Szkolenia psychologiczne dla biznesu

W Ogólnopolskim Instytucie Badań Psychologicznych, Szkoleń, Coachingu i Psychoterapii EMPIRIA.PL oferujemy spotkania edukacyjne w zakresie psychologii biznesu. To oferta dla każdego, kto stawia na zrównoważony rozwój swojego potencjału zawodowego. Nasza oferta adresowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak i dla firm oraz instytucji.

Psycholog biznesu to specjalista, który bada rozwój człowieka w środowisku jego pracy. Zajęcia z psychologiem biznesu ukierunkowane są na zwiększenie efektywności pracy, poprawę satysfakcji z wykonywanych zadań, a także na rozwój szeregu umiejętności. W tej dziedzinie oferujemy warsztaty i spotkania kształtujące umiejętności przywódcze, rozwijające umiejętność pracy w zespole oraz zajęcia motywacyjne. Omawiamy kulturę organizacji pracy charakterystyczną dla danego przedsiębiorstwa, uczymy zasad skutecznej komunikacji, podpowiadamy, jak wykorzystać swój potencjał w codziennych obowiązkach zawodowych, jak radzić sobie ze stresem oraz jak skutecznie negocjować z klientami.


Szkolenia psychologiczne dla firm

Efektywne zarządzanie czasem

Szkolenie mające na celu pomoc w jasnym określaniu celów i dążeń, przedstawianiureguł efektywnego planowania pracy, a także optymalnego rozłożenia obowiązków w ciągu dnia. Zwracamy także uwagę na zmianę nawyków, które uniemożliwiają skuteczne działanie. Efektywne zarządzanie czasem pozwala zmaksymalizować rezultatyswojej pracy i umożliwia wykonywanie większej ilości zadań w jak najkrótszym czasie.


Rozwój sztuki negocjacji

Negocjacje podejmowane są w sytuacjachkonfliktowych między stronami w celu znalezienia optymalnego rozwiązania. Zakres stosowania negocjacji jest niezwykle szeroki, również w pracy i biznesie. Negocjacje mają miejsce w relacjach pomiędzy podwładnymi, przełożonymi, klientami czy też kontrahentami. Ich umiejętne prowadzenie niewątpliwie może niejednokrotnie okazać się kluczem do osiągnięcia sukcesu.

Skuteczne radzenie sobie ze stresem

Stres jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Często jest na tyle paraliżujący, że uniemożliwia osiągnięcie celu, do którego dążymy. Umiejętne panowanie nad negatywnymi emocjami, poznanie technik skutecznegoich zwalczania, a także zapoznanie z bogatą ofertą treningów relaksacyjnych, niewątpliwie pozwoli na poprawę jakości życia zarówno w sferze osobistej, jak
i zawodowej.

Rozwój inteligencji emocjonalnej u pracowników

Inteligencja emocjonalna to umiejętność rozpoznawania własnych emocji (jak i emocji przeżywanych przez innych), a także radzenia sobie z nimi. Ma ona kluczowe znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji z otoczeniem. Liczne badania wykazały, że jej rozwój ma także silny wpływ na efektywność w pracy i jest niezwykle istotnym czynnikiem decydującym o osiągnięciu sukcesu. Udowodniono również, że pracownicy o wysokiej inteligencji emocjonalnej są wydajniejsi i efektywniej pełnią swoje funkcje. Dlatego jej rozwój u pracowników może być korzystnie wpłynąć na zyski w firmie.

Efektywna komunikacja interpersonalna

Efektywna komunikacja interpersonalna jest wyznacznikiem skutecznego porozumiewania. Znaczny rozwój tych umiejętności pozwalazsynchronizować komunikację werbalną i niewerbalna, w taki sposób, aby uzyskać lepszy efekt komunikacyjny. Pomocne w jego osiągnięciu będzie nabycie informacji na temat aktywnego słuchania, precyzyjnego wyrażania swoich myśli, kontroli emocji oraz barier komunikacyjnych.

Rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów i twórczego myślenia

Trening twórczości przynosi wielorakie korzyści dla uczestników, stymuluje ich, rozwija postawę otwartości na nowości. Ponadto wzmacnia i kształtuje wyobraźnię, a także pozwala na lepszepoznanie siebie i innych.Odpowiedni trening tych zdolności pozwala na rozwój niestandardowych umiejętności, pobudzenie wyobraźni i kreatywnego myślenia. Niezbędnym elementem takiego szkolenia jest poznanie technik mapowania myśli, twórczego myślenia, metod wyboru i analizy rozwiązań. Spojrzenie na pewne aspekty z mniej typowego punktu widzenia, może okazać się kluczowym aspektem, pozwalającym na odkrycie w sobie zasobów, pomagających myśleć w twórczy sposób.


Czym zajmuje się psychologia biznesu?

