cech osobowości. Z Kwestionariusza Impulsywności korzystają psycholodzy kliniczni, psycholodzy edukacji oraz psycholodzy pracy.


 Wiek

młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli

 Procedura

badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu

 Opis i zastosowanie

IVE składa się z 54 pozycji mających postać pytań, na które odpowiada się Tak lub Nie. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: Impulsywność, Skłonność do ryzyka i Empatia.Stosuje się do celów badawczych oraz w diagnozie indywidualnej przy identyfikowaniu osób nieprzystosowanych (psychologia kliniczna), rekrutacji i selekcji do pracy (psychologia organizacji i pracy), w doradztwie zawodowym (psychologia edukacji).

ROR Test Rorschacha - tablice

Badaniu poddawane są zarówno dzieci, jak i młodzież oraz osoby dorosłe. Należą do rodzaju indywidualnych testów projekcyjnych, które pozwalają na ujawnienie stanów psychicznych, cech osobowości, lęków i traum. Test Rorschacha opiera swoją metodę na plamach atramentowych. Zadaniem badanego jest zinterpretowanie tego, co widzi na planszach (zarówno całości, jak i poszczególnych elementów, takich jak odcienie, kształty, pozorne ruchy). Podczas badania mierzony jest czas oraz obserwowane są reakcje badanego, które służą specjaliście do oceny stanu psychicznego pacjenta.


 Wiek

dzieci, młodzież, dorośli

 Procedura

badanie indywidualne; bez ograniczenia czasu

 Opis i zastosowanie

Projekcyjna metoda diagnostyczna wykorzystująca plamy atramentowe. Pozwala na ocenę ogólnej struktury osobowości, na którą składają się potrzeby, emocje, konflikty wewnętrzne czy sposoby spostrzegania i interpretowania rzeczywistości.

10 tablic przedstawiających symetryczne plamy atramentowe (pięć czarno-białych, dwie z dodatkiem koloru czerwonego i trzy wielobarwne) mających zastosowanie wdiagnozie osobowości, diagnozie kliniczna, do oceny postępów psychoterapii.

EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Kwestionariusz Osobowości Eysencka w Wersji Skróconej EPQ-R(S),Hans J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck (2006)

Test, któremu poddaje się dzieci, młodzież oraz dorosłych, składający się ze 106 pytań, na które badany odpowiada za pomocą odpowiedzi „Tak” lub „Nie”. Obejmuje takie skale, jak: Psychotyzm, Ekstrawersja, Neurotyzm, Kłamstwo (skala kontrolna), Skłonność do uzależnień i Skłonność do przestępstw. Dwie ostatnie służą specjaliście do zidentyfikowania osób z zaburzeniami. Wyniki kwestionariusza osobowości tego typu okazują się przydatne dla psychologów pracy, psychologów klinicznych oraz psychologów edukacji.


 Wiek

dzieci, młodzież, dorośli

 Procedura

Badanie indywidulne

 Opis i zastosowanie

EPQ-R składa się ze 106 pytań, na które badany odpowiada Tak lub Nie. Wyniki ujmowane są na 6 skalach. Trzy z nich – Psychotyzm (P), Ekstrawersja (E), Neurotyzm (N) – odnoszą się do podstawowych wymiarów osobowości. Skala kontrolna – Kłamstwa (K) – pozwala na ocenę tendencji do przedstawiania się w lepszym świetle. Dwie skale dodatkowe – Skłonność do uzależnień (UZ) i Skłonność do przestępstw (PRZ) – pozwalają na identyfikowanie osób w różny sposób zaburzonych. Nazwy tych skal są zgodne z oryginałem. Polskie dane walidacyjne nie pozwalają jednak, aby ich wyniki można było interpretować jako wskazujące na skłonność do uzależnień lub skłonność do przestępstw. EPQ-R(S) składa się z 48 pozycji pochodzących z wersji pełnej EPQ-R. Pozwala na obliczenie wyników w 4 skalach: Psychotyzmu (P), Ekstrawersji (E), Neurotyzmu (N) i Kłamstwa (K).

PQ-R w wersji pełnej może być wykorzystywany do badań naukowych oraz do celów diagnozy indywidualnej w psychologii klinicznej, edukacji oraz organizacji i pracy. Podobne mogą być zastosowania wersji skróconej, jednak z wyjątkiem skali Psychotyzmu z EPQ-R(S), która okazała się mało trafna i mało rzetelna.