Na terenie naszego Instytutu i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wykonujemy m.in.:

- wszechstronną pomoc psychologiczną w zakresie mobbingu poziomego, pionowego i pochyłego – diagnoza, psychoterapia, opiniowanie, szkolenia indywidualne i grupowe:

Pomocą w sytuacji mobbingu zajmujemy się w oparciu o:
*Ukończenie studiów podyplomowych - Psychologii przywództwa w organizacjach organizowanych przez Uniwersytet Gdański, a także przeprowadzenie rozległych badań empirycznych porównawczych na temat skutków mobbingu, które zawarliśmy w pracy pt. „Charakterystyka osobowości, przy pomocy skal klinicznych MMPI-2, osób mobbingowanych w organizacjach z uwzględnieniem aspektów prawnych zjawiska. Na podstawie badań pacjentów Ogólnopolskiego Instytutu Badań Psychologicznych z siedzibą w Łodzi”.
Wyniki powyższych badań zaprezentowano w trakcie konferencji „Psychologia w Biznesie. Nowe Koncepcje i Zastosowania”. Katowice, GWSH, 20.11.2014 r. Tytuł prelekcji: „Psychologiczne konsekwencje mobbingu w porównaniu ze skutkami uczestnictwa w wypadkach komunikacyjnych, mierzone za pomocą MMPI-2 w świetle koncepcji traumy”.
http://www.gwsh.pl/psychologia-w-biznesie/psychologia-w-biznesie-program-konferencji.html
*Opracowanie w 2013 r. „Skali Diagnozy Mobbingu” oraz „Szkolenia w zakresie radzenia sobie z mobbingiem poziomym, pionowym i pochyłym”. Przeprowadzenie licznych szkoleń indywidualnych oraz grupowych w wyżej wymienionym zakresie.
*Pracę psychoterapeutyczną z osobami dotkniętymi mobbingiem od 2003 roku do teraz.
*Posiadanie baterii testów psychologicznych stosowanych przy diagnozie mobbingu – mobbera oraz ofiary mobbingu. Wydaniem kilkudziesięciu opinii psychologicznych dotyczących skutków mobbingu (na zamówienie indywidualne oraz instytucji).
*Posiadaniem wiedzy dotyczącej funkcjonowania organizacji, korporacji oraz instytucji.

- badanie dojrzałości szkolnej- jest to ocena stopnia rozwoju dziecka, niezbędna do podjęcia obowiązków związanych z rozpoczęciem nauki w szkole. Najczęstszymi przyczynami odroczenia jest stan zdrowia – dziecko leczone lub przewlekła choroba, niski lub obniżony poziom rozwoju intelektualnego, wada wymowy, zaburzony rozwój emocjonalno-społeczny (płaczliwość, lęki, trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji, trudności w skupieniu uwagi, brak odporności na niepowodzenia.

-diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się- wskazuje na ograniczony, wąski zakres trudności w uczeniu się, pomimo prawidłowego poziomu inteligencji, dojrzałości w ogólnym rozwoju, przebywania we właściwym środowisku kulturowym i odpowiednich warunkach dydaktycznych dla przyswajania wiedzy i umiejętności szkolnych. Należą do nich: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia.

-opiniowanie o objęciu dziecka specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole-pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ma na celu zaspokajanie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Dotyczy dzieci u zdiagnozowano m.in.: zagrożenie niedostosowaniem społecznym, zaburzenia w komunikacji językowej, specyficzne trudności w uczeniu się, sytuację kryzysową lub traumatyczną, niepowodzenia edukacyjne.

-wczesne wspomaganie rozwojuto zajęcia dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji sensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

- badanie rozwoju dziecka Dziecięcą Skalą Rozwojowąprzeznaczone dla dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat. Badanie służy określeniu aktualnego poziomu rozwoju dziecka. Pozwala ocenić takie cechy temperamentu dziecka, jak wigor, adaptacyjność, rytmiczność, wrażliwość.

-badanie więzi w rodziniewykonywane przy pomocy baterii testów psychologicznych, ma na celu diagnozę sytuacji rodzinnej oraz wspieranie rodziny w sytuacji kryzysowej.

-diagnoza neuropsychologiczna- badanie służące ocenie funkcji poznawczych. Skierowane do osób z chorobami neurologicznymi (udary, urazy mózgu) oraz osób odczuwających pogorszenie funkcjonowania pamięci, orientacji przestrzeni. Do diagnozy używamy wystandaryzowanych metod naukowych w postaci baterii testów neuropsychologicznych.

-diagnoza osobowości-przeprowadzamy diagnozę osobowości i zaburzeń psychicznych (depresja, zaburzenia lękowe, schiozofrenia, paranoja i inne) przy pomocy m.in. Wielowymiarowego Minnesockiego Inwentarza Osobowości.

- specjalistyczna pomoc w przekazywaniu traumatycznych wiadomości i bezpośrednie uczestniczenie w ich przeżywaniupomoc dziecku w sytuacji straty osoby bliskiej nie jest rzeczą łatwą ani dla dziecka ani dla rodzica, dlatego oferujemy opiekę specjalisty, by łatwiej było im przejść przez te trudne chwile.

- trauma dzieciw życiu dzieci pojawiają się awersyjne doświadczenia prowadzące do pojawienia się poważnych następstw psychologicznych takie jak poparzenia, pogryzienia itd. Pomagamy przepracować emocje związane z traumą, uczymy wyrażać ekspresję i komunikować się, pomagamy nadać sens i znaczenie przeżytym doświadczeniom oraz zaakceptować traumatyczne wydarzenia.

- ofiary pedofiliiosobą wykorzystaną seksualnie można nazwać jednostkę, która będąc w wieku bezwzględnej ochrony była angażowana w jakąkolwiek aktywność seksualną, której intencją było zaspokojenie potrzeb seksualnych osoby dorosłej. Otaczamy opieką pokrzywdzonych, zarówno dzieci jak i dorosłych. Zapewniamy opiekę psychologiczną i pomagamy poradzić sobie z tak ciężkimi doświadczeniami.

- tokofobia to jedna z form społecznych, która charakteryzuje się lękiem przed ciążą i porodem. Niesiemy specjalistyczną pomoc kobietom w kontrolowaniu obaw związanych z ciążą i przyszłym porodem.

- entomofobiajest to lęk i uczucie obrzydzenia przed kontaktem z owadami i innymi stawonogami. Przybiera ona różne formy o różnym stopniu nasilenia. Oferujemy pomoc w stopniowym przyzwyczajaniu psychiki pacjenta do kontaktu z owadami w życiu codziennym, co powoduje zredukowanie lęku i obrzydzenia jaki one wywołują.

- opieka specjalistów nad rodziną ludzi aresztowanych i uwięzionychwiadomość o aresztowaniu bliskiej osoby jest bardzo trudna do zaakceptowania. Pracujemy z rodzinami osób, które weszły w konflikt z prawem, aby zminimalizować ich stres, tak aby potrafiły pogodzić się z tym faktem.

- opieka nad dzieckiem w szpitaluchoroba i hospitalizacja dziecka jest dramatem dla niego samego jak i dla jego rodziców. Czasem może zamienić się w taruje, o której trudno zapomnieć. W psychologii mówi się nawet o tzw. chorobie szpitalnej, która u małych dzieci może powodować regres w ogólnym rozwoju. Oferujemy pomoc w uświadomieniu potrzeb i praw chorego dziecka oraz pomoc w opiece psychologicznej zarówno nad dzieckiem jak i rodzicami.

- rodzina patchworkowa –dla dziecka rodzina jest gwarantem bezpieczeństwa, kiedy się rozpada świat dziecka legnie w gruzach. Nie da się przeprowadzić bezbolesnego rozstania rodziców, jednak można dołożyć wszelkich starań, żeby zmniejszyć negatywne koszty emocjonalne. Zajmujemy się prowadzeniem konsultacji z dziećmi i dorosłymi, dbamy o naprawienie relacji między byłymi małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi.

- rodzina rozbitarodzina ma zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju, być ostoją bezpieczeństwa i uczuć. Kiedy rodzice postanawiają się rozstać, dziecko traci grunt pod nogami. Rozwód to kolejny dramat, jaki przeżywa w swoim życiu, którego nie rozumie i nie potrafi się z nim pogodzić. W wyniku rozbicia rodziny cierpią nie tylko dorośli, ale przede wszystkim dzieci. U osób przeżywających takie trudności pojawia się wiele problemów psychicznych. Pomagamy oderwać dziecko od konfliktu rodziców i powrócić do codziennych zajęć, zabaw, obowiązków, uporać się ze stratami wynikającymi z rozwodu orazprzeżyć trudne emocje takie jak gniew i samoobwinianie się.

- rodzina w rozjazdach –to rodzina, w której przynajmniej jedne rodzic jest w ciągłych rozjazdach, co wiąże się z nieobecnością w życiu reszty rodziny. Oferujemy pomoc psychologiczną, umożliwienie rozmowy o tym co trudne i bolesne, porady dotyczące tego jak przygotować bliskich na nieobecność oraz tego w jaki sposób uczestniczyć w ich życiu.

-eurosieroty eurosieroctwo jest skutkiem emigracji jednego lub obojga rodziców, którzy opuścili kraj w poszukiwaniu pracy. W związku z tym, dzieci pozostają pod opieką tylko jednego rodzica, dziadków, dalszej rodziny a nawet swoją własną. Pomagamy w budowaniu relacji między rodzicami a dziećmi, redukcji stresu i negatywnych emocji przeżywanych po obu stronach

- pomoc w pieczy zastępczej i adopcjijest to forma przyjęcia do rodziny „obcej” osoby, stwarzająca podobny stosunek do pokrewieństwa. Jest to proces, który wzbudza wiele emocji. Oferujemy opiekę psychologiczną i wsparcie w przeżywaniu emocji i budowaniu owych relacji.

- nauczanie pozaszkolne -tryb spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą jest przeznaczony dla rodziców, którzy chcą pełnić rolę nauczyciela dla swojego dziecka. Zapewnią dziecku warunki umożliwiające realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia oraz zobowiążą się do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Wykonujemy badania psychologiczno-pedagogiczne, które pozwalają orzec o zdolności rodzica do prowadzenia nauczania domowego oraz wystawiamy stosowne opinie.

- zwolnienie z nauki drugiego języka –dokonuje się na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. Zwolnienia dokonać może dyrektor szkoły na wiosek rodziców. Do wniosku musi zostać załączona opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalniającej do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

- wspieranie i rozwijanie zainteresowań i zdolności twórczych dziecka, praca dzieci – teatr, kino, balet. Prowadzimy zajęcia rozwijające potencjalne zdolności twórcze, treningi twórczości, wspieramy i zachęcamy dziecko do pracy.

- przemoc szkolna to zjawisko rozwijające się. Niestety, nauczyciele i środowisko szkolne, coraz częściej nie radzą sobie z przejawami agresji wśród dzieci i młodzieży. Ponieważ przemoc szkolna jest wyrazem frustracji i złości dzieci, oferujemy pomoc w przeżywaniu negatywnych emocji, radzeniu sobie ze złością, naprawę relacji z rówieśnikami ale także pomoc i wsparcie dla ofiar przemocy szkolnej.

-legalne testyoferujemy badania szeroką baterią testów psychologicznych Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która jest największym wydawcą testów psychologicznych w Polsce, publikującym narzędzia polskich i zagranicznych autorów:

TESTY DO BADANIA INTELIGENCJI

CFT 1-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 1 zrewidowana przez Rudolfa H. Weiβa i Jürgena Osterlanda, R. H. Weiß i J. Osterland

Opis: Test jest przeznaczony do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Składa się z sześciu podtestów, zgrupowanych w dwie części. Pierwsza z nich (podtesty Podstawianie, Labirynty i Podobieństwa) zawiera zadania mierzące zdolności percepcyjne, uwagę i koordynację wzrokowo-ruchową, część druga (podtesty Serie, Klasyfikacja i Matryce) – zadania mierzące zdolności rozumowania: wykrywania reguł określających relacje między elementami i uzupełniania struktur. Zadania mają charakter niewerbalny i nie wymagają posługiwania się wcześniej zdobytą wiedzą, w związku z czym wyniki testu można traktować jako w znacznym stopniu niezależne od kulturowo uwarunkowanych doświadczeń. W efekcie badania uzyskuje się osobne wyniki obu części testu oraz wynik łączny, wyrażony na skali tenowej lub pod postacią ilorazu inteligencji (w podręczniku podano też tabelę umożliwiającą zamianę ilorazów inteligencji na centyle).

Zastosowanie: CFT 1-R może być narzędziem użytecznym w praktyce psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach. Pozwala na ocenę potencjału intelektualnego, umożliwiając wykrywanie zarówno dzieci o niższym poziomie umysłowym, jak i ponadprzeciętnie inteligentnych. Wyniki CFT 1-R dają podstawę do prognozowania osiągnięć szkolnych, wobec czego test może być przydatny zarówno przy ocenie gotowości do szkoły, jak i przy diagnozie mającej na celu ustalenie przyczyn, dla których dziecko nie radzi sobie w nauce. Dzięki temu, że zadania mają niewerbalny charakter i nie wykorzystują liczb, test dobrze nadaje się także do badania dzieci z dysleksją lub dyskalkulią. Porównanie wyników CFT 1-R z wynikami testów mierzących zdolności wchodzące w skład inteligencji skrystalizowanej, na przykład testu słownikowego, może (w przypadku stwierdzenia wyraźnej rozbieżności między nimi) pomóc w wykrywaniu zaniedbań środowiskowych lub deficytów motywacyjnych.

Przeznaczenie: dzieci 4-9 lat

CFT 20-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 2 zrewidowana przez R. H. Weiβa we współpracy z B.Weiβem, Raymond B. Cattell, Rudolf H. Weiβ

Opis:Służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Zadania wymagają rozumowania indukcyjnego na materiale geometrycznym.Składa się z dwu analogicznych części. Każda z nich zawiera cztery testy podtesty, reprezentujące cztery różne typy zadań. Obie części zamieszczone są w jednym zeszycie testowym. Wszystkie zadania mają charakter zamknięty – w każdym z nich tylko jedna odpowiedź jest poprawna i należy ją wybrać spośród pięciu podanych możliwości. Odpowiedzi udziela się na samokopiującym arkuszu zawierającym klucz. W badaniu można stosować obie części CFT 20-R lub też przeprowadzać badanie skrócone przy użyciu części 1.

Zastosowanie:CFT 20-R jest miarą inteligencji płynnej, może być więc użyteczny wszędzie tam, gdzie ocena tej zdolności jest ważna z punktu widzenia prognozowania dalszych osiągnięć jednostki. Ze względu na możliwość badania osób reprezentujących szerokie spektrum wieku, test można rekomendować zarówno do stosowania w poradnictwie szkolnym np. przy określaniu wyboru kolejnych etapów nauczania czy też identyfikowaniu uczniów wymagających zastosowania programów wyrównawczych), jak i zawodowym (selekcja lub doradztwo). CFT 20-R może być także wykorzystywany do badań naukowych nad naturą i rozwojem inteligencji.

Przeznaczenie:dzieci, młodzież, dorośli

CFT 3 Neutralny Kulturowo Test Inteligencji – Wersja 3 Raymonda B. Cattella i Alberty K.S. Cattell, Raymond B. Cattell, Alberta K.S. Cattell

Opis: Służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Zadania wymagają rozumowania indukcyjnego na materiale geometrycznym. Przeznaczony jest dla osób o ponadprzeciętnym poziomie inteligencji.

Składa się z dwu analogicznych części, oznaczonych literami A i B, stanowiących dwa odrębne zeszyty. Każda z nich zawiera cztery testy składowe. Wszystkie zadania mają charakter zamknięty – wymagają wybierania właściwych odpowiedzi spośród podanych potencjalnych rozwiązań. Odpowiedzi udziela się na samokopiującym arkuszu zawierającym klucz. W badaniu można stosować obie części CFT 3 lub też przeprowadzać badanie skrócone przy użyciu części A.

Zastosowanie:CFT 3 dostarcza informacji o potencjale intelektualnym osoby badanej. Jest więc szczególnie użyteczny, gdy celem diagnozy jest prognozowanie powodzenia w nowych dziedzinach, wymagających opanowania nowych kompetencji. Można go rekomendować do celów selekcji zawodowej i poradnictwa szkolno-zawodowego. Ze względu na dużą trudność zadań nadaje się do prognozowania powodzenia na wyższych szczeblach edukacji i funkcjonowania na stanowiskach wymagających wysokich kompetencji intelektualnych.

Przeznaczenie:Licealiści, studenci, dorośli z wyższym wykształceniem

DMI - Diagnoza Możliwości Intelektualnych, Anna Matczak

Opis: DMI jest narzędziem służącym do oceny możliwości intelektualnych.

DMI obejmuje 192 zadania oparte na materiale obrazkowym, geometrycznym, liczbowym i werbalnym. Wymagają one uzupełniania klas lub serii, tworzenia ich na zasadzie analogii oraz mnożenia logicznego. Zadania zestawione są w dwu zeszytach; w jednym z nich materiał ma charakter klas, w drugim relacji. Właściwe odpowiedzi badany każdorazowo wybiera spośród czterech podanych.

Zastosowanie:DMI można stosować zamiast testu inteligencji lub jako jego uzupełnienie. Wyniki dostarczają jakościowych informacji o stopniu rozwoju operacji umysłowych, a także o zróżnicowaniu sprawności intelektualnej w zależności od rodzaju materiału (diagnoza profilowa). DMI może być wykorzystywana w toku oddziaływań korekcyjno-wyrównawczych oraz stymulujących rozwój myślenia.

