Dysleksja

Im wcześniej wykryta i zdiagnozowana zostanie dysleksja, tym szybciej można będzie jej przeciwdziałać. Dysleksja to nie choroba, nie da się jej wyleczyć. Dyslektykiem jest się do końca życia, dlatego ważne jest by wyćwiczyć strategie postępowania aby dysleksja nie przeszkadzała w życiu codziennym. Dzieci z dysleksją często są sfrustrowane. Mają niskie poczucie własnej wartości i nie wierzą w siebie. Mimo trudu i wysiłku włożonego w pracę otrzymują niskie noty w szkole. Często są obiektem żartów kolegów. Przez w/w sytuacje trudności dzieci pogłębiają się, dlatego bardzo ważna jest wczesna interwencja rodziców i nauczycieli. Rodzice powinni udać się z dzieckiem do pedagoga lub psychologa, który zajmuje się osobami dotkniętymi dysleksją rozwojową. Dysleksja to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (przy standardowych metodach nauczania, inteligencji i w przeciętnych warunkach społeczno- kulturowych) spowodowane zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych i motorycznych, uwarunkowanych nieprawidłowościami układu nerwowego.

Wyróżniamy:

 • dysleksję, czyli (w szerokim znaczeniu) specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu,

 • dysortografię, czyli trudności w pisaniu (popełnianie błędów przy znajomości zasad pisowni),

 • dysgrafię, czyli zniekształcenie graficzne pisma (brzydkie pisanie),

 • dyskalkulię, czyli trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych,

 • dysfonię, która objawia się cichym, niewyraźnym mówieniem.

 

Grupa ryzyka dysleksji:

 • pomijanie etapu raczkowania,

 • opóźniony rozwój mowy: późne rozpoczęcie porozumiewania się przy pomocy słów, trudności z poprawnością wypowiedzi (gramatyka, głoski, mowa niewyraźna i niezrozumiała dla otoczenia),

 • niska bądź obniżona sprawność ruchowa w zakresie swojego ciała (problemy z utrzymaniem równowagi, niechęć do zabawy, niezdarność ruchów, kłopoty z łapaniem piłki czy rzucaniem do celu,

 • zaburzenia pamięci wzrokowej (problem z rysowaniem figur, rysowaniem szlaczków),

 • opóźniony rozwój lateralizacji (trudności w określaniu prawej i lewej strony),

 • zaburzenia analizy i syntezy wyrazów,

 • słabe rozumienie tekstu,

 • przy pierwszych próbach pisania- brzydkie, niestaranne pismo, popełnianie błędów przy przepisywaniu,

 • problemy z zapamiętywaniem krótkich wierszyków i piosenek,

 • wadliwa wymowa,

 • przy pierwszych próbach czytania- wolne tempo czytania, przekręcanie wyrazów, mylenie liter,

Objawy i trudności w nauce:

 • trudności w utrzymaniu pisma w linijkach zeszytu,

 • trudności przy przepisywaniu,

 • trudności w pisaniu ze słuchu,

 • mylenie liter oraz przestawianie ich,

 • trudności w pisaniu głosek dźwięcznych,

 • gubienie” liter, opuszczanie ich,

 • przestawianie szyku wyrazów,

 • nieróżnicowanie ę- en, ą- om,

 • pomijanie litery „y”

 • wolne tempo pisania,

 • niewłaściwe stosowanie małych i wielkich liter,

 • trudność w różnicowaniu podobnie brzmiących wyrazów,

 • niewłaściwe stosowanie interpunkcji lub jej brak.

 

Objawy trudności w czytaniu:

 • wolne tempo czytania,

 • błędy w czytaniu- przestawianie wyrazów, opuszczanie liter, zmiana brzmienia wyrazów,

 • zgadywanie” wyrazów,

 • gubienie miejsca czytania, opuszczanie linijki czytania,

 • niechęć do głośnego czytania,

 • trudność w dzieleniu wyrazów na sylaby,

 • trudności w znajdowaniu informacji w tekście,

 • czytanie bez zrozumienia teksty,

Objawy w nauce innych przedmiotów:

 • trudności w rysowaniu- rozplanowanie rysunku, rozmieszczenie postaci, silny/słaby nacisk ołówka czy kredki,

 • trudności w nauce języków obcych- rozbieżność między wymową a pisownią wyrazów,

 • trudności w uczeniu pamięciowym- nauka tabliczki mnożenia, wierszy itp.

 • trudności w nauce geografii- mylenie stron świata, problemy w czytaniu mapy,

 • trudności w nauce geometrii- zakłócenia orientacji przestrzennej, trudność w przyswojeniu pojęć geometrycznych,

 • trudności występujące podczas zajęć wychowania fizycznego- błędne rozumienie instrukcji ćwiczeń oraz wolne tempo pracy,