Wykonujemy opinie dotyczące braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Przed wydaniem opinii należy wypełnić pisemny wniosek, który udostępnimy w Naszej placówce.

Opinia jest przydatna i niezbędna w przypadku pracy/zajęć zarobkowych dzieci na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną i artystyczną , m.in. Teatr, Opera, Filharmonia, Balet, media, imprezy artystyczne w postaci występów publicznych: wokalnych, tanecznych, wokalno-tanecznych, indywidualnych, zbiorowych, zbiorowych – chóralnych, baletowych. A także planów filmowych dla dziecięcych aktorów i dzieci biorących udział w tworzeniu reklam, spotów i innych form przekazu medialnego.

Podstawa prawna niniejszych opinii:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 roku, nr 24, poz. 141, z póź. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r poz. 199)

KK Art. 304.

§1. Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy.

§2. Właściwy inspektor pracy wydaje zezwolenie, o którym mowa w § 1, na wniosek podmiotu określonego w tym przepisie.

§3. Właściwy inspektor pracy odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych w zakresie przewidzianym w § 1:

 • powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka,

 • zagraża wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko.

§4. Podmiot, o którym mowa w § 1, dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia:

 • pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu - opinię dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.

§5. Zezwolenie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać:

 • dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna,

 • oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie przewidzianym w § 1,

 • określenie rodzaju pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko,

 • określenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • określenie dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • inne niezbędne ustalenia, wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj, charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko.

§6. Na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka właściwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie.

§7. Właściwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie z urzędu, jeżeli stwierdzi, że warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w wydanym zezwoleniu.