Przeznaczenie:dzieci w wieku szkolnym

DMI-2 - Diagnoza Możliwości Intelektualnych - 2 (DMI-2M, DMI-2S), Anna Matczak

Opis: Testy DMI-2M i DMI-2S są daleko idącymi modyfikacjami wcześniejszego testu DMI, służącymi do diagnozy możliwości intelektualnych dzieci na podstawie sprawności operacji konkretnych. Wersje przeznaczone do badań indywidualnych stanowią próbę połączenia diagnozy psychometrycznej z ideami diagnozy dynamicznej, umożliwiając ocenę stopnia rozwojowego zaawansowania myślenia operacyjnego i wykrywania jego deficytów.

Każdy z testów składa się z 76 zadań, opartych na materiale werbalnym, rysunkowym i liczbowym, zgrupowanych w dwu zeszytach. Zadania te wymagają uzupełniania klas, serii i analogii przez każdorazowe wybieranie potrzebnego elementu spośród pięciu podanych oraz (w wersjach do badań indywidualnych) uzasadnianie dokonywanych wyborów. Odpowiedzi punktuje się w skali od 0 do 3 (w zależności od stopnia ich poprawności). Możliwa jest analiza jakościowa dotycząca typu popełnianych błędów i (w wersjach do badań indywidualnych) rodzaju podawanych uzasadnień.

Zastosowanie:DMI-2 można stosować zamiast lub w uzupełnieniu testu inteligencji dla oceny ogólnego poziomu umysłowego dziecka, a także w celu diagnozy poziomu rozwoju operacji konkretnych jako istotnej przesłanki przy prognozowaniu osiągnięć szkolnych lub wykrywaniu przyczyn trudności w nauce. Uzyskiwane informacje jakościowe (zwłaszcza pochodzące z badań indywidualnych) mogą być pomocne przy planowaniu oddziaływań korekcyjno-wychowawczych.

Przeznaczenie:dzieci w wieku 6 - 10 lat (DMI-2M) i 9 - 13 lat (DMI-2S)

DSR – Dziecięca Skala Rozwojowa, Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska

Opis: Test służy do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka.

Na DSR Składa się: Skala Wykonaniowa i Skala Obserwacyjna. Skala Wykonaniowa zawiera 10 testów (Manipulacja, Percepcja, Bazgranie i rysowanie, Klocki, Porównywanie, Pamięć, Mowa, Słownik, Zachowania społeczne i Motoryka). Dziecko jest badane testami przeznaczonymi dla jego wieku. Naukę przeprowadzania badania ułatwia film. Wynikiem ogólnym w Skali Wykonaniowej jest suma punktów otrzymanych w wykonywanych testach. Poczynając od 4. miesiąca życia można przeprowadzić analizę profilową. Skala Obserwacyjna pozwala na podstawie obserwacji dziecka w trakcie badania ocenić cechy jego temperamentu: Wigor, Adaptacyjność, Rytmiczność i Wrażliwość.

Zastosowanie:wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocena ważnych dla rozwoju cech temperamentu; może służyć do badań przesiewowych, do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych.

Przeznaczenie:dzieci od 2go miesiąca do 3 lat

IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat, Alexander Grob, Christine S. Meyer, Priska Hagmann-von Arx

Opis: Skale Inteligencji i Rozwoju IDS to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5-10 lat. Test składa się z 19 testów badających sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć).

Zadania są urozmaicone i interesujące dla dzieci. W badaniu wykorzystywane są różne pomoce (np.: książeczki, koraliki, klocki, fotografie, figurki, piłka) znajdujące się w komplecie testowym.

Zastosowanie:Możliwości analizy i interpretacji, jakie daje IDS, pozwalają na wykorzystanie go m.in. w następujących sytuacjach: do oceny poziomu inteligencji (wyniki w Skalach Inteligencji IDS: Płynnej, Skrystalizowanej oraz w Skali Pełnej są ujmowanepod postacią wechslerowskiego IQ), do określenia mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych), do określenia poziomu dojrzałości szkolnej dziecka, do wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.

Przeznaczenie:dzieci w wieku 5-10 lat

IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym, Alexander Grob, Giselle Reimann, Janine Gut, Marie-Claire Frichknecht

Opis: Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P pozwalają na wielowymiarową ocenę funkcjonowania dzieci w wieku 3-5 lat. Test składa się z 18 testów badających sześć różnych sfer rozwoju dziecka, takich jak: Zdolności poznawcze (testy: Percepcja wzrokowa, Uwaga selektywna, Pamięć fonologiczna, Pamięć wzrokowo-przestrzenna, Rozumowanie przestrzenne, Rozumowanie pojęciowe, Pamięć słuchowa); Umiejętności psychomotoryczne (testy: Motoryka, Manipulacja, Koordynacja wzrokowo-ruchowa), Kompetencje społeczno-emocjonalne (test Kompetencje społeczno-emocjonalne); Matematyka (test Rozumowanie logiczno-matematyczne), Język (testy: Mowa czynna, Słownik, Mowa bierna). Motywacja (test Odraczanie nagrody, skale: Wytrwałość, Satysfakcja z osiągnięć).

Zastosowanie:Możliwości analizy i interpretacji, jakie daje IDS-P, pozwalają na wykorzystanie go m.in. w następujących sytuacjach: do oceny poziomu inteligencji, do określenia mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych), do wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.

Przeznaczenie:dzieci w wieku 3-5 lat

LEITER - Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera

Opis: Niewerbalny test inteligencji.

Skala Leitera P-93 składa się z 52 zadań uporządkowanych według stopnia trudności ustalonego w badaniach standaryzacyjnych. Zadania pogrupowane są po cztery, tworząc serie od A do M. Badany ma odtworzyć, przy pomocy klocków, układ określony przez informacje zawarte we wzorze narysowanym na pasku kartonu.

Wydawane dotychczas osobno normy tymczasowe dla dzieci głuchych zostały włączone do II wydania podręcznika (2009). Nowy podręcznik został też opatrzony kolorowymi fotografiami.

Zastosowanie:w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu. Skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy.

Przeznaczenie:dzieci od 3 do 15 lat

OMNIBUS - Test Inteligencji, Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz

Opis: Jest to test służący do pomiaru inteligencji ogólnej. Oprócz wyniku ogólnego można uzyskać dwa wyniki czynnikowe: Rozumowanie i Wiedza.

Składa się z 60 zadań. Są to: antonimy, analogie werbalne, szeregi liczb, wyrażenia frazeologiczne i sylogizmy. Wszystkie zadania mają charakter zamknięty; badany wybiera poprawną odpowiedź spośród podanych pięciu (lub trzech) możliwości. Odpowiedzi zaznacza się na oddzielnym arkuszu. Wynikiem ogólnym w teście jest liczba poprawnych odpowiedzi.

Zastosowanie:przede wszystkim selekcja

Przeznaczenie:studenci, dorośli z wyższym wykształceniem

TIS - Bateria Testów TIS, Ewa Zalewska

Opis: Bateria TIS pozwala na diagnozę inteligencji skrystalizowanej oraz czterech typów zdolności (analiza profilowa)

Bateria zbudowana jest z sześciu testów: Synonimy, Matematyczne Zadania Tekstowe, Analogie Werbalne, Wiedza o Świecie, Szeregi Liczb, Antonimy, badających cztery typy zdolności: matematyczno- logiczne, werbalne, logiczno-werbalne oraz zdolność do reprodukowania nabytej wiedzy. Każdy test składa się z 15 zadań. Charakter zadań jest zamknięty.

Zastosowanie: do celów selekcyjnych jak i doradztwa zawodowego

Przeznaczenie:dorośli

TMS-K - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Klasyczna

Opis: Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej.

Składa się z 60 zadań ułożonych w 5 serii (A, B, C, D, E), po 12 zadań każda. Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych.

Zastosowanie: do celów selekcyjnych w populacji dzieci, młodzieży i dorosłych reprezentujących przeciętny poziom intelektualny.

Przeznaczenie: dzieci, młodzież, dorośli

TMS-Plus - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Plus

Opis: Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna.

Składa się z 60 zadań ułożonych w 5 serii (A, B, C, D, E), po 12 zadań każda. Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych.

Zastosowanie: do celów selekcyjnych w populacji młodzieży i dorosłych

Przeznaczenie: młodzież, dorośli

TSD Test Słownikowy dla Dzieci

Opis:TSD przeznaczony jest do pomiaru zdolności werbalnych, zarówno w zakresie rozumienia mowy, jak i jej produkowania. W efekcie badania uzyskuje się oprócz wyniku ogólnego także dwa wskaźniki szczegółowe – dotyczące mowy biernej i mowy czynnej. Test składa się z 90 zadań, tworzących cztery podtesty. Dwa z nich mierzą mowę bierną i wymagają od badanego określania, czy odczytywane mu słowa należą do podanych kategorii (określonych słowami oznaczającymi nazwy nadrzędne), oraz rozpoznawania synonimów. Dwa pozostałe mierzą mowę czynną i wymagają nazywania obiektów przedstawionych na obrazkach oraz uzupełniania luk w czytanych przez badającego zdaniach.

Zastosowanie:TSD może być podstawowym narzędziem w sytuacjach diagnostycznych, w których potrzebna jest ocena aktualnego poziomu zdolności językowych dziecka (na przykład w związku z trudnościami szkolnymi czy w badaniu gotowości szkolnej). Będzie użyteczny w badaniach przesiewowych, pozwalając zarówno na wykrywanie dzieci opóźnionych w rozwoju językowym wskutek zaniedbań środowiskowych, jak i dzieci szczególnie uzdolnionych. Ponieważ zdolności werbalne są szczególnie znaczącym komponentem inteligencji skrystalizowanej, wyniki TSD mogą stanowić przybliżoną jej miarę i być cennym uzupełnieniem diagnozy intelektu dokonanej za pomocą testów inteligencji płynnej, takich jak Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella (CFT1-R) czy Test Matryc Ravena (TMK).

Przeznaczenie:dzieci w wieku 4-7 lat

WAIS-R (PL) - Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych, D. Wechsler

Opis:Skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej.

Składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Powtarzanie Cyfr, Słownik, Arytmetyka, Rozumienie, Podobieństwa) oraz pięciu testów bezsłownych (Braki w Obrazkach, Porządkowanie Obrazków, Klocki, Układanki, Symbole Cyfr). Wyniki surowe w poszczególnych testach zamienia się na wyniki przeliczone (dla każdej grupy wieku jest oddzielna tabela przeliczeniowa), a następnie oblicza się ilorazy inteligencji w Skalach Słownej, Bezsłownej i Pełnejoraz w czynnikach: Rozumienie Werbalne, Organizacja Percepcyjna, Pamięći Odporność na Dystraktory.

Zastosowanie:do diagnozy intelektu

Przeznaczenie:młodzież powyżej 16 lat, dorośli

WISC-R - Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci, D. Wechsler

Opis: Skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej.

Składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Podobieństwa, Arytmetyka, Słownik, Rozumienie oraz Powtarzanie Cyfr jako test zastępczy) i sześciu testów bezsłownych (Uzupełnianie Obrazków, Porządkowanie Obrazków, Wzory z Klocków, Układanki, Kodowanie oraz Labirynty jako test zastępczy).

Zastosowanie:do diagnozy intelektu

Przeznaczenie:dzieci 6-16 lat

ZTU - Zestaw Testów Uzdolnień, Wolfgang Horn

Opis: Test służy do badania inteligencji.

ZTU ma dwie wersje równoległe (A i B), każda z nich składa się z ośmiu następujących werbalnych i niewerbalnych podtestów: 1.Dokończenie wzoru(należy dokończyć rozpoczęty wzór, łącząc ze sobą odpowiednie punkty); 2.Szukanie zasady(należy znaleźć zasadę według której ułożone są poszczególne litery lub liczby i wpisać brakujący element); 3.Uzupełnianie liter(w wydrukowanych słowach należy dopisać ostatnią bądź pierwszą literę); 4.Działania arytmetyczne(należy wykonać działania od bardzo łatwych, np. 1+1, do bardziej złożonych; 5.Pisownia wyrazów(rodzaj dyktanda, gdzie ocenia się 30 słów); 6.Niepotrzebne skreślić(w linijce należy skreślić jedno słowo, które nie pasuje do pozostałych); 7.Liczenie liter(w linijce złożonej z różnych liter należy policzyć ile jest liter, np. "e"); 8.Koncentracja(należy zapamiętać podyktowaną literę, a następnie w pamięci wykonać obliczenie i zapisać - najpierw wynik działania a następnie zapamiętaną literę bądź litery). Każdy podtest ma określony limit czasu, zaczyna się od zadań bardzo łatwych, kończy się na coraz trudniejszych. Różnorodność zadań i prostota ich wykonania utrzymują stałą koncentrację uwagi badanych oraz motywację do rozwiązania jak największej liczby zadań. Obliczanie za pomocą kluczy trwa kilka minut.

Zastosowanie:do diagnozy intelektu

Przeznaczenie:dzieci od 12 r.ż., młodzież

INTELIGENCJA EMOCJONALNA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

DINEMO - Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Anna Ciechanowicz, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska

Opis:DINEMO składa się z 33 pozycji, zawierających opisy różnych sytuacji stanowiących źródła emocji. W odniesieniu do każdej sytuacji wymienione są cztery różne sposoby reagowania. Badany za każdym razem wybiera tę reakcję, która jest dla niego najbardziej typowa. Inwentarz pozwala na interpretację wyników w odniesieniu do dwóch skal czynnikowych oraz wyniku ogólnego. Skale wchodzące w skład DINEMO, to: INNI - zdolność do rozpoznawania, rozumienia i respektowania emocji innych ludzi, oraz JA - zdolność do uświadamiania sobie, rozumienia, respektowania i wyrażania własnych emocji.

Zastosowanie:do badań naukowych, do diagnozy indywidualnej.

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

INTE - Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej, N. S. Schutte, J. M. Malouff, L. E. Hall, D. J. Haggerty, J. T. Cooper, Ch. J. Gloden, L. Dornheim

Opis: Kwestionariusz służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem.

Zastosowanie:do celów badawczych

Przeznaczenie: młodzież, dorośli

KKS - Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, Anna Matczak

Opis:KKS służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Oprócz wskaźnika ogólnego kwestionariusz dostarcza też trzech wskaźników szczegółowych, określających poziom kompetencji ujawnianych w: sytuacjach ekspozycji społecznej, sytuacjach wymagających asertywności oraz sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego.

Zastosowanie:KKS może być stosowany zarówno do celów badań naukowych, jak i - w charakterze narzędzia pomocniczego - w praktyce diagnostycznej (poradnictwo kliniczne, doradztwo zawodowe) i w celach selekcyjnych.

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Anna Ciechanowicz, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska

Opis: Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej oparty jest na koncepcji inteligencji emocjonalnej stworzonej przez amerykańskich psychologów P. Saloveya i J.D. Mayera. W myśl tej koncepcji inteligencja emocjonalna rozumiana jest jako zbiór różnych zdolności o charakterze poznawczym, dzięki którym człowiek wykorzystuje własne emocje przy rozwiązywaniu problemów nie tylko emocjonalnych. Jest to papierowa wersja kwestionariusza do samobadania wydanego w wersji komputerowej.

Składa się 94 pozycji o charakterze samoopisowym. Osoba badana każdorazowo ocenia na skali pięciopunktowej stopień, w jakim każde stwierdzenie odnosi się do niej samej. Kwestionariusz pozwala na obliczenie wyników w czterech skalach czynnikowych oraz wyniku ogólnego. Skale wchodzące w skład PKIE, to: AKC - akceptowanie, wyrażanie i wykorzystywanie własnych emocji w działaniu, EMP - empatia, czyli rozumienie i rozpoznawanie emocji innych ludzi, KON - kontrola, także poznawcza, nad własnymi emocjami oraz ROZ - rozumienie i uświadamianie sobie własnych emocji.

Zastosowanie: uczniowie w wieku 14-20 lat, dorośli w wieku 18-71 lat

Przeznaczenie:do celów badawczych oraz do diagnozy indywidualnej przy wyborze przyszłego kierunku kształcenia lub zawodu. Pozwala także określić mocne i słabe strony osoby badanej, co może stanowić punkt wyjścia do oddziaływań uwzględniających indywidualne zapotrzebowanie danej osoby

PROKOS - Profil Kompetencji Społecznych,Anna Matczak, Katarzyna Martowska

Opis:PROKOS składa się z 60 pozycji diagnostycznych (dotyczących kompetencji społecznych) i 30 pozycji buforowych (dotyczących umiejętności niespołecznych). Wszystkie pozycje są określeniami czynności lub zadań. Forma pozycji wzorowana jest na kwestionariuszu KKS Anny Matczak, ale ich treść zmieniono tak, by uwzględniały sytuacje i działania typowe dla funkcjonowania społecznego osób dorosłych, zwłaszcza występujące w pracy zawodowej. Badany ocenia, na ile dobrze radzi sobie (lub radziłby sobie) z wymienionymi czynnościami czy zadaniami, posługując się czterostopniową skalą – od zdecydowanie dobrze poprzez raczej dobrze i raczej słabo do zdecydowanie źle. Pozycje diagnostyczne składają się na pięć skal, utworzonych na podstawie analizy czynnikowej.

Zastosowanie: do celów selekcji i alokacji pracowników - wykrywanie zarówno mocniejszych, jak i słabszych stron w funkcjonowaniu społecznym osoby, może też pomóc w określeniu jej potrzeb szkoleniowych. Diagnoza wykonana za pomocą PROKOS może również ujawnić poważniejsze deficyty w zakresie kompetencji społecznych lub zaniżenie samooceny własnego funkcjonowania społecznego i poczucie małej skuteczności w kontaktach z ludźmi, stanowiąc punkt wyjścia dla oddziaływań terapeutycznych.

