Szkolenia BHP wstępne i okresowe

 

Przeprowadzamy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to zarówno szkolenia wstępne,
dla pracowników rozpoczynających pracę w określonym zakładzie pracy, jak i również szkolenia okresowe, zarówno dla pracodawców, a także innych osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych, pracowników na stanowiskach robotniczych oraz inżynieryjno-technicznych.

19 lat Doświadczenia

W razie zapotrzebowania prosimy kontaktować się z koordynatorem ds. BHP Andrzejem Pluto-Prądzyńskim pod nr tel. 695 670 986. Jeśli w Naszej ofercie nie ma oczekiwanej usługi prosimy także o kontakt, gdyż Nasza strona znajduje się w przebudowie i nie zawiera wszystkich oferowanych usług BHP i PPOŻ.

Oferujemy:

  • Szkolenia BHP wstępne – instruktaż ogólny – od 50 zł.;
  • Szkolenia okresowe - dla pracodawców, pracowników na wszystkich stanowiskach pracy – od 100 zł.;
  • Wypadki przy pracy-postępowanie powypadkowe, wypadki w drodze do pracy i z pracy, wypadki zrównane z wypadkami przy pracy – od 500 zł;
  • Ryzyko zawodowe, ryzyko narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne w środowisku pracy - od 100 zł. stanowisko;
  • Pomiary ochronne instalacji elektrycznych (do 1 kV), - od 5 zł. punkt;
  • Pomiary natężenia oświetlenia – od 50 zł. pomieszczenie, pomiary i kontrole instalacji gazowych (do 5 kPa, pow. 5 kPa – gaz płynny) – od 50 zł. punkt;
  • Instrukcje, zarządzenia, regulaminy, dokumentacje, rejestry, normy przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej - od 70 zł.
  • oraz inne w zależności od specyfiki firmy i sytaucji

Reklama nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest natomiast zaproszeniem do współpracy i negocjacji ceny.

Nasze kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie:

Nasi pracownicy oferują dziewiętnastoletnie nieprzerwane doświadczenie jako pracownicy służby BHP oraz szkoleniowcy w dziedzinie BHP, na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 109 poz. 704, z póź. zm.). Nasz personel zdobył bogate doświadczenie zawodowe wykonywaniem czynności w zakresie specjalisty i szkoleniowca ds. BHP zarówno na podstawie umów o pracę, umów cywilno-prawnych oraz umów pomiędzy równoprawnymi podmiotami, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie obsługi pracodawców i doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleń. Niezwykle pomocna w tym rodzaju służby jest szeroka interdyscyplinarna wiedza, związana z kwalifikacjami zawodowymi, szkoleniami i dodatkowymi umiejętnościami. Nasi pracownicy dbają o rozwój zawodowy, uczestniczą w kursach i szkoleniach bezpośrednio i pośrednio związanych z wykonywaną pracą np.: udzielania pierwszej pomocy, postępowania w stanach zagrożenia życia, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, szkolenia okresowego dla służb BHP, psychologii pracy - stres psychologiczny w różnych grupach zawodowych, BHP w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, ochrona danych osobowych, ochrona środowiska, ocena oddziaływania na środowisko, szkolenia z wdrażania normy OHSAS 18001 - będącej odpowiednikiem polskiej normy PN-N-18001 – System zarządzania BHP, który jest jednym z najczęściej certyfikowanych systemów zarządzania w Polsce. Nasi specjaliści legitymują się tytułami zawodowymi w dziedzinie BHP oraz wysokimi kwalifikacjami w zakresie energetyki i elektroenergetyki, posiadają kwalifikacje zawodowe potwierdzone pieczęcią Apostille Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Legitymują się Świadectwami Kwalifikacyjnymi zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., nr 54 poz. 348, z póź. zm.). W zakresie eksploatacji „E” i „D” (tzw. elektryczne, wraz z pomiarami ochronnymi), z grupy I. „E” i „D” z grupy III (potocznie: „gazowych”, wraz z możliwością dokonywania kontroli i pomiarów inst. gazowych), przewidzianego dla osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla instalacji gazowych oraz dla stanowisk pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Uprawnienia powyższe dają jednocześnie mi możliwość dokonywania kontroli i pomiarów instalacji gazowych na podstawie wymogów kontroli obiektów budowlanych wynikających z art. 62, ust 1, lit. c; w związku z 62, ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89 poz. 414). Ponadto zatrudnienie przez nas szkoleniowcy posiadają także Świadectwa Kwalifikacyjne w zakresie grupy II (potocznie „cieplno-ciśnieniowych). Świadectwa kwalifikacyjne z zakresu grup energetycznych I, II i III uprawniają naszych pracowników do wstępu i gwarantują bezpieczne prowadzenie prac oraz badań i kontroli w pomieszczeniach ruchu energetycznego objętych zakazem wstępu. Nasi szkoleniowcy posiadaną bogatą wiedzę teoretyczną ugruntowali długoletnim doświadczeniem praktycznym przy wykonywaniu prac na czynnych instalacjach elektroenergetycznych, prowadzeniem szkoleń z zakresu BHP dla elektryków oraz innych grup zawodowych w zakresie bezpieczeństwa przy instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych. Nasi pracownicy posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, oraz wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Wpisy, przyznano na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 r., Nr 114 poz. 740, z póź. zm.), które zaświadczają m.in: o przygotowaniu do wykonywania prac na instalacjach alarmowych, napadowych, nienagannej opinii o naszych pracownikach właściwego komendanta powiatowego Policji, dają także możliwość wykonywania pracy w obiektach obowiązkowej ochrony - obiektach urządzeniach i transportach ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa. Posiadana w związku z tym wiedza specjalistyczna i umiejętności pozwalają im na właściwą ocenę zabezpieczeń miejsc masowego przebywania osób oraz psychologii zachowania tłumu.

