JEDYNA W POLSCE PRYWATNA CZYTELNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

 

DOSTĘPNE TESTY PSYCHOLOGICZNE:

 

Inteligencja

                Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R

                Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-R

Test Matryc Ravena

APIS-Z Bateria testów

                CFT Neutralny Kulturowo Test Inteligencji

                Skala Dojrzałości Kulturowej COLUMBIA

                Diagnoza Możliwości Intelektualnych

                Dziecięca Skala Rozwojowa

                Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera

                Test Inteligencji OMNIBUS

                Skale Inteligencji i Rozwoju IDS

                Bateria testów TIS

                Test Rozumienia Słów

                Test Słownikowy dla Dzieci

                Zestaw Testów Uzdolnień

               

Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne

DINEMO Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej

KKS Kwestionariusz Kompetencji Społecznych

INTE Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

PKIE Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

Osobowość - wielowymiarowe kwestionariusze

MMPI-2 Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości

ACL Lista Przymiotnikowa

MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny

EPQR Kwestionariusz Osobowości Eysencka

IVE Kwestionariusz Impulsywności

NEO-FFI Inwentarz Osobowości

NEO-PI-R Inwentarz Osobowości

TO Test Osobowości

TO-Z Test Osobowości i Zainteresowań

 

Osobowość - różne cechy

                bhi-12 kwestionariusz Nadziei Podstawowej

                Skala Człowiek w Pracy

                LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć

                STAI Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dorosłych

                STAIC Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla dzieci

                GSES Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności

                IPP Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej

                Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli

                Kwestionariusz Metafory Czasu

                Kwestionariusz Nadziei na Sukces

                KompOs Kwestionariusz Kompetencji Osobistej

                Kwestionariusz Ustosunkowań

                LOT-R Test Orientacji Życiowej

                Test Niedokończonych Zdań Rottera

                SCID-I Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny

SCID-II Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny

Skala Dyrektywności

SES Skala Samooceny Rosenberga

Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych

Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych

SWLS Skala Satysfakcji z Życia

TIC Ocena Potencjału Motywacyjnego w sytuacji Pracy

UMACL Przymiotnikowa Skala Nastroju

               

Osobowość – projekcyjne

CAT-A

CAT-H

Test Drzewa

RISB Test Niedokończonych Zdań

Test Rorschacha

Scenotest

SZONDI Eksperymentalna Diagnostyka Potrzeb

Test Piramid Barwnych

Kreatywność

TCT-DP Rysunkowy Test Twórczego Myślenia

 

Neuropsychologia

                Test Pamięci Wzrokowej Bentona

                CTT Kolorowy Test Połączeń

                CVLT Kalifornijski Test Uczenia się Językowego

                Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu

                MINIMENTAL Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego

                Test Płynności Figuralnej Ruffa

                Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu

                WCST Test Sortowania Kart z Wisconsin

                               

Rodzina

                Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej

                Komunikacja w Bliskich Związkach

                Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców

                Kwestionariusz Relacji Rodzinnych

                Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych

                Skala Oceny Rodziny

                Skala Postaw Rodzicielskich

                Rodzice a Młodzież

                Test Komunikacji Zadaniowej Rodzic-Dziecko   

                                                              

Stres

                CISS Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych

                COPE Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

                Skala do Pomiaru Typu D

                Jak Sobie Radzisz?

                Kwestionariusz Poczucia Stresu

                Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem

                PSS-10 Skala Odczuwanego Stresu

               

Szkoła

                CSS Czytanie Sensownych Słów

                DOMEK Domek Krasnoludków

                Diagnoza Dysleksji u Uczniów

                Łatysz

                Nieznany Język

                Skala Umiejętności Fonologicznych

                Skale Inteligencji i Rozwoju IDS

                SKREŚL Czytanie ze Skreśleniami

                Test Stosunków Szkolnych

                Usuwanie Fonemów

                Uzupełnianie Zdań

                ZETO Zetotest

 

Temperament

                FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania Kwestionariusz Temperamentu

                PTS Kwestionariusz Temperamentu                                                                     

                EAS Kwestionariusz Temperamentu

                EPQR Kwestionariusz Osobowości Eysencka

                              

Wartości

                HERMANS Metoda Konfrontacji Ze Sobą

                KKW Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu

                Kwestionariusz Postaw Życiowych

                Lista Wartości Osobistych

                RVS Skala Wartości Rokeacha   

 

Zainteresowania

                TO-Z Test Osobowości i Zainteresowań

                Wielowymiarowy Kwestionariusz Kompetencji

                Wstępna Orientacja Zawodowa

Zdolności specjalne

Test Zdolności Językowych

 

Zdolności poznawcze

                test Pamięci Wzrokowej Bentona

                CVLT Kalifornijski Test Uczenia Się Językowego

                D2 Test Do Badania Uwagi

                FROSTIG Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej

                Test Językowy LEKSYKON

                MFF Test Porównywanie Znanych Kształtów

                TSD Test Słownikowy dla Dzieci

                Test Szybkiego Nazywania

                TUS Testy Uwagi i Spostrzegawczości

                WCST Test Sortowania Kart z Wisconsin

               

Zdrowie

                AIS Skala Akceptacji Choroby

                BPCQ Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu

                CESC Skala Kontroli Emocji

                CSQ Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem

                GHQ Ocena Zdrowia Psychicznego wg Goldberga

                GSES Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności

                Inwentarz Zachowań Zdrowotnych

                Jak Sobie Radzisz?

                KompOs Skala Kompetencji Osobistej

                Lista Kryteriów Zdrowia

                LOT-R Test Orientacji Życiowej

                Lista Wartości Osobistych

                MHLC Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia

                Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

                Mini-MAC Skala Przystosowania Psychicznego Do Choroby Nowotworowej

                Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia

                PRF Lista Oczekiwań Pacjenta

                PSS-10 Skala Odczuwanego Stresu

                Skala Ekspresji Gniewu

                SWLS Skala Satysfakcji z Życia

                Skala Typu A/B

                TYP-A Skala Typu A