Przeznaczenie:dorośli

SIE-T - Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze, Anna Matczak, Joanna Piekarska, Elżbieta Studniarek

Opis:Test służy do pomiaru zdolności do rozpoznawania ekspresji mimicznej; zdolność ta traktowana jest jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej.

Zastosowanie:w badaniach naukowych oraz - jako narzędzie pomocnicze - w praktyce diagnostycznej (poradnictwo, doradztwo, selekcja).

Przeznaczenie:młodzież od 16 roku życia, dorośli

TRE -Test Rozumienia Emocji, Anna Matczak i Joanna Piekarska

Opis:Test przeznaczony jest do pomiaru zdolności do rozumienia emocji, traktowanej jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej. Za wskaźnik tych zdolności przyjęto tu wiedzę emocjonalną. Na test składa się łącznie 30 zadań, pogrupowanych w pięć części (podtestów), obejmujących po 6 zadań o charakterze zamkniętym, opartych na materiale werbalnym. Rezultaty ujmowane są pod postacią jednego wyniku łącznego, określanego na podstawie liczby poprawnie wykonanych zadań.

Zastosowanie:do badań naukowych, jak i do diagnozy indywidualnej. Można go polecić do celów badań dotyczących inteligencji emocjonalnej – jej natury, źródeł, roli w funkcjonowaniu człowieka. Natomiast stosowany do celów diagnozy indywidualnej może okazać się przydatny w poradnictwie rodzinnym – w pracy z rodzicami lub terapii par małżeńskich, a także stać się użytecznym narzędziem uwzględnianym w doradztwie zawodowym dla uczniów, studentów i osób dorosłych, przy dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia czy zawodu. TRE może być również wykorzystywany w selekcji i rekrutacji pracowników.

Przeznaczenie: młodzież od 15 roku życia, dorośli

TESTY DO BADANIA KREATYWNOŚCI

KANH - Kwestionariusz twórczego zachowania, Stanisław Popek

Opis: Kwestionariusz Twórczego Zachowania przeznaczony jest do badania uzdolnień twórczych, pojmowanych jako właściwości osobowościowe człowieka (postawa twórcza). Wyniki oceniane są w ramach czterech skal: konformizmu - K, nonkonformizmu - N, zachowań algorytmicznych - A, zachowań heurystycznych - H. Możliwe jest też uzyskanie innych wskaźników - dla postawy twórczej, postawy odtwórczej, sfery poznawczej oraz sfery charakterologicznej.

Kwestionariusz występuje w dwóch wersjach: KANH-I przeznaczonej do badania młodzieży szkolenj i studentów oraz KANH-II dso badania nauczycieli (właściwości psychometryczne były sprawdzane wyłącznie dla wersji KANH-I). Każda wersja składa się z 60 stwierdzeń, mających postać zdań oznajmujących, dotyczących zachowani się osoby badanej w sytuacjach uczenia się i działania. Badany ocenia stopień zgodności zdania z własnym zachowaniem na skali trzystopniowej: prawdziwe, częściowo prawdziwe, błędne.

Zastosowanie: w poradnictwie do oceny uzdolnień twórczych.

Przeznaczenie: od 12;6 r.ż.

TCT-DP - Rysunkowy Test Twórczego Myślenia, K. K. Urban, H. G. Jellen

Opis: składa się z dwóch wersji: A i B. Badany wykonuje kolejno obie wersje testu, lub tylko jedną z nich. Zadaniem osoby badanej jest uzupełnienie w dowolny sposób niekompletnych rysunków. Osoba badana może rysować co chce i jak chce: wszystko jest dozwolone i prawidłowe.

Zastosowanie:w celach przesiewowych (treningi twórczości; jako jedno z narzędzi selekcyjnych przy naborze kandydatów do szkół czy zawodów), w diagnozie indywidualnej (wzbogacenie diagnozy intelektu; prognozowanie sukcesów w działaniach wymagających twórczego funkcjonowania) oraz do celów naukowych (badania nad naturą, rozwojem i uwarunkowaniami twórczości oraz badania międzykulturowe).

Przeznaczenie:dzieci od 5 r.ż., młodzież, dorośli

TESTY NEUROPSYCHOLOGICZNE

BENTON - Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Artur L. Benton

Opis: Test służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej.

Posiada trzy alternatywne, równoległe wersje C, D i E, które mogą być zastosowane w badaniu czterema alternatywnymi metodami (A, B, C, D). Badany rysuje przedstawione wzory z pamięci lub je przerysowuje.

Zastosowanie:diagnoza neuropsychologiczna

Przeznaczenie:dzieci, młodzież, dorośli

CTT – Kolorowy Test Połączeń

Opis: CTT jest testem neuropsychologicznym służącym do badania różnorodnych procesów związanych z uwagą i funkcjami wykonawczymi, a w szczególności do oceny celowego przeszukiwania materiału, utrzymywania i przerzutności uwagi, sekwencyjnego przetwarzania informacji oraz monitorowania własnego zachowania. W wykonanie zaangażowane są także zdolności wzrokowo-motoryczne.

Składa się z dwóch części CTT-1 i CTT-2, podawanych osobie badanej jedna po drugiej. Każda z części zawiera różowe i żółte kółka w których umieszczone są liczby od 1 do 25. Zadaniem badanego jest połączenie liczb liniami prostymi w porządku rosnącym, przy czym w CTT-2 należy je łączyć tak, aby zachować naprzemienność kolorystyczną. Badanie każdą częścią testu przerywa się po 240 sekundach. CTT posiada cztery formy (A, B, C i D), dające możliwość prowadzenia badań podłużnych. Podstawowymi wskaźnikami są czasy wykonania rejestrowane oddzielnie dla CTT-1 i CTT-2. Ponadto ocenia się czy badany popełnił błędy kolejności liczb i kolorów, podejmował próby niewłaściwego łączenia bodźców zakończone autokorektą, oraz czy otrzymywał pomoc ze strony osoby prowadzącej badanie. Wyliczany Wskaźnik Zakłóceń informuje o wydłużeniu czasu wykonywania CTT-2 w porównaniu z czasem wykonywania CTT-1. Orientacyjny czas obliczania wyników – ok. 10 minut.

Zastosowanie: diagnoza neuropsychologiczna

Przeznaczenie: dorośli

CVLT - Kalifornijski Test Uczenia się Językowego, Dean C, Delis, Joel H. Kramer, Edith Kaplan, Beth A. Ober

Opis: Test służy do pomiaru zdolności uczenia się i zapamiętywania materiału werbalnego.

Składa się z trzech list słów: Listy A, Listy B i listy słów do rozpoznania. Listy A i B zawierają po 16 słów powiązanych kategorialnie i odnoszących się do rzeczy, które można kupić w supermarkecie. Lista słów do rozpoznania zawiera 44 bodźce obejmujące całą Listę A, niektóre słowa z Listy B, oraz inne słowa dystrakcyjne spełniające określone warunki (np. zbliżone fonetycznie do słów z Listy A). Badany uczy się Listy A poprzez pięciokrotne jej powtarzanie bezpośrednio po prezentacji, następnie odtwarza je po krótkim odroczeniu (prezentacja Listy B), po długim odroczeniu (20 min. w trakcie których badany wykonuje testy niewerbalne) oraz rozpoznaje na liście 44 słów. Ocenie ilościowej poddaje się 21 wskaźników wykonania CVLT. Orientacyjny czas obliczenia wyników – ok. 60 minut.

Zastosowanie:diagnoza neuropsychologiczna

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

DUM - Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu, Sigrid Weidlich, Georg Lamberti

Opis: Jest to metoda przeznaczona do oceny zaburzeń pamięci, w czasie uczenia się na materiale figuralnym.

Test posiada dwie równoległe wersje. Zadaniem badanego jest zapamiętanie serii figur przedstawionych na rysunkach, a następnie odtworzenie ich z pamięci przy pomocy drewnianych patyczków.

Zastosowanie:diagnoza neuropsychologiczna

Przeznaczenie:dzieci, młodzież, dorośli

MMSE – skala oceny stanu umysłowego, Marshal F. Folstein, Susan E. Folstein, Gary Fanjiang

Opis: Kliniczna skala służąca do badania zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym pacjenta.

Składa się z 30 pytań/zadań pozwalających na ilościową ocenę różnych aspektów funkcjonowania poznawczego. W skład obszarów poddawanych ocenie wchodzą: Orientacja w czasie, Orientacja w miejscu, Zapamiętywanie, Uwaga i liczenie, Przypominanie, Nazywanie, Powtarzanie, Rozumienie, Czytanie, Pisanie i Rysowanie.

Zastosowanie:przesiewowe badania dysfunkcji poznawczych (głównie w procesach otępiennych mózgu) oraz monitorowanie przebiegu choroby.

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

RFFT - Test Płynności Figuralnej Ruffa, Ronald M. Ruff

Opis: Test służy do pomiaru płynności niewerbalnej, traktowanej jako sprawność tworzenia nowych wzorów w ograniczonym czasie.

Składa się z 5 części - plansz. Na każdej planszy wydrukowanych jest 35 kwadratów, z rozmieszczonym w nich określonym układem kropek oraz bodźców zakłócających. Zadaniem osoby badanej jest połączenie prostą linią co najmniej dwóch kropek w każdym kwadracie, tak jednak, żeby za każdym razem powstała nowa figura. Na wykonanie każdej części testu przeznaczonych jest po 60 sekund. Poszczególne części poprzedzone są zadaniami przykładowymi.

Zastosowanie:diagnoza neuropsychologiczna

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

RHLB-PL - Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu, Karen Bryan

Opis: Bateria służy do diagnozy deficytów neuropsychologicznych, zwłaszcza językowych i komunikacyjnych, u osób z dysfunkcjami prawej półkuli mózgu.

Składa się z następujących 11 testów: Test Wnioskowania, Test Leksykalno-Semantyczny, Test Humoru, Test Komentarzy, Test Metafor Rysunkowych, Test Metafor Pisanych, Test Wyjaśnień Metafor Rysunkowych, Test Wyjaśnień Metafor Pisanych, Test Prozodii Emocjonalnej, Test Prozodii Językowej, Analiza Dyskursu. Materiał testowy jest zróżnicowany i stanowią go: słowne opisy różnych sytuacji (w testach: Wnioskowania, Humoru, Metafor Pisanych), obrazki (w testach: Leksykalno-Semantycznym i Metafor Rysunkowych), nagranie z bezsensownymi zdaniami (w testach prozodii). Większość pomocy znajduje się w zeszycie testowym, zadania w testach prozodii nagrane są na płytę CD. Zadaniem osoby badanej jest udzielenie odpowiedzi na pytania odnoszące się do przedstawionej sytuacji w Teście Wnioskowania, wybranie obrazka odpowiadającego słowu wypowiadanemu przez badającego w Teście Leksykalno-Semantycznym, wybranie jednej odpowiedzi wskazującej na rozumienie humoru i metafor w testach je mierzących, wskazanie zabarwienia emocjonalnego i trybu w jakim wypowiadanej jest zdanie w testach prozodii. Ponadto badający zapisuje komentarze spontanicznie wypowiadane przez badanego, prosi o wyjaśnienie metafor oraz ocenia dyskurs. Niektóre testy w baterii poprzedzone są zadaniami przykładowymi.

Zastosowanie: diagnoza różnicowa w przypadku różnych chorób mózgu.

Przeznaczenie: młodzież, dorośli

WCST - Test Sortowania Kart z Wisconsin, R. K. Heaton, G. J. Chelune, J. L. Talley, G. G. Kay, G. Curtiss

Opis: Test Sortowania Kart z Wisconsin służy do pomiaru funkcji wykonawczych rozumianych jako funkcje nadzorcze, kontrolujące i kierujące poznawczą aktywnością człowieka.

Składa się z dwóch talii liczących po 64 karty. Zadanie osoby badanej polega na dopasowaniu każdej karty z talii do jednej z czterech kart wzorcowych. Badany musi sam określić regułę sortowania, wykorzystując otrzymywaną po każdej reakcji informację, czy jego odpowiedź była dobra, czy zła.

Zastosowanie:diagnoza funkcjonowania poznawczego; dane walidacyjne dla wersji oryginalnej wskazują na możliwość wykorzystania w diagnozie neuropsychologicznej.

Przeznaczenie:dzieci, młodzież, dorośli

TESTY NA OSOBOWOŚĆ – WIELOWYMIAROWE KWESTIONARIUSZE

ACL - Lista Przymiotnikowa ACL (Adjective Check List), Harrison G. Gough, A.B. Heilbrun

Opis: ACL jest narzędziem przeznaczonym do badania różnych cech osobowościowych. W standardowej wersji zadaniem badanego jest wybranie spośród 300 przymiotników tych, które, jego zdaniem, dobrze go opisują. Można również stosować Listę jako skalę obserwacyjną, polecając wybór przymiotników osobom znającym osobę badaną. Przedmiotem opisu mogą być także grupy społeczne, postacie historyczne i inne obiekty (jak na przykład miasta). Lista Przymiotnikowa pozwala na obliczenie wyników w 37 skalach, wśród których znajdują się skale potrzeb, skale tematyczne, skale analizy transakcyjnej oraz skale twórczości i inteligencji, a także skale kontrolne.

Zastosowanie: ACL stosuje się zarówno w indywidualnej diagnozie osobowości, między innymi do celów klinicznych, jak i w badaniach naukowych, na przykład do badania archetypów kulturowych czy stereotypów, w badaniach psychologii środowiskowej i wielu innych dziedzinach.

Przeznaczenie: młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli

EPQ-R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Kwestionariusz Osobowości Eysencka w Wersji Skróconej EPQ-R(S), Hans J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck

Opis: EPQ-R służy do badania podstawowych - w teorii Eysencka wymiarów osobowości.

Składa się ze 106 pytań, na które badany odpowiada Tak lub Nie. Wyniki ujmowane są na 6 skalach. Trzy z nich – Psychotyzm (P), Ekstrawersja (E), Neurotyzm (N) – odnoszą się do podstawowych wymiarów osobowości. Skala kontrolna – Kłamstwa (K) – pozwala na ocenę tendencji do przedstawiania się w lepszym świetle. Dwie skale dodatkowe – Skłonność do uzależnień (UZ) i Skłonność do przestępstw (PRZ) – pozwalają na identyfikowanie osób w różny sposób zaburzonych. Nazwy tych skal są zgodne z oryginałem. Polskie dane walidacyjne nie pozwalają jednak, aby ich wyniki można było interpretować jako wskazujące na skłonność do uzależnień lub skłonność do przestępstw.

EPQ-R(S) składa się z 48 pozycji pochodzących z wersji pełnej EPQ-R. Pozwala na obliczenie wyników w 4 skalach: Psychotyzmu (P), Ekstrawersji (E), Neurotyzmu (N) i Kłamstwa (K).

Zastosowanie: do celów diagnozy indywidualnej, edukacji oraz organizacji i pracy

Przeznaczenie: młodzież, dorośli

IVE - Kwestionariusz Impulsywności, Hans J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck

Opis: IVE służy do badania trzech cech osobowości: impulsywności, skłonności do ryzyka i empatii.

Składa się z 54 pozycji mających postać pytań, na które odpowiada się Tak lub Nie.

Zastosowanie: w diagnozie indywidualnej przy identyfikowaniu osób nieprzystosowanych, rekrutacji i selekcji do pracy, w doradztwie zawodowym.

Przeznaczenie: młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości – MMPI – 2, James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben–Porath, AukeTellegen, W. Grant Dahlstrom

Opis:MMPI-2 jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań, na które należy odpowiedzieć „prawda”, „fałsz” lub „nie wiem”. Wyniki inwentarza są ujmowane na trzech skalach kontrolnych, dziesięć skal klinicznych i kilkadziesiąt podskal.

Zastosowanie:MMPI-2 stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

NEO-PI-R - Inwentarz Osobowości, Jerzy Siuta

Opis:Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech „Wielkiej Piątki”, tj.: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość sumienność.

Zastosowanie: do celów badań naukowych, do diagnozy indywidualnej.

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

NEO-FFI - Inwentarz Osobowości NEO-FFI, P. T. Costa, R. R. McCrae

Opis: Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości uwzględnionych w popularnym modelu pięcioczynnikowym, określanym jako model Wielkiej Piątki.

Pozycje kwestionariusza stanowi 60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, których prawdziwość w stosunku do własnej osoby badany ocenia na skali pięciostopniowej. Pozycje te tworzą 5 skal mierzących: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność.

Zastosowanie:do badania możliwości adaptacyjnych do środowiska szkolnego lub zawodowego; do badań naukowych.

Przeznaczenie: młodzież, dorośli

TO - Test Osobowości, Erich Mittenecker, Walter Toman

Opis: Kwestionariusz do badania osobowości.

Jest to skrócona wersja Testu Osobowości i Zainteresowań. Metoda przeznaczona do badania osób zdrowych. W krótkim czasie dostarcza cennych informacji o osobowości badanego, jego umiejętności przystosowania czy o ewentualnych zaburzeniach. Test składa się ze 120 stwierdzeń ułożonych w następujące skale: A (samokrytyka-brak samokrytyki), B (nastawienie społeczne-nastawienie aspołeczne), C (ekstrawersja-introwersja), D (nieneurotyczny-neurotyczny), E (niemaniakalny-maniakalny), F (niedepresyjny-depresyjny), G (nieschizoidalny-schizoidalny), H (nieparanoidalny-paranoidalny), I (wegetatywnie stabilny-wegetatywnie labilny). możliwe odpowiedzi: słuszne-niesłuszne-nie wiem. Instrukcja do testu jest prosta.

Zastosowanie:do badania osobowości

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

TO-Z - Test Osobowości i Zainteresowań, Erich Mittnecker, Walter Toman

Opis: Jest to wielowymiarowy inwentarz służący do pomiaru cech osobowości i zainteresowań.