Ponadto nasi szkoleniowcy posiadają uprawnienia pedagogiczne, pełnili funkcje doradcze i kontrolne oraz prowadzili szkolenia z zakresu BHP nauczycieli i personelu technicznego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych - przedszkolach, szkołach, bursach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Ich praca dla placówek oświatowych, w tym prowadzenie szkoleń z zakresu BHP dla pracowników pedagogicznych i personelu pomocniczego w oświacie, wiązała się z poznaniem przepisów prawnych i ich praktycznego zastosowania ustaw i rozporządzeń, np.: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (jedn. tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 191), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r., nr 24, poz 14, z póź. zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r., nr 95 poz. 425, z póź. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6 poz. 69). Nasz personel szkoleniowy posiada także bogate doświadczenie poparte szkoleniami z dziedziny higieny żywności i żywienia, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., nr 171 poz. 1225). Posiadamy tytuły certyfikowanego specjalisty ds. HACCP, GHP, GMP, szkolenia z zakresu dobrych praktyk higienicznych/produkcyjnych, minimum sanitarnego, Powyższe przepisy są nieodłącznie związane z przebywaniem dzieci młodszych w placówkach oświatowych, dlatego nasi szkoleniowcy posiadają także aktualne badania lekarskie przewidziane do celów sanitarno-epidemiologicznych uprawniające ich do przebywania w pomieszczeniach z zakazem wstępu ze względu na możliwość przenoszenia chorób zakaźnych na inne osoby – kuchnie zbiorowego żywienia, magazyny żywnościowe, zaplecza stołówek, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, hydrofornie, centralne sterylizatornie, gabinety zabiegowe.

Nasi szkoleniowcy wykonywali zadania służby BHP oraz szkolenia dla personelu medycznego m.in. lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, rehabilitantów, techników RTG w zakładach opieki zdrowotnej i aptekach. W związku z brakiem jednolitego aktu prawnego w postaci rozporządzenia pt.: „bezpieczeństwo i higiena pracy w służbie zdrowia”, ich praca dla zakładów opieki zdrowotnej wymagała stosowania norm ogólnych wynikających z Kodeksu pracy i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 129, poz. 844, z póź. zm.) oraz zapoznania się i zastosowania w praktyce norm specjalistycznych wynikających między innymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz. U. z 1968 r., nr 20, poz. 122), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r., nr 81 poz. 716, z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r., nr 7 poz. 59).

ZAPRASZAMY do współpracy firmy, instytucje i klientów indywidualnych –
695 670 986