Psychologia biznesu to dział zajmujący się badaniem człowieka w warunkach biznesowych. Dziedzina ta bada między innymi, jakie czynniki mają wpływ na rozwój potencjału zawodowego człowieka, jak tworzy się zespół, jak kształtują się relacje wśród współpracowników, jak i pomiędzy pracownikiem a kierownictwem czy podwładnymi. Psycholog biznesu ma za zadanie pomagać ludziom w pokonywaniu trudności, z jakimi spotykają się w miejscu pracy, a także skutecznie działać na rzecz zwiększania efektywności pracowników przedsiębiorstwa. Działania psychologa biznesu skupiają się na stymulowaniu wydajności i satysfakcji pracowników, analizowaniu warunków środowiska pracy, a także zwiększaniu wydajności kadry zarządzającej. Dziedzina ta zajmuje się zagadnieniami takimi, jak m.in. procesy grupowe w miejscu pracy, przywództwo, motywacja i satysfakcja, komunikacja w miejscu pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, jakość obsługi klienta itp.

Geneza psychologii biznesu

Psychologia biznesu wyrasta z psychologii pracy i organizacji, która to swoje początki ma w czasach II Wojny Światowej. Ówczesne realia skierowały zainteresowanie badaczy na czynniki decydujące o szybkiej i efektywnej selekcji żołnierzy do służby. Za pioniera w dziedzinie psychologii biznesu uznaje się amerykańskiego ekonomistę, socjologa i psychologa, Herberta Simona, który w 1978 roku odebrał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Interesował się zarządzaniem oraz psychologią organizacji. Współcześni naukowcy w tej dziedzinie badają m.in. teorię ryzyka, procesy podejmowania decyzji itp. Psycholodzy szukają odpowiedzi na pytanie, jak maksymalnie zwiększyć efektywność firmy, przy zachowaniu motywacji i satysfakcji z pracy wśród zatrudnionych osób.

Działy psychologii biznesu

W kręgu działów psychologii biznesu wymienić można: przywództwo, procesy grupowe, motywację, kulturę organizacji, komunikację w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, satysfakcję pracowników, obsługę klienta. Psychologów biznesu spotkać można w działach HR firm i instytucji. Pełnią także rolę konsultantów prowadzących warsztaty i szkolenia dla pracowników.

Jak jest wykorzystywana psychologia biznesu?

Psycholodzy biznesu pracują nad kształtowaniem motywacji pracowników oraz nad efektywnym doborem kadr dla firmy lub instytucji. Opracowują i wdrażają systemy programy motywacyjne, systemy ocen okresowych, harmonogramy selekcji kandydatów do pracy stosowane podczas assessment center, pracują nad minimalizowaniem skutków stresu wśród pracowników, a także prowadzą szkolenia z tzw. umiejętności miękkich (kompetencji komunikacyjnych). Psychologia biznesu coraz częściej staje się ważnym elementem tworzenia kampanii marketingowych. Dziedzina ta pozwala na badanie zachowań konsumenckich, działania technik wykorzystywanych w reklamie itp.

Obszar działania

Nawet jeżeli na co dzień sobie tego nie uświadamiamy, to trudno jest działać w biznesie bez znajomości pewnych zjawisk psychologicznych, jakie zachodzą w tej sferze. Rekrutacja pracowników, szkolenia, motywacja, zarządzanie ludźmi, praca w zespole, trafność podejmowania decyzji – to tylko przykłady okoliczności, w których psychologia bardzo się przydaje. I na tym właśnie polega psychologia biznesu. W obszarze działania tej dyscypliny znajdują się również takie zagadnienia, jak komunikacja w organizacji, kultura organizacji, procesy grupowe, ale także działania reklamowe i marketingowe.

Czym jest kultura organizacji?

To pojęcie często pojawia się, gdy mowa o psychologii biznesu. To jedno z podstawowych zagadnień w teorii zarządzania i zarazem jeden z ważniejszych czynników w biznesie. Kultura organizacji, zwana też kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa, nie ma jednoznacznej definicji. Najczęściej przywołuje się definicję amerykańskiego psychologa Edgara Scheina, według której kultura organizacyjna to „wzorzec podstawowych założeń, wymyślony, odkryty lub rozwinięty przez grupę (…), który okazał się wystarczająco wartościowy i który powinni sobie przyswoić nowi członkowie jako właściwy sposób postrzegania, myślenia i odczuwania”. Poprzez kulturę organizacyjną rozumiemy wzorce zachowań, które na co dzień powinni przestrzegać pracownicy firmy, instytucji, organizacji. Rozwinięta kultura organizacyjna w firmie pomaga pracownikom w łatwiejszym zrozumieniu misji i wartości firmy. Ukazuje pracownikom, jak w firmie postrzegać należy sprawy istotne z punktu widzenia firmy. Łączy pracowników wokół wartości wyznawanych przez firmę. Dlaczego kultura organizacyjna jest tak ważna w biznesie? Ponieważ to, w jakim stopniu pracownik identyfikuje się z wartościami firmy, przekłada się bezpośrednio na jego zaangażowanie w realizację celów przedsiębiorstwa. Warto więc budować jak najwyższą kulturę organizacji w firmie, a pomóc w tym może z pewnością psycholog biznesu. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w Ogólnopolskim Instytucie Badań Psychologicznych, Szkoleń, Coachingu i Psychoterapii Empiria w Łodzi.