Test O-Z ma postać zeszytu zawierającego 214 stwierdzeń (120 dotyczy osobowości, a 94 - zainteresowań), które badany ocenia na specjalnym arkuszu odpowiedzi.

Zastosowanie:w poradnictwie zawodowym

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

TESTY – „OSOBOWOŚĆ – RÓŻNE CECHY”

BHI-12 - Kwestionariusz Nadziei Podstawowej BHI-12, Jerzy Trzebiński, Mariusz Zięba

Opis: Mierzona kwestionariuszem BHI-12 nadzieja podstawowa rozumiana jest, zgodnie z teorią E. Eriksona, jako przeświadczenie jednostki o uporządkowaniu i sensowności świata oraz jego przychylności ludziom. Przeświadczenie to stanowi czynnik warunkujący konstruktywne reagowanie człowieka na zmiany i przełomowe wydarzenia, zwłaszcza na sytuacje ponoszenia nieodwracalnych strat.

Kwestionariusz składa się z 12 stwierdzeń; badany określa stopień, w jakim się zgadza z każdym z nich, korzystając ze skali od 1 ("zdecydowanie nie zgadzam się") do 5 ("zdecydowanie zgadzam się").

Zastosowanie:w badaniach naukowych oraz w diagnozie indywidualnej (zwłaszcza przy prognozowaniu łatwości adaptacji, sposobów reagowania na stres i traumę oraz szans oddziaływań edukacyjnych czy psychoterapeutycznych).

Przeznaczenie:młodzież szkolna (powyżej 16. roku życia) lub studiująca oraz dorośli z wykształceniem co najmniej średnim.

TEST "JAK MYŚLĘ" ("HOW I THINK" – HIT)

Opis: Kwestionariusz Jak myślę (HIT) jest rzetelnym i trafnym narzędziem do pomiaru egotystycznych zniekształceń poznawczych, zwłaszcza w diagnozie agresji, zaburzeń zachowania i zaburzeń opozycyjno-buntowniczych.

Zastosowanie: do badań klinicznych i naukowych osób przebywającej w zakładach poprawczych, stacjonarnych placówkach leczniczych, społecznościach terapeutycznych, szpitalach psychiatrycznych, na oddziałach dziennych, uczestniczącej w terapii ambulatoryjnej , uczestniczącej w programach interwencji realizowanych w szkole, uczestniczącej w środowiskowych programach interwencyjnych, diagnozowanej w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.

Przeznaczenie: młodzieży w wieku 13 – 20 lat, dorośli

BIP Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy, Rüdiger Hossiep i Michael Paschen

Opis: Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy przeznaczony jest do pomiaru różnych aspektów osobowościowych ważnych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania zawodowego. Ma wersję samoopisową oraz wersję obserwacyjną. Znormalizowana została tylko wersja samoopisowa.

Wersja samoopisowa BIP składa się z 220 pozycji, na które badany udziela odpowiedzi na 6-stopniowej skali, oceniając stopień, w jakim każde stwierdzenie odnosi się do niego samego. Pozwala na obliczenie wyników w 14 skalach podstawowych podzielonych na cztery obszary: Orientacja zawodowa (Motywacja osiągnięć, Motywacja władzy, Motywacja przywództwa), Zachowania zawodowe (Sumienność, Elastyczność, Orientacja na działanie), Kompetencje społeczne (Wrażliwość społeczna, Otwartość na relacje, Towarzyskość, Orientacja na zespół, Asertywność), Natura psychologiczna (Stabilność emocjonalna, Praca pod presją, Pewność siebie). Wersja obserwacyjna składa się z 42 pozycji (po trzy na każdą z 14 skal), na które udziela się odpowiedzi na 10-stiopniowej skali.

Zastosowanie: BIP może być wykorzystywany w procesach selekcyjnych, w procesach rozwojowych i coachingu, w doradztwie zawodowym oraz w badaniach kompetencji kadry kierowniczej.

Przeznaczenie: osoby dorosłe czynne zawodowo

CwP - Skala Człowiek w Pracy, Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, Joanna Bitne

Opis: Kwestionariusz Człowiek w Pracy jest przeznaczony do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy.

Kwestionariusz składa się z 60 pozycji w formie zdań twierdzących, badany udziela odpowiedzi na czterostopniowej skali. Pozycje kwestionariusza tworzą dwie skale główne: Skala Kontrolna i skala Poczucia Umiejscowienia Kontroli. Ta ostatnia składa się dodatkowo z siedmiu podskal: trzech empirycznych - Poczucie Braku Skuteczności, Poczucie Zależność od Losu, Poczucie Zależności od Innych oraz czterech teoretycznych - Kontrola Osobista, Ideologia Kontroli, Sukcesy i Porażki.

Zastosowanie: Może być stosowany do celów selekcji zawodowej i alokacji już zatrudnionych pracowników. Także w badaniach naukowych, szczególnie dotyczących problematyki uwarunkowań funkcjonowania pracowników i ich efektywności zawodowej.

Przeznaczenie: pracujące osoby dorosłe, w wieku od 20 do 60 lat

GSES - Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności, R. Schwarzer, M. Jerusalem i Z. Juczyński

Opis: GSES składa się z 10 stwierdzeń wchodzących w skład jednego czynnika. Mierzy siłę ogólnego przekonania jednostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami.

Zastosowanie:do badania osób zdrowych i chorych

Przeznaczenie:dorośli

IPP - Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej, Alicja Kuczyńska

Opis: IPP jest narzędziem służącym do oceny płci psychologicznej jednostki. Płeć psychologiczna rozumiana jest jako spontaniczna gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata.

Składa się z 35 pozycji (15 - skala Kobiecości, 15 - skala Męskości, 5 - pozycje neutralne), na które odpowiada się stosując 5-stopniową skalę ocen.

Zastosowanie:do celów badawczych

Przeznaczenie:dorośli

KBPK - Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli, Grażyna Krasowicz i Anna Kurzyp-Wojnarska

Opis: Kwestionariusz służy do pomiaru zmiennej osobowościowej zwanej poczuciem kontroli następstw zachowania, opisanej w teorii społecznego uczenia się J. B. Rottera.

Składa się z 46 pytań, w tym 36 to pytania diagnostyczne. Pytania dotyczące zdarzeń pozytywnych tworzą skalę Sukcesów; pytania dotyczące zdarzeń negatywnych tworzą skalę Porażek. Niskie wyniki świadczą o poczuciu kontroli zewnętrznej, a wysokie - o poczuciu kontroli wewnętrznej. Kwestionariusz ma dwie wersje - dla dziewcząt i chłopców - różniące się wyłącznie formą gramatyczną pytań.

Zastosowanie:przede wszystkim do celów badawczych, ewentualnie jako metoda wspomagająca diagnozę osobowości w praktyce psychologicznej.

Przeznaczenie:młodzież

KMC - Kwestionariusz Metafory Czasu, Małgorzata Sobol-Kwapińska

Opis: Kwestionariusz służy do badania sposobów postrzegania czasu. Zawiera 7 skal, odnoszących się do różnych wymiarów oceny czasu. Dwie główne skale (w zakresie których wyróżnione są dodatkowo podskale) mierzą emocjonalne ustosunkowanie do czasu - pozytywne i negatywne; pozostałe dotyczą odczuwania szybkości upływu czasu, dostrzegania wartości czasu aktualnego oraz odbierania takich właściwości czasu, jak chaos, subtelny urok i pustka.

Składa się z 95 pozycji, które są zdaniami metaforycznymi odnoszącymi się do czasu. Badany określa na skali czterostopniowej, czy każda z metafor pasuje do jego sposobu myślenia o czasie.

Zastosowanie: Narzędzie rekomendowane jest przede wszystkim do badań naukowych nad ustosunkowaniem do czasu, ale może też być stosowane w diagnozie indywidualnej w celu określania mocnych i słabych stron osoby w zakresie radzenia sobie z upływającym czasem, jako punkt wyjścia w pracy nad zmianą postaw wobec czasu i optymalizacją sposobów jego wykorzystania.

Przeznaczenie: młodzież, dorośli

KNS - Kwestionariusz Nadziei na Sukces, Mariola Łaguna, Jerzy Trzebiński, Mariusz Zięba

Opis: Mierzona kwestionariuszem KNS nadzieja na sukces odnosi się do siły oczekiwania pozytywnych efektów własnych działań. Składają się na nią dwa komponenty: przekonanie o posiadaniu silnej woli, czyli świadomość własnej skuteczności ujawniana w inicjowaniu dążenia do celu i trwaniu w nim, oraz przekonanie o umiejętności znajdowania rozwiązań, czyli świadomość własnej wiedzy i kompetencji intelektualnych, ujawniana w sytuacjach wymagających wymyślenia lub poznania nowych sposobów prowadzących do osiągnięcia celu.

Kwestionariusz składa się z 12 stwierdzeń; badany określa stopień, w jakim dane stwierdzenie jest w stosunku do niego prawdziwe, korzystając ze skali od 1 ("zdecydowanie nieprawdziwe") do 8 ("zdecydowanie prawdziwe").

Zastosowanie:w badaniach naukowych oraz w diagnozie indywidualnej do prognozowania łatwości adaptacji do środowiska i nowych wyzwań (np. w poradnictwie zawodowym, szkoleniu pracowników, wstępnej fazie treningów zwiększających kompetencje osobiste, a także w psychoterapii).

Przeznaczenie:Młodzież szkolna (powyżej 16. roku życia) lub studiująca oraz dorośli.

KompOs - Skala Kompetencji Osobistej, Zygfryd Juczyński

Opis: KompOs mierzy uogólnione poczucie własnej skuteczności; składa się z dwóch podskal dotyczących dysponowania siłą konieczną do zainicjowania działania oraz związanej z wytrwałością, niezbędną do kontynuowania działania. Przeznaczona do grupowego i indywidualnego badania zdrowych i chorych dzieci i młodzieży.

Zastosowanie: do badania poczucia własnej skuteczności

Przeznaczenie: dzieci i młodzież w wieku

KU - Kwestionariusz Ustosunkowań, Anna Sukiennik

Opis: Kwestionariusz Ustosunkowań służy do pomiaru stopnia pozytywności stosunku do własnej osoby i innych ludzi. Jego podstawy teoretyczne stanowią wybrane tezy analizy transakcyjnej E. Berne’a, rozwinięte przez T. A. Harrisa, oraz model wzorców więzi emocjonalnej, autorstwa K. Bartholomew i L. M. Horowitza. Kwestionariusz składa się z 73 pozycji tworzących dwie skale: JA-OK i WY-OK. Interpretacji podlegają zarówno wyniki każdej z nich, jak i ich konfiguracje.

Zastosowanie:do badania osobowości

Przeznaczenie:dorośli

LBQ Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego, Massimo Santinello

Opis: LBQ jest polską adaptacją włoskiego kwestionariusza Link Burnout Questionnaire autorstwa Massimo Santinello. Przeznaczony do pomiaru wypalenia zawodowego u osób pracujących w zawodach związanych z pomaganiem innym ludziom i nauczaniem.

Składa się z 24 pozycji opisujących odczucia osoby badanej dotyczące jej pracy zawodowej. Odpowiedzi udziela się na skali 6-stopniowej, której kolejne punkty odnoszą się do częstości, z jaką pojawiają się te odczucia. LBQ pozwala na ocenę czterech aspektów wypalenia zawodowego: Wyczerpanie psychofizyczne (wymiar dotyczący oceny własnych zasobów psychofizycznych), Brak zaangażowania w relacje z klientami (wymiar opisujący jakość relacji z klientami), Poczucie braku skuteczności zawodowej (wymiar odnoszący się do oceny własnych kompetencji zawodowych) i Rozczarowanie (wymiar oczekiwań egzystencjalnych).

Zastosowanie:Do celów badawczych; do diagnozowania grup, zespołów pracowniczych i organizacji; przy planowaniu zmian i interwencji w organizacji; przy ocenianiu organizacji i panującego w nich klimatu.

Przeznaczenie:osoby dorosłe w wieku 19-65 lat

LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć, Heinz Schuler, George C. Thornton, Andreas Frintrup

Opis: Kwestionariusz mierzy motywację osiągnięć z uwzględnieniem różnych jej komponentów, takich jak preferowanie trudnych zadań, wiara w sukces, ukierunkowanie na cel, nastawienie na rywalizację, wytrwałość i inne. Pozwala dzięki temu na diagnozę profilową. Łącznie zawiera 170 pozycji tworzących 17 skal. Wyniki mogą też być ujmowane na trzech skalach czynnikowych, którymi są: Pewność siebie, Ambicja i Samokontrola.

Zastosowanie: w doradztwie zawodowym i selekcji zawodowej, przy podejmowaniu decyzji o alokacji pracowników, prognozowaniu rozwoju i awansu zawodowego, a także do celów badań naukowych.

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

LOT-R - Test Orientacji Życiowej, M. F. Scheier, Ch. S. Carver, M. W. Bridges

Opis: LOT-R zawiera 10 stwierdzeń; sześć z nich ma diagnostyczną wartość dla dyspozycyjnego optymizmu.

Zastosowanie: do badania poziomu optymizmu - osób zdrowych i chorych

Przeznaczenie: dorośli

MSEI - Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny, E. J. O'Brien i S. Epstein

Opis: Kwestionariusz do badania samooceny ogólnej i szczegółowej.

Służy do badania samooceny. Składa się z 11 skal - dziewięć z nich bezpośrednio dotyczy poczucia własnej wartości, jego ogólnego poziomu oraz ośmiu komponentów odnoszących się do szczegółowych aspektów funkcjonowania człowieka, takich jak: kompetencje, bycie kochanym, popularność, zdolności przywódcze, samokontrola, samoakceptacja moralna, atrakcyjność fizyczna i witalność. Ponadto zawiera skalę do oceny spójności obrazu siebie świadczącej o efektywności procesu samopoznania, a także skalę pozwalającą ocenić poziom potrzeby aprobaty społecznej. Kwestionariusz składa się z 116 pozycji testowych, do których badany ustosunkowuje się na pięciostopniowej skali.

Zastosowanie: Dobrze udokumentowana trafność teoretyczna sprzyja wykorzystywaniu narzędzia w badaniach naukowych. Kwestionariusz może być również stosowany w diagnozie indywidualnej uwzględniającej nie tylko ocenę wyniku na tle innych osób, lecz także analizę wewnętrznego zróżnicowania samooceny (podręcznik zawiera przykłady takiej analizy profilowej).

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

RISB - Test Niedokończonych Zdań Rottera, J. B. Rotter, M. I. Lah, J. E. Rafferty

Opis:RISB jest narzędziem służącym do oceny nieprzystosowania. Ma trzy wersje: dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych.

Składa się z 40 trzonów, czyli początków zdań, które badany ma uzupełnić.

Zastosowanie:do celów przesiewowych. Uzyskane rezultaty pozwalają rekomendować RISB w diagnozie indywidualnej, która ma służyć wykrywaniu osób wymagających pomocy psychologicznej oraz dokonywaniu selekcji kandydatów do prac wymagających odpowiedzialności i opanowania. W diagnozie indywidualnej można przeprowadzać analizę jakościową wyników RISB

Przeznaczenie:dzieci, młodzież, dorośli

SD - Skala Dyrektywności, John J. Ray

Opis: SD powstała w nurcie badań nad osobowością autorytarną. Służy do badania dyrektywności rozumianej jako agresywna dominacja (tendencja do narzucania innym własnej woli).

Istnieją dwie wersje skali: pełna (D-26), która składa się z 26 pytań i skrócona (D-15), która składa się z 15 pytań. Badany udziela odpowiedzi na arkuszu testowym wybierając jedną z trzech (TAK, ?, NIE) możliwości.

Zastosowanie:do celów badawczych

Przeznaczenie:młodzież od 16 lat, dorośli

SES - Skala Samooceny Rosenberga, M. Rosenberg

Opis: Kwestionariusz do badania ogólnego poziomu samooceny.

Skala jest narzędziem jednowymiarowym pozwalającym na ocenę poziomu ogólnej samooceny - względnie stałej dyspozycji rozumianej jako świadoma postawa (pozytywna lub negatywna) wobec Ja. Składa się z 10 stwierdzeń diagnostycznych. Badany ma za zadanie wskazać na czterostopniowej skali, w jakim stopniu zgadza się z każdym z tych stwierdzeń.

Zastosowanie: Biorąc pod uwagę dobrze zweryfikowaną w polskich badaniach adaptacyjnych trafność teoretyczną oraz łatwość w stosowaniu tego narzędzia, Skala Samooceny SES jest rekomendowana przede wszystkim do badań naukowych. Podręcznik zawiera także dane potrzebne do interpretowania wyników na potrzeby diagnozy indywidualnej.

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

SPK-DP - Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych, Barbara Szmigielska

Opis: Skala służy do pomiaru zmiennej osobowościowej, zwanej poczuciem kontroli wzmocnień.

Składa się z 18 pytań opisujących różne sytuacje z życia dziecka. Na każde pytanie dziecko ma do wyboru dwie odpowiedzi. Połowa z pytań tworzy skalę „sukcesów”, a połowa skalę „porażek”

Zastosowanie: do celów badawczych

Przeznaczenie:dzieci w wieku 4;6 - 7;11.

STAI – inwentarz stanu i cechy lęku, C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch, R. E. Lushene

Opis: STAI to narzędzie, które przeznaczone jest do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako stała cecha osobowości.

Składa się z 2 podskal. Jedna (X-1) służy do pomiaru lęku-stanu, a druga (X-2) lęku-cechy. Każda Podskala składa się z 20 pozycji, na które badany odpowiada wybierając jedną z czterech odpowiedzi.

Zastosowanie:Do diagnozy przesiewowej i indywidualnej; skala X-1 przydatna dodatkowo w badaniach eksperymentalnych wymagających rejestrowania zmian nasilenia lęku.

Przeznaczenie:młodzież, dorośli, żołnierze zasadniczej służby wojskowej.

STAIC - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci, C. D. Spielberger, C. D. Edwards, R. E. Lushene, J. Montuori, D. Platzek

Opis: STAIC jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.

Składa się z dwu podskal, z których jedna (C-1) służy do pomiaru lęku-stanu, a druga (C-2) - lęku-cechy. Pytania składające się na podskale umieszczone są po obu stronach jednego arkusza testowego. Każda podskala składa się z 20 pozycji, na które badany odpowiada wybierając jedną z czterech skategoryzowanych odpowiedzi.

Zastosowanie:do diagnozy przesiewowej - w celu wyłonienia dzieci, które mogą mieć trudności w funkcjonowaniu szkolnym oraz indywidualnej - przy diagnozie przyczyn niepowodzeń szkolnych; skala C-1 może być przydatna dodatkowo w badaniach eksperymentalnych wymagających rejestrowania zmian nasilenia lęku a skala C-2 w wykrywaniu dzieci o skłonnościach neurotycznych.

Przeznaczenie:dzieci, młodzież

SUPIN - Skala uczuć pozytywnych i negatywnych, David Watson i Lee Anny Clark

Opis: Narzędzie służy do pomiaru nasilenia negatywnych i pozytywnych emocji. Przeznaczone jest do mierzenia aktualnych stanów emocjonalnych oraz stałych cech afektywnych.

Narzędzie służy do pomiaru nasilenia negatywnych i pozytywnych emocji. Ma cztery różne wersje. Dwie z nich (jedna krótsza - obejmująca 20 pozycji, i jedna dłuższa - zawierajaca 30 pozycji) przeznaczone są do mierzenia aktualnych stanów emocjonalnych (S20 i S30). Dwie pozostałe, analogicznie różniące się długością, dotyczą relatywnie stałych cech afektywnych (C20 i C30). Każda wersja ma postać listy przymiotników. Badany ocenia w skali od 1 do 5 stopień, w jakim przymiotniki te określają jego stan aktualny (wersja S) lub to, jak się czuje zazwyczaj (wersje C). Czas badania jedną wersją zawiera się w granicach 5-15 minut. Wyniki w każdej z nich oblicza się osobno dla dwu podskal - PU (uczuć pozytywnych) i NU(uczuć negatywnych).

Zastosowanie:Narzędzie może być zastosowane zarówno w badaniach naukowych, jak i (dzięki wysokiej rzetelności, zwłaszcza jeśli chodzi o wersje dłuższe, 30-pozycyjne) w diagnozie indywidualnej. Podwyższone wyniki w skalach uczuć negatywnych mogą być sygnałami zaburzeń, a określenie relacji między nasileniem uczuć negatywnych i pozytywnych może okazać się pomocne przy odróżnianiu zaburzeń lękowych od zaburzeń nastroju.

Przeznaczenie:dorośli

SWLS - Skala Satysfakcji z Życia, E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larson, S. Griffin

Opis: SWLS jest przeznaczona do indywidualnego i grupowego badania zdrowych i chorych osób dorosłych. Skala zawiera pięć stwierdzeń. Badany ocenia, w jakim stopniu każde z nich odnosi się do jego dotychczasowego życia. Wynikiem pomiaru jest ogólny wskaźnik poczucia zadowolenia z życia. Przeciętny czas badania: 2 minuty.

Zastosowanie:do badania satysfakcji życia

Przeznaczenie: dorośli

TIC Test Intentio Consensio (Ocena potencjału motywacyjnego w sytuacji pracy), Victor Wekselberg

Opis: Test Intentio Consensio mierzy dwie globalne cechy osobowości: gotowość do wysiłku, określaną tu jako Intentio, i gotowość do współpracy, określoną jako cecha Consensio.

TIC jest kwestionariuszem składającym się z 64 pozycji, o charakterze twierdzeń. Twierdzenia dotyczą różnych aspektów obrazu pracy i funkcjonowania w niej osoby badanej. Badany na siedmiostopniowej skali ocenia stopień, w jakim zgadza się z każdym twierdzeniem. Pozycje składają się na dwie skale główne (Intentio i Consensio), z których każda obejmuje trzy podskale, dotyczące obrazu idealnego (Wizje), obrazu realnego (Modele) oraz programów działania (Programy). Wyniki skal, podskal i skal szczegółowych informują o gotowości do wysiłku i gotowości do współpracy, wskaźniki rozbieżności między wizjami a modelami stanowią podstawę do oceny potencjału motywacyjnego.

Zastosowanie: Test TIC bada właściwości struktur osobowości, które są związane z pracą, a w szczególności stanowią o gotowości do wysiłku i gotowości do współpracy. Test TIC może być wykorzystywany w obszarach codziennej działalności doradczej psychologa organizacji. Narzędzie znajdzie zastosowanie w badaniu motywacji i zaangażowania pracowników, doskonaleniu metod selekcji na różnorodne stanowiska, badaniu rozwoju kapitału ludzkiego. TIC dostarczy wiedzy, która także może wzbogacić ocenę poszczególnych kompetencji w AC (Assessment Centers) i DC (Development Centres).

Przeznaczenie: dorośli

UMACL - Przymiotnikowa Skala Nastroju, G. Mathews, A.G. Chamberlain, D.M. Jones

Opis: Test służy do pomiaru nastroju, rozumianego jako doświadczenie afektywne o umiarkowanym czasie trwania (co najmniej kilka minut), niezwiązane z obiektem lub związane z quasi obiektem, obejmujące trzy wymiary rdzennego afektu: pobudzenie napięciowe, pobudzenie energetyczne, tonus hedonistyczny.

Składa się z arkusza, na którym wydrukowanych jest 29 przymiotników. Osoba wypełniająca ma za zadanie określić na czterostopniowej skali (od zdecydowanie tak do zdecydowanie nie) w jakim stopniu każdy z nich opisuje jej obecny nastrój.

Zastosowanie:przede wszystkim do badań.

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

TESTY NA OSOBOWOŚĆ – PROJEKCYJNE

CAT-A - Test ApercepcjiI Tematycznej dla Dzieci - Wersja z Postaciami Zwierząt, Leopold Bellak, Sonya Sorel Bellak

Opis: Test projekcyjny do badania osobowości.

Materiał testowy stanowi 10 obrazków czarno-białych przedstawiających zwierzęta w różnych sytuacjach. Zadaniem badanego jest ułożenie historyjki do każdego obrazka.

Zastosowanie:badanie osobowości

Przeznaczenie:dzieci 3-10 lat

CAT-H - Test Apercepcji Tematycznej dla Dzieci - Wersja z Postaciami Ludzi, Leopold Bellak, Sonya Sorel Bellak

Opis: Test projekcyjny do badania osobowości.

Materiał testowy stanowi 10 obrazków czarno-białych przedstawiających ludzi w różnych sytuacjach. Zadaniem badanego jest ułożenie historyjki do każdego obrazka.

Zastosowanie: badanie osobowości

Przeznaczenie: dzieci 3-10 lat

FTT – Test Bajek, Carina Coulacoglou

Opis: Test projekcyjny bazujący na teorii psychoanalitycznej oraz relacji z obiektem. Służy do oceny osobowości oraz diagnozy relacji w rodzinie.

Materiał testowy stanowią ilustracje przedstawiające postacie ze znanych bajek. Zadaniem badanego dziecka jest odpowiedzenie na pytania związane z tymi ilustracjami (np. co myśli/czuje postać na obrazku).

Zastosowanie:do oceny m. in. takich zmiennych jak: lęk, agresja, obraz siebie, potrzeba ochrony, potrzeba aprobaty, różne mechanizmy obronne; w diagnozie relacji w rodzinie.

Przeznaczenie: dzieci 6-12 lat

ROR Test Rorschacha – tablice, Herman Rorschach

Opis: Projekcyjna metoda diagnostyczna wykorzystująca plamy atramentowe. Pozwala na ocenę ogólnej struktury osobowości, na którą składają się potrzeby, emocje, konflikty wewnętrzne czy sposoby spostrzegania i interpretowania rzeczywistości.

Jest to 10 tablic przedstawiających symetryczne plamy atramentowe (pięć czarno-białych, dwie z dodatkiem koloru czerwonego i trzy wielobarwne).

Zastosowanie: diagnoza osobowości, diagnoza kliniczna, ocena postępów psychoterapii.

Przeznaczenie: dzieci, młodzież, dorośli

Scenotest, Gerdhild von Staabs

Opis: Scenotest jest projekcyjną metodą diagnostyczną i terapeutyczną służącą zobrazowaniu całościowej struktury osobowości.

Zestaw lalek, klocków i akcesoriów wykorzystywanych przez osoby badane do budowania sceny traktowanej tu jako projekcja wewnętrznych przeżyć badanego.

Zastosowanie:określenie struktury osobowości i relacji badanego z otoczeniem, ocena typowości zachowań w zależności od etapu rozwojowego badanego, poradnictwo wychowawcze i zawodowe, w diagnozie nerwic, w badaniach naukowych.

Przeznaczenie:dzieci, młodzież, dorośli

SZONDI - Test Szondiego* Eksperymentalna Diagnostyka Potrzeb

Opis: Projekcyjny test osobowości.

Materiał testowy stanowią zdjęcia ludzkich twarzy - 6 serii, po 8 portretów każda. Zadaniem badanego jest wybór dwóch najbardziej i dwóch najmniej sympatycznych portretów.

Zastosowanie:do diagnozy osobowości

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

TAT - Test Apercepcji Tematycznej, Henry Murray

Opis: Projekcyjny test do badania osobowości.

Materiał testowy stanowi 31 plansz: 30 obrazków czarno-białych i jedna biała karta. Zadaniem badanego jest ułożenie historii do 20 plansz.

Zastosowanie:do badania osobowości

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

TPB - Test Piramid Barwnych, Rober Heiss, Petra Halder

Opis: Projekcyjna metoda badania afektywnej struktury osobowości człowieka.

Zadaniem badanego jest ułożenie trzech "ładnych" i trzech "brzydkich" piramid z kolorowych kwadracików.

Zastosowanie:w praktyce psychologicznej, do diagnozy afektywności starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przeznaczenie:starsze dzieci, młodzież, dorośli

TESTY „RODZINA”

KKM - Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej, Mieczysław Plopa

Opis: Kwestionariusz jest przeznaczony do badania zachowań komunikacyjnych w małżeństwie.

Na kwestionariusz składają się dwie formy: jedna z nich przeznaczona jest do oceny własnych zachowań komunikacyjnych, druga - do oceny zachowań partnera. Każda z tych form ma po 30 pozycji, obydwie badają trzy główne wymiary komunikacji w małżeństwie: wsparcie, zaangażowanie i deprecjację. Dwa pierwsze wymiary można dodatkowo interpretować bardziej szczegółowo (wsparcie lub zaangażowanie zorientowane na ogólne samopoczucie partnera oraz wsparcie lub zaangażowanie zorientowane na konkretne problemy partnera). Osoba badana ustosunkowuje się do każdego ze stwierdzeń na pięciostopniowej skali.

Zastosowanie:dla psychologów zajmujących się problematyką małżeństwa - do diagnozowania mocnych i słabych stron komunikacji w małżeństwie; do badań naukowych.

Przeznaczenie:dorośli

KKMiP - Komunikacja w bliskich związkach, Maria Kaźmierczak, Mieczysław Plopa

Opis: Narzędzie jest rozszerzonym i pogłębionym opracowaniem Kwestionariusza Komunikacji Małżeńskiej KKM

Zastosowanie:dla psychologów zajmujących się problematyką małżeństwa - do diagnozowania mocnych i słabych stron komunikacji w małżeństwie; do badań naukowych.

Przeznaczenie: dorośli

KPR-Roc - Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców, Mieczysław Plopa

Opis:Kwestionariusz służy do retrospektywnej oceny postaw rodzicielskich matki i ojca.

Narzędzie składa się z dwóch kwestionariuszy - do oceny postaw ojca i matki osobno. Każdy z kwestionariuszy zawiera po 50 stwierdzeń, badany ustosunkowuje sie do nich na pięciopunktowej skali. Narzędzie pozwala na retrospektywną ocenę rodziców w zakresie pięciu postaw rodzicielskich: akceptacji/odrzucania, wymagania, autonomii, niekonsekwencji i ochraniania.

Zastosowanie: do diagnozy indywidualnej

Przeznaczenie: dorośli

KRR – Kwestionariusz Relacji Rodzinnych, Mieczysław Plopa, Piotr Połomski

Opis: Kwestionariusz jest przeznaczony do badania relacji rodzinnych w percepcji młodych ludzi.

Kwestionariusz ma sześć wersji służących do oceny:

- Rodziny jako całości. Jest to wersja Moja Rodzina zawierająca 32 pozycje, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja, spójność, autonomia – kontrola i tożsamość.

- Rodziców jako pary małżeńskiej. Jest to wersja Moi Rodzice jako Małżeństwo zawierająca 16 pozycji, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja i spójność.

- Relacji z matką. Jest to wersja Moja Matka zawierająca 24 pozycje, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja, spójność i autonomia – kontrola.

- Relacji z ojcem. Jest to wersja Mój Ojciec zawierająca 24 pozycje, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja, spójność i autonomia – kontrola.

- Wyobrażenia na temat tego, jak relacje z danym dzieckiem ocenia matka. Jest to wersja Ja w Oczach Matki zawierająca 24 pozycje, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja, spójność oraz autonomia – kontrola.

- Wyobrażenia na temat tego, jak relacje z danym dzieckiem ocenia ojciec. Jest to wersja Ja w Oczach Ojca, zawierająca 24 pozycje, która pozwala na ocenę następujących wymiarów: komunikacja, spójność oraz autonomia – kontrola.

Do każdego ze stwierdzeń osoba badana ustosunkowuje się na pięciostopniowej skali. W badaniach można wykorzystywać wszystkie wersje jednocześnie lub – w zależności od celu badania – jedną, bądź kilka z nich.

Zastosowanie: do badania relacji w rodzinie, do badań naukowych

Przeznaczenie: młodzież 15-20 lat

KSP - Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych, Mieczysław Plopa

Opis: Kwestionariusz jest przeznaczony do badania stylów przywiązaniowych w relacjach partnerskich (romantycznych).

Narzędzie składa się z 24 stwierdzeń, po 8 dla każdej z trzech skal pozwalających na diagnozowanie różnych stylów przywiązaniowych: stylu bezpiecznego, stylu lękowo-ambiwalentnego oraz stylu unikowego. Osoba badana ustosunkowuje się do każdego ze stwierdzeń na siedmiostopniowej skali.

Zastosowanie:do badań naukowych

Przeznaczenie:dorośli

SOR - Skale Oceny Rodziny, Andrzej Margasiński

Opis:Kwestionariusz składa się z 62 twierdzeń, do których badany ustosunkowuje się w skali pięciostopniowej, od całkowicie się nie zgadzamdocałkowicie się zgadzam. Twierdzenia te tworzą osiem skal. Sześć z nich to główne skale Modelu Kołowego stworzonego przez Davida H. Olsona, dotyczące dwu wymiarów funkcjonowania rodziny - spójności i elastyczności (Zrównoważona Spójność, Niezwiązanie, Splątanie, Zrównoważona Elastyczność, Sztywność, Chaotyczność). Dwie pozostałe skale mierzą komunikację (która jest trzecim wymiarem Modelu Kołowego) oraz zadowolenie z życia rodzinnego. Oprócz wyników poszczególnych skal można też uzyskać trzy wskaźniki złożone: spójności, elastyczności i ogólny, będący miarą prawidłowości funkcjonowania rodziny.

Zastosowanie:Kwestionariusz jest przeznaczony do oceny funkcjonowania rodziny. Można nim badać pojedyncze osoby lub całe rodziny. Cztery skale - mierzące zrównoważoną spójność i zrównoważoną elastyczność oraz komunikację i zadowolenie z życia rodzinnego - można stosować w praktyce diagnostycznej, pozostałe rekomenduje się do stosowania w badaniach naukowych dotyczących problematyki rodziny.

Przeznaczenie: dzieci od 12 roku życia i dorośli

Skala Postaw Rodzicielskich, Mieczysław Plopa

Opis:kwestionariusz składa się z dwóch wersji - przeznaczonej do oceny postaw rodzicielskich matki oraz służącej ocenie postaw rodzicielskich ojca. Każdy z arkuszy zawiera po 50 stwierdzeń diagnostycznych grupujących się w pięć wymiarów odpowiadających pięciu postawom rodzicielskim: akceptacji-odrzucenia, nadmiernie wymagającej, autonomii,niekonsekwentnej, nadmiernie ochraniającej. Osoba badana ustosunkowuje się do każdego ze stwierdzeń na pięciostopniowej skali.

Zastosowanie:dla psychologów zajmujących się problematyką rodzinną i wychowawczą; do badań naukowych.

Przeznaczenie:dorośli

SPR-2 - Rodzice a młodzież, Mieczysław Plopa

Opis: Konstrukcja Kwiestionariusza SPR-2 oparta została na tych samych podstawach teoretycznych, co jej wersja pierwotna (SPR Skala Postaw Rodzicielskich). Prezentowane narzędzie jest skróconą wersją, zapewniającą bardziej ekonomiczne badanie młodzieży. W pierwotnej wersji liczba itemow wynosiła 75, w nowej wersji jest ich 45.Test zawiera pięć skal odpowiadających pięciu postawom rodzicielskim: akceptacji-odrzucenia,nadmiernie wymagającej, autonomii, niekonsekwentnej, nadmiernie ochraniającej.

Zastosowanie: dla psychologów zajmujących się problematyką rodzinną i wychowawczą; do badań naukowych.

Przeznaczenie: młodzież i dorośli

TKZ R-D - Test Komunikacji Zadaniowej Rodzic-Dziecko, Anna Frydrychowicz

Opis:Test służy do diagnozy efektywności zachowań komunikacyjnych dziecka i rodzica w sytuacjach zadaniowych.

Badający obserwuje zachowanie dziecka i rodzica (ojca lub matki), korzystając z dwu osobnych skal obserwacyjnych (D i R) złożonych - odpowiednio - z 15 i 19 pozycji. Zadanie, podczas którego dokonywana jest obserwacja, polega na "przeprowadzeniu" dziecka przez rodzica, za pomocą wyjaśnień słownych, po odpowiedniej drodze na schematycznym planie miasta.

Zastosowanie:poradnictwo

Przeznaczenie:dzieci, dorośli

Diagnoza Więzi Rodzinnych Dzieci i Młodzieży, Aleksandra Lewandowska-Walter, Magdalena Błażek, Witold Bruski

Opis: Narzędzie składa się z 15 zabaw opisanych w podręczniku, oraz przygotowanych do ich przeprowadzenia pomocy. Wykorzystanie wybranych z zestawu zabaw w diagnozie dziecka pozwala na ocenę spójności systemu rodzinnego, czyli siły i jakości więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodziny, hierarchii osób ważnych w życiu dziecka oraz granic rodziny zewnętrznych i wewnętrznych (pomiędzy członkami rodziny). Na podstawie przebiegu zabaw wnioskować można o rodzajach problemów, których doświadcza dziecko oraz o ocenie zasobów członków rodziny do radzenia sobie w trudnych sytuacjach (w percepcji dziecka). W trakcie badania możliwe jest poznanie dziecięcej oceny kompetencji opiekuńczo-wychowawczych matki i ojca oraz stopnia zaspokojenia potrzeb dziecka przez każdego z rodziców.

Zastosowanie:diagnoza sytuacji rodzinnej, wspieranie rodziny w trakcie sytuacji kryzysowych

Przeznaczenie:dzieci i młodzież

TESTY „STRES”

CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych, N. S. Endler, J. D. A. Parker

Opis: Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem.

Składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, jakie ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Badany określa na 5-stopniowej skali częstotliwość, z jaką podejmuje dane działanie w sytuacjach trudnych, stresowych. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: SSZ - styl skoncentrowany na zadaniu; SSE - styl skoncentrowany na emocjach; SSU - styl skoncentrowany na unikaniu. Ten ostatni styl może przyjmować dwie formy: ACZ - angażowanie się w czynności zastępcze i PKT - poszukiwanie kontaktów towarzyskich.

Zastosowanie: do celów badawczych i praktycznych, na przykład jako narzędzie w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy w pewnych zawodach (policjanci, strażacy, wojskowi, kierowcy), czy w badaniach osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni

Przeznaczenie: młodzież, dorośli

COPE - Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem, Charles S. Carver, Michael F. Scheier, Jagdish K. Weintraub

Opis: Kwestionariusz służy do oceny sposobów radzenia sobie ze stresem.

Jest to narzędzie oparte na samopisie, składające się z 60 stwierdzeń, na które odpowiada się na 4-stopniowej skali. Pozwala na ocenę 15 strategii reagowania w sytuacjach stresowych. Strategie te to: Aktywne Radzenie Sobie, Planowanie, Poszukiwanie Wsparcia Instrumentalnego, Poszukiwanie Wsparcia Emocjonalnego, Unikanie Konkurencyjnych Działań, Zwrot ku Religii, Pozytywne Przewartościowanie i Rozwój, Powstrzymywanie się Od Działania, Akceptacja, Koncentracja na Emocjach i ich Wyładowanie, Zaprzeczanie, Odwracanie Uwagi, Zaprzestanie Działań, Zażywanie Alkoholu lub Innych Środków Psychoaktywnych, Poczucie Humoru.

Zastosowanie:do badania sposobów radzenia sobie ze stresem

Przeznaczenie:dorośli

DS14 - Skala do Pomiaru Typu D, Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński i Johan Denollet

Opis: DS14 jest narzędziem do badania osób dorosłych, zdrowych i chorych. Składa się z 14 stwierdzeń, z których siedem mierzy skłonność do przeżywania negatywnych emocji (Negatywna Emocjonalność), zaś pozostałe siedem -tendencję do powstrzymywania się od wyrażania tych emocji i związanych z nimi zachowań (Hamowanie Społeczne).

Zastosowanie:do pomiaru nasilenia cech tzw. osobowości stresowej (typu D).

Przeznaczenie:dorośli

JSR - Jak Sobie Radzisz?, Zygfryd Juczyński i Nina Ogińska-Bulik

Opis: JSR składa się z dwóch części, pierwszej - przeznaczonej do pomiaru dyspozycyjnych oraz drugiej - sytuacyjnych sposobów radzenia sobie w sytuacji trudnej. W skład każdej części wchodzi dziewięć stwierdzeń sformułowanych w czasie teraźniejszym w odniesieniu do podanej sytuacji, zaś w czasie przeszłym do wymienionej przez badanego sytuacji trudnej, doświadczonej na przestrzeni minionego roku.

Zastosowanie:Służy do badania sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Przeznaczenie:dzieci, młodzież

KPS - Kwestionariusz Poczucia Stresu, Mieczysław Plopa i Ryszard Makarowski

Opis: Kwestionariusz przeznaczony jest do pomiaru struktury doznań stresowych. Pozwala na obliczenie wyniku ogólnego informującego o uogólnionym poziomie stresu, a także trzech wyników odnoszących się do następujących wymiarów: napięcie emocjonalne, stres zewnętrzny oraz stres intrapsychiczny. Kwestionariusz zawiera też skalę Kłamstwa.

Kwestionariusz składa się z 27 stwierdzeń; badany określa stopień, w jakim dane stwierdzenie go dotyczy, korzystając z pięciostopniowej skali, której krańce opisują odpowiedzi „Prawda” i „Nieprawda”.

Zastosowanie:W badaniach naukowych oraz w diagnozie indywidualnej w placówkach edukacyjnych, zdrowotnych, penitencjarnych.

Przeznaczenie:młodzież od 16 r.ż., dorośli

Mini-COPE - Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem, Charles S. Carver

Opis: Mini - COPE jest narzędziem do badania osób dorosłych, zdrowych i chorych. Składa się z 28 stwierdzeń wchodzących w skład 14 strategii (po 2 twierdzenia w każdej strategii). Najczęściej metodę stosuje się do pomiaru dyspozycyjnego radzenia sobie, tj. oceny typowych sposobów reagowania i odczuwania w sytuacjach doświadczania silnego stresu.

Zastosowanie:do pomiaru radzenia sobie ze stresem

Przeznaczenie:dorośli

PSS-10 - Skala Odczuwanego Stresu, S. Cohen, T. Kamarck i R. Mermelstein

Opis: PSS-10 służy do badania osób dorosłych, zdrowych i chorych. Zawiera 10 pytań dotyczących różnych subiektywnych odczuć związanych z problemami i zdarzeniami osobistymi, zachowaniami i sposobami radzenia sobie. Służy do oceny natężenia stresu związanego z własną sytuacja życiową na przestrzeni ostatniego miesiaca.

Zastosowanie:do oceny natężenia stresu

Przeznaczenie:dorośli

TESTY „SZKOŁA”

CSS3 - Czytanie Sensownych Słów dla klasy III, Grażyna Krasowicz-Kupis

Opis: Jest to test czytania niepowiązanych wyrazów, nastawiony na wykrywanie kluczowego dla dysleksji deficytu dekodowania.

Składa się z 50 wyrazów o zróżnicowanej długości i złożoności. Zadanie dziecka polega na głośnym przeczytaniu wszystkich po kolei wyrazów, tak szybko, jak tylko potrafi.

Wskaźnikiem podstawowym w teście jest liczba poprawnie przeczytanych słów, tzn. przeczytanych bez zniekształcenia i od razu w całości. Wskaźnikiem dodatkowym jest czas czytania listy 50 słów.

Zastosowanie: do diagnozy dysleksji

Przeznaczenie: uczniowie III klasy szkoły podstawowej

CSS5 - Czytanie Sensownych Słów dla klasy V, Grażyna Krasowicz-Kupis

Opis: Jest to test czytania niepowiązanych wyrazów, nastawiony na wykrywanie kluczowego dla dysleksji deficytu dekodowania.

Składa się z 89 wyrazów o zróżnicowanej długości i złożoności. Zadanie dziecka polega na głośnym przeczytaniu wszystkich po kolei wyrazów, tak szybko, jak tylko potrafi.

Wskaźnikiem podstawowym w teście jest liczba poprawnie przeczytanych słów, tzn. przeczytanych bez zniekształcenia i od razu w całości. Wskaźnikiem dodatkowym jest czas czytania listy 50 słów.

Zastosowanie: do diagnozy dysleksji

Przeznaczenie: uczniowie V klasy szkoły podstawowej

DOMEK - Domek Krasnoludków, Grażyna Krasowicz-Kupis

Opis: Test mierzy umiejętność czytania ze zrozumieniem na poziomie zdania i tekstu.

Składa się z 24 zdań tworzących opowiadanie o krasnoludkach i ich domku. W 18 miejscach tego opowiadania znajdują się wyrazy alternatywne, spośród których trzeba dokonać wyboru. Zadanie dziecka polega na czytaniu po cichu tekstu i skreślaniu z każdej pary wyrazów tego, który nie pasuje do tekstu. Przeciętnie badanie trwa około 5 minut.

Wskaźnikiem podstawowym w teście jest czas wykonania, a wskaźnikiem dodatkowym - liczba poprawnych odpowiedzi.

Zastosowanie: do diagnozy dysleksji

Przeznaczenie: uczniowie III klasy szkoły podstawowej

DYK3 - Dyktando dla klasy III, Izabela Pietras

Opis: Test służy do oceny umiejętności pisania ze słuchu; wynik informuje o sprawności ortograficznej ucznia.

Składa się z 12 zdań (w tym 4 zdań złożonych), w których łącznie znajduje się 85 wyrazów reprezentujących różne części mowy. Badający najpierw czyta dziecku całość tekstu, a następnie dyktuje mu kolejno poszczególne zdania. Przeciętnie badanie trwa około 10 minut.

Wskaźnikiem podstawowym jest liczba poprawnie napisanych wyrazów. Można również obliczać dwa wskaźniki dodatkowe - liczbę popełnionych błędów oraz liczbę wyrazów opuszczonych, dodanych lub zamienionych.

Zastosowanie: do sprawdzenia sprawności ortograficznej

Przeznaczenie: Uczniowie III klasy szkoły podstawowej

DYK5 - Dyktando dla klasy V, Izabela Pietras

Opis: Test służy do oceny umiejętności pisania ze słuchu; wynik informuje o sprawności ortograficznej ucznia.

Składa się z 18 zdań (w tym 9 zdań złożonych), w których łącznie znajduje się 171 wyrazów reprezentujących różne części mowy. Badający najpierw czyta dziecku całość tekstu, a następnie dyktuje mu kolejno poszczególne zdania. Przeciętnie badanie trwa około 16 minut.

Wskaźnikiem podstawowym jest liczba poprawnie napisanych wyrazów. Można również obliczać dwa wskaźniki dodatkowe - liczbę popełnionych błędów oraz liczbę wyrazów opuszczonych, dodanych lub zamienionych.

Zastosowanie:do sprawdzenia sprawności ortograficznej

Przeznaczenie:Uczniowie V klasy szkoły podstawowej

DYSLEKSJA 3 - Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej, Marta Bogdanowicz, Aleksandra Jaworowska, Grażyna Krasowicz-Kupis, Anna Matczak, Olga Pelc-Pękala, Izabela Pietras, Joanna Stańczak, Marcin Szczerbiński

Opis: W skład baterii wchodzą testy:

A. Czytania

1.Czytanie Sensownych Słów III(CSS3)

2. Łatysz (ŁATYSZ)

3. Czytanie ze Skreśleniami (SKREŚL)

4. Domek Krasnoludków(DOMEK)

B. Pisania

5. Dyktando III (DYK3)

6. Uzupełnianie Zdań (UZ)

C. Umiejętności fonologicznych

7. Usuwanie Fonemów III (UF3)

8. Nieznany Język (NJ)

9. Zetotest (ZETO)

D. Szybkiego Nazywania

10. Test Szybkiego Nazywania (TSN)

Wszystkie wymienionewyżej testy charakteryzują się zadowalającą rzetelnością; trafnie różnicują też dzieci mające poważne trudności w nauce czytania i pisania od dzieci nie wykazujących takich trudności

Zastosowanie:do diagnozy dysleksji

Przeznaczenie:Uczniowie III klasy szkoły podstawowej

DYSLEKSJA 5 - Diagnoza dysleksji u uczniów klasy V szkoły podstawowej, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Joanna Stańczak

Opis: W skład baterii przeznaczonej do badania uczniów V klasy szkoły podstawowej wchodzą następujące testy:

A. Czytania

1. Czytanie Sensownych Słów V (CSS5) - wersja dla uczniów V klasy

2. Łatysz (ŁATYSZ)

3. Czytanie ze Skreśleniami (SKREŚL)

B. Pisania

4. Dyktando V (DYK5) - wersja dla ucznióew V klasy

C. Umiejętności fonologicznych

5. Usuwanie Fonemów V (UF5) - wersja dla uczniów V klasy

6. Nieznany Język (NJ)

7. Zetotest (ZETO)

D. Szybkiego Nazywania

8. Test Szybkiego Nazywania (TSN)

Wszystkie wymienione wyżej testy charakteryzują się zadowalającą rzetelnością; trafnie różnicują też dzieci z niezależnie stwierdzoną dysleksją od dzieci z populacji ogólnej.

Zastosowanie: do diagnozy dysleksji

Przeznaczenie: Uczniowie V klasy szkoły podstawowej

IDS Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat, Alexander Grob, Christine S. Meyer, Priska Hagmann-von Arx

Opis: Skale Inteligencji i Rozwoju IDS to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5-10 lat. Test składa się z 19 testów badających sześć różnych obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć).

Zadania są urozmaicone i interesujące dla dzieci. W badaniu wykorzystywane są różne pomoce (np.: książeczki, koraliki, klocki, fotografie, figurki, piłka) znajdujące się w komplecie testowym.

Zastosowanie: Możliwości analizy i interpretacji, jakie daje IDS, pozwalają na wykorzystanie go m.in. w następujących sytuacjach: do oceny poziomu inteligencji (wyniki w Skalach Inteligencji IDS: Płynnej, Skrystalizowanej oraz w Skali Pełnej są ujmowane pod postacią wechslerowskiego IQ), do określenia mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych), do określenia poziomu dojrzałości szkolnej dziecka, do wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.

Przeznaczenie: Dzieci w wieku 5-10

IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym, Alexander Grob, Giselle Reimann, Janine Gut, Marie-Claire Frichknecht

Opis: Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P pozwalają na wielowymiarową ocenę funkcjonowania dzieci w wieku 3-5 lat. Test składa się z 18 testów badających sześć różnych sfer rozwoju dziecka, takich jak: Zdolności poznawcze (testy: Percepcja wzrokowa, Uwaga selektywna, Pamięć fonologiczna, Pamięć wzrokowo-przestrzenna, Rozumowanie przestrzenne, Rozumowanie pojęciowe, Pamięć słuchowa); Umiejętności psychomotoryczne (testy: Motoryka, Manipulacja, Koordynacja wzrokowo-ruchowa), Kompetencje społeczno-emocjonalne (test Kompetencje społeczno-emocjonalne); Matematyka (test Rozumowanie logiczno-matematyczne), Język (testy: Mowa czynna, Słownik, Mowa bierna). Motywacja (test Odraczanie nagrody, skale: Wytrwałość, Satysfakcja z osiągnięć).

Zastosowanie:Możliwości analizy i interpretacji, jakie daje IDS-P, pozwalają na wykorzystanie go m.in. w następujących sytuacjach: do oceny poziomu inteligencji, do określenia mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych), do wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.

Przeznaczenie: Dzieci w wieku 3-5

TSS - Test Stosunków Szkolnych, Elżbieta Zwierzyńska

Opis: TSS jest testem projekcyjnym. Służy do badania obrazu relacji interpersonalnych, związanych z nauką szkolną u dzieci.

Składa się z 12 czarno-białych obrazków przedstawiających dziecko lub dzieci same lub w obecności dorosłego w różnych sytuacjach związanych ze szkołą. Badany ma ułożyć opowiadanie do każdego obrazka. Opowiadania ocenia się wg kategorii podanych w podręczniku. Kategorie te dotyczą obszaru interakcji i emocji.

Zastosowanie: w pracy psychologa szkolnego

Przeznaczenie: Dzieci od 10 do 14 lat

TESTY „TEMPERAMENT”

EAS – Kwestionariusz Temperamentu, Arnold H. Buss, Robert Plomin

Opis: Kwestionariusz do diagnozy temperamentu rozumianego jako zespół dziedziczonych cech osobowości. Posiada trzy wersje - jedna przeznaczona dla dorosłych i dwie przeznaczone dla dzieci.

Wersja dla dorosłych ma charakter samoopisowy. Wersje dla dzieci odwołują się do danych obserwacyjnych uzyskiwanych w jednej wersji od rodziców, w drugiej - od nauczycieli. Każda z trzech wersji składa się z 20 pozycji. Mają one charakter stwierdzeń, których prawdziwość odpowiadający ocenia na skali pięciostopniowej (od "Zdecydowanie nie" do "Zdecydowanie tak"). Wersja dla dorosłych zawiera pięć skal, dotyczących: Emocjonalności, Strachu, Złości, Aktywności i Towarzyskości, a wersje dla dzieci - po cztery, dotyczące: Nieśmiałości, Towarzyskości, Aktywności i Emocjonalności.

Zastosowanie: w poradnictwie, do badań pourazowych

Przeznaczenie: dzieci, młodzież, dorośli

FCZ-KT - Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu, Bogdan Zawadzki, Jan Strelau

Opis:Kwestionariusz do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania. Kwestionariusz ma charakter samoopisowy. Składa się ze 120 pozycji, które są stwierdzeniami wymagającymi od badanego ustosunkowania się w formie odpowiedzi "Tak" lub "Nie". Pozycje tworzą 6 skal, dotyczących: Żwawości, Perseweratywności, Wrażliwości sensorycznej, Reaktywności emocjonalnej, Wytrzymałości i Aktywności.

Zastosowanie:w poradnictwie zawodowym, wychowawczym, w badaniach naukowych i klinicznych.

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

PTS - Kwestionariusz Temperamentu, Jan Strelau, Bogdan Zawadzki

Opis: Kwestionariusz do diagnozy temperamentu opisywanego zgodnie z koncepcją Pawłowa, będący nową wersją narzędzia znanego jako Kwestionariusz Temperamentu (KT) Strelaua.

Kwestionariusz składa się z 57 twierdzeń, których prawdziwość w odniesieniu do własnej osoby badany ocenia na skali czterostopniowej (od "zdecydowanie zgadzam się" do "zdecydowanie nie zgadzam się"). Pozycje tworzą trzy podstawowe skale: Siły procesu pobudzenia (SPP), Siły procesu hamowania (SPH) i Ruchliwości procesów nerwowych (RPP); ponadto określa się równowagę procesów nerwowych, ujmowaną jako stosunek SPP do SPH.

Zastosowanie: do celów badawczych i praktycznych szczególnie w poradnictwie zawodowym (selekcja) i wychowawczym; pozwala zwłaszcza na prognozowanie funkcjonowania badanych w sytuacjach trudnych.

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

TESTY „HR”

BIP Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy, Rüdiger Hossiep i Michael Paschen

Opis: Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy przeznaczony jest do pomiaru różnych aspektów osobowościowych ważnych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania zawodowego. Ma wersję samoopisową oraz wersję obserwacyjną. Znormalizowana została tylko wersja samoopisowa.

Wersja samoopisowa BIP składa się z 220 pozycji, na które badany udziela odpowiedzi na 6-stopniowej skali, oceniając stopień, w jakim każde stwierdzenie odnosi się do niego samego. Pozwala na obliczenie wyników w 14 skalach podstawowych podzielonych na cztery obszary: Orientacja zawodowa (Motywacja osiągnięć, Motywacja władzy, Motywacja przywództwa), Zachowania zawodowe (Sumienność, Elastyczność, Orientacja na działanie), Kompetencje społeczne (Wrażliwość społeczna, Otwartość na relacje, Towarzyskość, Orientacja na zespół, Asertywność), Natura psychologiczna (Stabilność emocjonalna, Praca pod presją, Pewność siebie). Wersja obserwacyjna składa się z 42 pozycji (po trzy na każdą z 14 skal), na które udziela się odpowiedzi na 10-stiopniowej skali.

Zastosowanie: BIP może być wykorzystywany w procesach selekcyjnych, w procesach rozwojowych i coachingu, w doradztwie zawodowym oraz w badaniach kompetencji kadry kierowniczej.

Przeznaczenie: osoby dorosłe czynne zawodowo

CwP - Skala Człowiek w Pracy, Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, Joanna Bitner

Opis: Kwestionariusz Człowiek w Pracy jest przeznaczony do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy.

Kwestionariusz składa się z 60 pozycji w formie zdań twierdzących, badany udziela odpowiedzi na czterostopniowej skali. Pozycje kwestionariusza tworzą dwie skale główne: Skala Kontrolna i skala Poczucia Umiejscowienia Kontroli. Ta ostatnia składa się dodatkowo z siedmiu podskal: trzech empirycznych - Poczucie Braku Skuteczności, Poczucie Zależność od Losu, Poczucie Zależności od Innych oraz czterech teoretycznych - Kontrola Osobista, Ideologia Kontroli, Sukcesy i Porażki.

Zastosowanie:Może być stosowany do celów selekcji zawodowej i alokacji już zatrudnionych pracowników. Także w badaniach naukowych, szczególnie dotyczących problematyki uwarunkowań funkcjonowania pracowników i ich efektywności zawodowej.

Przeznaczenie:pracujące osoby dorosłe, w wieku od 20 do 60 lat

LBQ Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego, Massimo Santinello

Opis: LBQ jest polską adaptacją włoskiego kwestionariusza Link Burnout Questionnaire autorstwa Massimo Santinello. Przeznaczony do pomiaru wypalenia zawodowego u osób pracujących w zawodach związanych z pomaganiem innym ludziom i nauczaniem.

Opis:LBQ składa się z 24 pozycji opisujących odczucia osoby badanej dotyczące jej pracy zawodowej. Odpowiedzi udziela się na skali 6-stopniowej, której kolejne punkty odnoszą się do częstości, z jaką pojawiają się te odczucia. LBQ pozwala na ocenę czterech aspektów wypalenia zawodowego: Wyczerpanie psychofizyczne (wymiar dotyczący oceny własnych zasobów psychofizycznych), Brak zaangażowania w relacje z klientami (wymiar opisujący jakość relacji z klientami), Poczucie braku skuteczności zawodowej (wymiar odnoszący się do oceny własnych kompetencji zawodowych) i Rozczarowanie (wymiar oczekiwań egzystencjalnych).

Zastosowanie: Do celów badawczych; do diagnozowania grup, zespołów pracowniczych i organizacji; przy planowaniu zmian i interwencji w organizacji; przy ocenianiu organizacji i panującego w nich klimatu.

Przeznaczenie:osoby dorosłe w wieku 19-65 lat

LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć, Heinz Schuler, George C. Thornton, Andreas Frintrup

Opis: Kwestionariusz mierzy motywację osiągnięć z uwzględnieniem różnych jej komponentów, takich jak preferowanie trudnych zadań, wiara w sukces, ukierunkowanie na cel, nastawienie na rywalizację, wytrwałość i inne. Pozwala dzięki temu na diagnozę profilową. Łącznie zawiera 170 pozycji tworzących 17 skal. Wyniki mogą też być ujmowane na trzech skalach czynnikowych, którymi są: Pewność siebie, Ambicja i Samokontrola.

Zastosowanie: w doradztwie zawodowym i selekcji zawodowej, przy podejmowaniu decyzji o alokacji pracowników, prognozowaniu rozwoju i awansu zawodowego, a także do celów badań naukowych.

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

TESTY „WARTOŚCI”

HERMANS - Metoda Konfrontacji z Sobą Hermansa – 2000, Hubert J. M. Hermans

Opis: Jest to metoda badania doświadczenia człowieka, jednocześnie umożliwiająca mu lepsze samopoznanie.

Metoda Konfrontacji z Sobą oparta jest na fenomenologicznej koncepcji osobowości H. J. M. Hermansa. Pacjent (badany) ma sformułować odpowiedzi na szereg pytań, dokonując w ten sposób przeglądu tego wszystkiego, co aktualnie uważa za ważne w swoim życiu. W wyniku badania uzyskuje całościowy, uporządkowany obraz własnego doświadczenia. Analiza wyników ma charakter zarówno jakościowy, jak i ilościowy. Metoda Konfrontacji z Sobą przeznaczona jest dla osób mających motywację do samopoznania lub zmiany.

Zastosowanie: jest to metoda przede wszystkim psychoterapeutyczna, ale może być stosowana do celów badawczych i diagnostycznych. Najbardziej typowym zastosowaniem Metody Konfrontacji z Sobąjest wykorzystanie jej w poradnictwie dla osób przeżywających trudności i problemy, kryzysy tożsamości, konflikty z innymi lub poważne trudności decyzyjne. W zmodyfikowanej wersji Metoda Konfrontacji z Sobą - 2000istnieje możliwość wykorzystania testu w pracy z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych.

Przeznaczenie: Osoby powyżej 15 roku życia o co najmniej przeciętnym poziomie inteligencji.

KPŻ - Kwestionariusz Postaw Życiowych, Ryszard Klamut

Opis: Polska adaptacja LAP-R (Life Attitudes Profile – Revised) Gary’ego T. Rekera

Test służy do badania poczucia sensu życia

Kwestionariusz składa się z 48 twierdzeń, których prawdziwość badany ocenia w skali siedmiostopniowej, od zdanie całkowicie nieprawdziwe do zdanie całkowicie prawdziwe. Twierdzenia te dotyczą poczucia sensu życia i tworzą sześć skal prostych, odnoszących się do poszczególnych postaw egzystencjalnych (Cel, Spójność wewnętrzna, Kontrola życia, Akceptacja śmierci, Pustka egzystencjalna i Poszukiwanie celów) oraz dwie skale złożone – Osobowego sensu i Równowagi Postaw Życiowych. Ta ostatnia stanowi łączny wynik kwestionariusza.

Zastosowanie:Kwestionariusz pozwala na zmierzenie poczucia sensu życia (vs. pustki egzystencjalnej), stopnia rozumienia świata i własnego w nim miejsca, znaczenia posiadanych celów, przekonania o możliwości kontrolowania własnego losu, siły dążenia do zmian i poszukiwania nowych wyzwań, stosunku do własnej śmiertelności. Może znaleźć zastosowanie w badaniach naukowych, na przykład dotyczących uwarunkowań podejmowania decyzji, przeżywania czasu, poczucia podmiotowości. Istnienie równoważnych wersji narzędzia w różnych językach pozwoli na dokonywanie porównań międzykulturowych. KPŻ może też być stosowany w pracy klinicznej jako narzędzie diagnozy satysfakcji z życia i problemów egzystencjalnych oraz źródło danych pomocnych przy planowaniu oddziaływań terapeutycznych.

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

LWO - Lista Wartości Osobistych, Zygfryd Juczyński

Opis: LWO jest przeznaczona do badania zdrowych i chorych dzieci, młodzieży i dorosłych. Składa się z dwóch części: pierwsza zawiera opis 9 symboli szczęścia, druga - 10 kategorii wartości osobistych, wśród których znajduje się zdrowie, utożsamione ze sprawnością fizyczną i psychiczną.

Zastosowanie:Narzędzie umożliwia oszacowanie wartości, jaką przypisuje się zdrowiu w kontekście innych ważnych dla człowieka dóbr osobistych i wartości.

Przeznaczenie:dzieci, młodzież, dorośli

RVS - Skala Wartości Rokeacha, Milton Rokeach

Opis: Skala składa się z listy 18 wartości ostatecznych i 18 wartości instrumentalnych, jak w oryginalnej wersji G. Zadanie badanego polega na porangowaniu wartości ze względu na ich ważność. Rangowania dokonuje się oddzielnie dla listy wartości ostatecznych i instrumentalnych.

Zastosowanie:Skala służy do badania systemu wartości.

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

TESTY „ZAINTERESOWANIA”

TO-Z - Test Osobowości i Zainteresowań, Erich Mittnecker, Walter Toman

Opis: Jest to wielowymiarowy inwentarz służący do pomiaru cech osobowości i zainteresowań.

Skale osobowości:samokrytyka-brak samokrytyki, nastawienie społeczne-nastawienie aspołeczne, ekstrawersja-introwersja, nieneurotyczny-neurotyczny, niemaniakalny-maniakalny, niedepresyjny-depresyjny, nieschizoidalny-schizoidalny, nieparanoidalny-paranoidalny, wegetatywnie stabilny-wegetatywnie labilny.

Skale zainteresowań:zamiłowanie do życia na wsi-zamiłowanie do życia w mieście, rzemieślnicze, naukowe, rachunkowość i administracja, umiejętność obcowania z ludźmi w sklepach i lokalach gastronomicznych, sztuki plastyczne, językowe i literackie, muzyczne, zawody społeczne.

Test O-Z ma postać zeszytu zawierającego 214 stwierdzeń (120 dotyczy osobowości, a 94 - zainteresowań), które badany ocenia na specjalnym arkuszu odpowiedzi.

Zastosowanie:w poradnictwie zawodowym.

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

TZ - Test Zainteresowań, Erich Mittnecker, Walter Toman

Opis: Jest to skrócona wersja "Testu Osobowości i Zainteresowań" tych samych autorów, opublikowanego w Polsce w 1993 roku. Służy do pomiaru zainteresowań.

Skale zainteresowań:zamiłowanie do życia na wsi-zamiłowanie do życia w mieście, rzemieślnicze, naukowe, rachunkowość i administracja, umiejętność obcowania z ludźmi w sklepach i lokalach gastronomicznych, sztuki plastyczne, językowe i literackie, muzyczne, zawody społeczne.

Test T-Z ma postać zeszytu zawierającego 94 stwierdzenia, które badany ocenia na specjalnym arkuszu odpowiedzi.

Zastosowanie:w poradnictwie zawodowym

Przeznaczenie: młodzież

WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji, Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Ewa Zalewska, Joanna Stańczak

Opis: Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów.Kwestionariusz składa się ze 133 stwierdzeń dotyczących siedmiu grup zainteresowań odnoszących się do typów wykonywanych czynności (Zainteresowań Językowych; Zainteresowań Matematyczno-Logicznych; Zainteresowań Praktyczno-Technicznych; Zainteresowań Praktyczno-Estetycznych; Zainteresowań Opiekuńczo- Usługowych; Zainteresowań Kierowniczo-Organizacyjnych; Zainteresowań Biologicznych)
oraz preferowanych przez badanego warunków pracy: związanych z planowaniem bądź improwizowaniem, a także wymagających słabo bądź silnie stymulującego środowiska pracy. Osoba badana określa na pięciostopniowej skali, jak bardzo zgadza się, że dane stwierdzenie odnosi się do niej.

Zastosowanie:wyniki kwestionariusza mogą okazać się pomocne w wyborze kierunku kształcenia i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji itp.

Przeznaczenie: uczniowie gimnazjum, szkół średnich i dorośli

TESTY „ZDOLNOŚCI SPECJALNE”

TZJ - Test Zdolności Językowych, Marcin Wojtowicz

Opis: Test przeznaczony do diagnozy zdolności językowych, rozumianych jako zdolności do nauki języków obcych.

Kwestionariusz składa się z 43 pozycji, które są pogrupowane w 14 rodzajów zadań. Zadanie te tworzą 3 odrębne skale, takie jak: Dyskurs (umiejętność operowania testem jako całością), Słownictwo (zasób słów i form znaczeniowych oraz umiejętność ich wykorzystania w teście) i Gramatyka (zdolność do dostrzegania relacji dotyczących budowy słów i zdań). W każdej skali są pozycje testowe, które odnoszą się do sprawności językowych związanych z mówieniem i pisaniem (zdolności produktywne) oraz słuchaniem i czytaniem (zdolności receptywne). Zadania mają charakter zamknięty i otwarty.

Zastosowanie: selekcja uczniów do profilowanych klas językowych, poradnictwo pedagogiczne, prognoza możliwości szybkiego opanowania nowego języka obcego

Przeznaczenie: uczniowie kończący naukę w szkole podstawowej, uczęszczający do gimnazjum, dorośli

TESTY „ZDOLNOŚCI POZNAWCZE”

BENTON - Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Artur L. Benton

Opis: Test służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej.

Posiada trzy alternatywne, równoległe wersje C, D i E, które mogą być zastosowane w badaniu czterema alternatywnymi metodami (A, B, C, D). Badany rysuje przedstawione wzory z pamięci lub je przerysowuje.

Zastosowanie:diagnoza neuropsychologiczna

Przeznaczenie:dzieci, młodzież, dorośli

D2 – Test do badania Uwagi, Rolf Brickenkamp

Opis:Jest to technika niewerbalna dostarczająca kilku wskaźników uwagi, które dotyczą szybkości spostrzegania, ilości błędów oraz ogólnej zdolności spostrzegania (skorygowany wskaźnik szybkości uwzględniający liczbę błędów) i koncentracji.

Test mieści się na dwustronnie zadrukowanym arkuszu formatu A4. Zadanie badanego polega na skreślaniu odpowiednio oznakowanych liter "d" w szeregach różnie oznakowanych liter "p" i "d".

Zastosowanie: poradnictwo szkolne, zawodowe, diagnoza kliniczna

Przeznaczenie: dzieci w wieku szkolnym, młodzież, dorośli

FROSTIG - Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej Frostig, Marianna Frostig

Opis: Niewerbalny test służący do badania poziomu rozwoju percepcji wzrokowej.

Test składa się z 72 prób rysunkowych zgrupowanych w pięciu podtestach badających koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzeganie figury i tła, stałości kształtu, położenia figur, stosunków przestrzennych.

Zastosowanie: ocena poziomu percepcji wzrokowej i wiążącej się z nią dojrzałości szkolnej, diagnoza zaburzeń motorycznych u dzieci.

Przeznaczenie: Dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.

LEKSYKON - Test Językowy LEKSYKON, Andrzej Jurkowski

Opis: Jest przeznaczony do oceny zasobu słownictwa i sprawności korzystania z tego zasobu stosownie do kontekstu.

Leksykon składa się z 60 pozycji, zgrupowanych w dziewięć zadań jednorodnych pod względem formy i sposobu pracy. Zadania polegają na odnajdowaniu synonimów określonych wyrazów, sensownym uzupełnianiu zdań, ustalaniu nazw dla rzeczy zdefiniowanych lub opisanych oraz znajdowaniu typowych określeń przymiotnikowych dla danych rzeczowników. Połowa pozycji testowych wchodzi w skład zadań typu zamkniętego, a połowa - w skład zadań typu otwartego. Wszystkie zadania wydrukowane są w jednym zeszycie testowym.

Zastosowanie: badania naukowe, poradnictwo szkolne, doradztwo zawodowe. W diagnozie poziomu intelektualnego może stanowić uzupełnienie Testu Matryc Ravena.

Przeznaczenie: młodzież

MFF - Test Porównywania Znanych Kształtów, Jerome Kagan

Opis: MFF służy do pomiaru refleksyjności-impulsywności. Jest to wymiar stylu poznawczego związany z kontrolą, jaką jednostka sprawuje nad przebiegiem własnych czynności poznawczych.

Składa się z 12 zadań (oraz dwóch próbnych). Materiał ma charakter obrazkowy. Zadanie polega na wyszukaniu wśród sześciu wariantów rysunku tego, który jest identyczny z równocześnie prezentowanym wzorcem.

Zastosowanie:jako uzupełnienie diagnozy intelektu. Styl poznawczy jest bowiem ważnym czynnikiem decydującym o stopniu wykorzystania posiadanych możliwości intelektualnych.

Przeznaczenie:dzieci w wieku szkolnym

TSN - Test Szybkiego Nazywania: wersja dla Dzieci Młodszych (TSN-M) i wersja dla Dzieci Starszych (TSN-S), Diana Fecenec, Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska

Opis: Zadania testu wymagają od dziecka jak najszybszego nazywania bodźców, którymi są kolory i obrazki ilustrujące znane przedmioty (w wersji M), a także cyfry i litery (w wersji S). Wersja M składa się z trzech części (przedmioty, kolory, przemieszane przedmioty i kolory), a wersja S – z pięciu części (przedmioty, kolory, cyfry, litery, przemieszane litery, cyfry i kolory); w obu wersjach każda z części zawiera 48 bodźców. Podstawowym wskaźnikiem jest czas nazywania.

Zastosowanie:Test może mieć zastosowanie w praktyce psychologicznej przy prognozowaniu i diagnozowaniu trudności szkolnych, zwłaszcza w nauce czytania i pisania. Dostarcza też informacji, które mogą okazać się przydatne przy diagnozie impulsywności charakterystycznej dla ADHD i przy ocenie możliwości pracy umysłowej w warunkach presji czasu. Może również znaleźć zastosowanie w badaniach naukowych do pomiaru elementarnego tempa przetwarzania informacji oraz pamięci operacyjnej.
Dodatkowe walory testu to nieskomplikowana procedura i krótki czas badania.

Przeznaczenie: Dzieci w wieku 5-7 lat (TSN-M) i 8-12 lat (TSN-S)

TUS - Testy Uwagi i Spostrzegawczości, Anna Ciechanowicz

Opis: Test służy do badania uwagi.

Wykonanie testu polega na wykreśleniu w czasie trzech minut zadanych symboli spośród innych podobnych. TUS składa się z 4 niezależnych wersji, różniących się symbolami, które należy skreślać: "b i k", "3 i 8", "6 i 9" oraz "gw" (gwiazdki).

Zastosowanie: do celów badawczych oraz jako narzędzie w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy w różnych zawodach, w których wymagana jest uwaga, do badań pourazowych

Przeznaczenie: młodzież, dorośli

WCST - Test Sortowania Kart z Wisconsin, R. K. Heaton, G. J. Chelune, J. L. Talley, G. G. Kay, G. Curtiss

Opis: Test Sortowania Kart z Wisconsin służy do pomiaru funkcji wykonawczych rozumianych jako funkcje nadzorcze, kontrolujące i kierujące poznawczą aktywnością człowieka.

Składa się z dwóch talii liczących po 64 karty. Zadanie osoby badanej polega na dopasowaniu każdej karty z talii do jednej z czterech kart wzorcowych. Badany musi sam określić regułę sortowania, wykorzystując otrzymywaną po każdej reakcji informację, czy jego odpowiedź była dobra, czy zła.

Zastosowanie:diagnoza funkcjonowania poznawczego; dane walidacyjne dla wersji oryginalnej wskazują na możliwość wykorzystania w diagnozie neuropsychologicznej.

Przeznaczenie:dzieci, młodzież, dorośli

TESTY „ZDROWIE”

AIS - Skala Akceptacji Choroby, B. J. Felton, T. A. Revenson i G. A. Hinrichsen

Opis: Skala służy do badania osób chorych. Stosowana jest do pomiaru stopnia akceptacji choroby. Zawiera osiem stwierdzeń opisujących negatywne konsekwencje złego stanu zdrowia.

Zastosowanie:do pomiaru stopnia akceptacji choroby

Przeznaczenie:dorośli

BPCQ - Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu, S. Skevington

Opis: BPCQ jest przeznaczony do grupowego i indywidualnego badania osób chorych, uskarżających się na ból. Kwestionariusz składa się z 13 stwierdzeń wchodzących w skład trzech czynników, które mierzą siłę indywidualnych przekonań dotyczących kontrolowania bólu osobiście (czynniki wewnętrzne),poprzez wpływ lekarzy (siły innych), czy też poprzez przypadkowe zdarzenia.

Zastosowanie:do badania indywidualnej kontroli bólu

Przeznaczenie:dorośli

CECS - Skala Kontroli Emocji, M. Watson i S. Greer

Opis: CECS składa się z trzech podskal, z których każda zawiera siedem stwierdzeń dotyczących sposobu ujawniania gniewu, depresji i lęku.

Zastosowanie: Służy do pomiaru subiektywnej kontroli gniewu, lęku i depresji w sytuacjach trudnych; jest przeznaczona do badania zdrowych i chorych osób dorosłych.

Przeznaczenie: dorośli

CSQ - Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem, A. C. Rosenstiel i F. J. Keefe

Opis: CSQ jest przeznaczony do grupowego i indywidualnego badania osób chorych, uskarżających się na ból. Kwestionariusz składa się z 42 stwierdzeń; służy do oceny stosowanych strategii radzenia sobie z bólem i ich skuteczności w opanowywaniu i obniżaniu bólu.

Zastosowanie:służy do oceny stosowanych strategii radzenia sobie z bólem i ich skuteczności w opanowywaniu i obniżaniu bólu.

Przeznaczenie:dorośli

DS14 - Skala do Pomiaru Typu D, Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński i Johan Denollet

Opis: DS14 jest narzędziem do badania osób dorosłych, zdrowych i chorych. Składa się z 14 stwierdzeń, z których siedem mierzy skłonność do przeżywania negatywnych emocji (Negatywna Emocjonalność), zaś pozostałe siedem -tendencję do powstrzymywania się od wyrażania tych emocji i związanych z nimi zachowań (Hamowanie Społeczne).Służy

Zastosowanie:do pomiaru nasilenia cech tzw. osobowości stresowej (typu D).

Przeznaczenie:dorośli

GHQ – 28 - Ocena Zdrowia Psychicznego, David Goldberg

Opis: GHQ-28 służy do oceny stanu zdrowia psychicznego osób dorosłych. Pozwalają na wyłonienie osób, których stan psychiczny uległ czasowemu lub długookresowemu załamaniu w wyniku doświadczanych trudności, problemów lub na skutek choroby psychicznej oraz takich, u których występuje istotne ryzyko zaburzeń zdrowia psychicznego.

Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia 28-pytaniowy (GHQ-28), wywodzi się z wersji podstawowej 60-pytaniowej Kwestionariusza Ogólnego Stanu Zdrowia Davida Goldberga. GHQ-28 oprócz wyniku ogólnego ma cztery skale: symptomy somatyczne; niepokój, bezsenność; zaburzenia funkcjonowania i symptomy depresji.

Zastosowanie: badania przesiewowe mające na celu ujawnienie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz badania kondycji psychicznej różnych populacji, do badań pourazowych

Przeznaczenie: dorośli

GSES - Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności, R. Schwarzer, M. Jerusalem i Z. Juczyński

Opis: GSES składa się z 10 stwierdzeń wchodzących w skład jednego czynnika. Mierzy siłę ogólnego przekonania jednostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami. Przeznaczona jest do badania osób zdrowych i chorych.

Zastosowanie:do badania skuteczności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Przeznaczenie:dorośli

IZZ - Inwentarz Zachowań Zdrowotnych, Zygfryd Juczyński

Opis: IZZ jest przeznaczony do badania zdrowych i chorych osób dorosłych. Zawiera 24 stwierdzenia opisujące różnego rodzaju zachowania związane ze zdrowiem (nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, pozytywne nastawienia psychiczne, praktyki zdrowotne).

Zastosowanie:do badania nawyków związanych ze zdrowiem

Przeznaczenie:dorośli

JSR - Jak Sobie Radzisz?, Zygfryd Juczyński i Nina Ogińska-Bulik

Opis: JSR służy do badania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (11-17 lat). Składa się z dwóch części, pierwszej - przeznaczonej do pomiaru dyspozycyjnych oraz drugiej - sytuacyjnych sposobów radzenia sobie w sytuacji trudnej. W skład każdej części wchodzi dziewięć stwierdzeń sformułowanych w czasie teraźniejszym w odniesieniu do podanej sytuacji, zaś w czasie przeszłym do wymienionej przez badanego sytuacji trudnej, doświadzczonej na przestrzeni minionego roku. Służy do badania sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Zastosowanie:do badania sposobów radzenia sobie

Przeznaczenie:dzieci i młodzież

KompOs - Skala Kompetencji Osobistej, Zygfryd Juczyński

Opis: KompOs składa się z dwóch podskal dotyczących dysponowania siłą konieczną do zainicjowania działania oraz związanej z wytrwałością, niezbędną do kontynuowania działania. Przeznaczona do grupowego i indywidualnego badania zdrowych i chorych dzieci i młodzieży.

Zastosowanie:przeznaczony do badania uogólnionej własnej skuteczności

Przeznaczenie:Dzieci i młodzież w wieku 11-17 lat

LKZ - Lista Kryteriów Zdrowia, Zygfryd Juczyński

Opis: LKZ jest przeznaczona do badania osób zdrowych i chorych. Składa się z 24 stwierdzeń opisujących trzy wymiary zdrowia: fizyczne, psychiczne i społeczne.

Zastosowanie:do pomiaru trzech wymiarów zdrowia

Przeznaczenie:młodzież, dorośli

LOT-R - Test Orientacji Życiowej, M. F. Scheier, Ch. S. Carver, M. W. Bridges

Opis: LOT-R zawiera 10 stwierdzeń; sześć z nich ma diagnostyczną wartość dla dyspozycyjnego optymizmu. Przeznaczona do badania zdrowych i chorych osób.

Zastosowanie:do indywidualnego badania orientacji życiowej

Przeznaczenie:dorośli

LWO - Lista Wartości Osobistych, Zygfryd Juczyński

Opis: LWO jest przeznaczona do badania zdrowych i chorych dzieci, młodzieży i dorosłych. Składa się z dwóch części: pierwsza zawiera opis 9 symboli szczęścia, druga - 10 kategorii wartości osobistych, wśród których znajduje się zdrowie, utożsamione ze sprawnością fizyczną i psychiczną.

Zastosowanie:umożliwia oszacowanie wartości, jaką przypisuje się zdrowiu w kontekście innych ważnych dla człowieka dóbr osobistych i wartości.

Przeznaczenie:dzieci, młodzież, dorośli

Mini-COPE - Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem, Charles S. Carver

Opis: Mini - COPE jest narzędziem do badania osób dorosłych, zdrowych i chorych. Składa się z 28 stwierdzeń wchodzących w skład 14 strategii (po 2 twierdzenia w każdej strategii).

Zastosowanie:stosuje się do pomiaru dyspozycyjnego radzenia sobie, tj. oceny typowych sposobów reagowania i odczuwania w sytuacjach doświadczania silnego stresu.

Przeznaczenie:dorośli

Mini-MAC - Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej, M. Watson, M. Law, M. dos Santos, S. Greer, J. Baruch i J. Bliss

Opis: Skala jest narzędziem samoopisu; zawiera 29 stwierdzeń i mierzy cztery następujące strategie radzenia sobie: zaabsorbowanie lękowe, duch walki, bezradność-beznadziejność, pozytywne przewartościowanie.

Zastosowanie:do oceny reakcji na diagnozę choroby nowotworowej, lecz również do ujęcia zmian zachodzących w trakcie procesu leczenie i rehabilitacji.

Przeznaczenie:dorośli

PRF - Lista Oczekiwań Pacjenta, P. Salmon i J. Quine

Opis: PRF jest narzędziem samoopisu i powinno być wypełniane przez pacjenta na krótko przed kontaktem z lekarzem ogólnym. Składa się z 18 stwierdzeń dotyczących różnych powodów aktualnego zgłoszenia się do lekarza ogólnego. Stwierdzenia wchodzą z skład trzech czynników związanych z wyjaśnieniem choroby, poszukiwaniem wsparcia oraz uzyskaniem informacji na temat badań i leczenia.

Zastosowanie:do indywidualnego badania oczekiwań pacjenta względem lekarza

Przeznaczenie:dorośli

PSS-10 - Skala Odczuwanego Stresu, S. Cohen, T. Kamarck i R. Mermelstein

Opis: PSS-10 służy do badania osób dorosłych, zdrowych i chorych. Zawiera 10 pytań dotyczących różnych subiektywnych odczuć związanych z problemami i zdarzeniami osobistymi, zachowaniami i sposobami radzenia sobie.

Zastosowanie:do oceny natężenia stresu związanego z własną sytuacja życiową na przestrzeni ostatniego miesiąca

Przeznaczenie:dorośli

SEG - Skala Ekspresji Gniewu, N. Ogińska-Bulik i Z. Juczyński

Opis: SEG jest narzędziem samoopisu przeznaczonym dla dzieci od 11. roku życia i dla młodzieży. Składa się z 20 stwierdzeń wchodzących w skład dwóch podskal: gniewu kierowanego na zewnątrz (10 stwierdzeń), gniewu kierowanego do wewnątrz (10 stwierdzeń).

Zastosowanie:do pomiaru nasilenia gniewu nie związanego ze specyficzną sytuacją, lecz odnosi się do sytuacji ogólnych i reakcji zazwyczaj przejawianych w tego typu sytuacjach

Przeznaczenie:Dzieci w wieku szkolnym, młodzież

SWLS - Skala Satysfakcji z Życia, E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larson, S. Griffin

Opis: SWLS jest przeznaczona do indywidualnego i grupowego badania zdrowych i chorych osób dorosłych. Skala zawiera pięć stwierdzeń. Badany ocenia, w jakim stopniu każde z nich odnosi się do jego dotychczasowego życia. Wynikiem pomiaru jest ogólny wskaźnik poczucia zadowolenia z życia.

Zastosowanie:do badania poczucia zadowolenia z życia

Przeznaczenie: dorośli

TAB - Skala Typu A/B - wersja DM, N. Ogińska-Bulik i Z. Juczyński

Opis: Skala TAB jest narzędziem samoopisu, składa się z 16 par przeciwstawnych stwierdzeń, ocenianych w skali pięciostopniowej.

Zastosowanie: Przeznaczona jest do badania Typu A/B u dzieci i młodzieży, w tym jego czterech elementów składowych, tj. rywalizacji, niecierpliwości, pośpiechu i wrogości.

Przeznaczenie: Dzieci w wieku szkolnym, młodzież

TYP-A - Skala Typu A-Framingham, grupa badawcza w ramach Framingham Heart Study

Opis: Skala Typu A zawiera 10 stwierdzeń dotyczących cech i właściwości typowych dla jednostki, odczuć pod koniec przeciętnego dnia, presji czasu. Skala obejmuje dwa czynniki charakteryzujące Typ A - pośpiech i rywalizację. Skala jest przeznaczona do badania zdrowych i chorych osób dorosłych. Służy do oceny niektórych behawioralnych uwarunkowań chorób układu krążenia a także innych zaburzeń somatycznych (wrzód żołądka i dwunastnicy, choroby układu pokarmowego, choroba reumatyczna).

Zastosowanie: Narzędzie jest użyteczne do wykrywania osób należących do grup podwyższonego ryzyka - do zachorowań na niedokrwienną chorobę serca

Przeznaczenie:dorośli

TESTY „ROZWÓJ”

DSR – Dziecięca Skala Rozwojowa, Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Diana Fecenec, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska

Opis: Test służy do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka.

Na DSR Składa się: Skala Wykonaniowa i Skala Obserwacyjna. Skala Wykonaniowa zawiera 10 testów (Manipulacja, Percepcja, Bazgranie i rysowanie, Klocki, Porównywanie, Pamięć, Mowa, Słownik, Zachowania społeczne i Motoryka). Dziecko jest badane testami przeznaczonymi dla jego wieku. Naukę przeprowadzania badania ułatwia film. Wynikiem ogólnym w Skali Wykonaniowej jest suma punktów otrzymanych w wykonywanych testach. Poczynając od 4. miesiąca życia można przeprowadzić analizę profilową. Skala Obserwacyjna pozwala na podstawie obserwacji dziecka w trakcie badania ocenić cechy jego temperamentu: Wigor, Adaptacyjność, Rytmiczność i Wrażliwość.

Zastosowanie:wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocena ważnych dla rozwoju cech temperamentu; może służyć do badań przesiewowych, do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych.

Przeznaczenie:dzieci od 2go miesiąca do 3 lat

Zestaw metod diagnozy lateralizacji, Bartosz M. Radtke

Opis: Opracowanie zawiera zestawienie oraz opis kilkunastu prób oceny dominacji oka, ręki oraz nogi przydatnych w procesie określania formuły lateralizacji u dzieci. Integralną część opracowania stanowi zestaw pomocy testowych niezbędnych do wykonania wspomnianych prób diagnostycznych.

Zastosowanie: diagnoza lateralizacji

Przeznaczenie:dzieci

APARATY DO BADAŃ

Test tablic Poppelreutera

Opis: Celem badania jest ocena koncentracji, podzielności i przerzutności uwagi w warunkach presji czasowej. Przez koncentrację uwagi rozumiemy tu zdolność do świadomego skupienia się na wykonywanym zadaniu, połączoną z nieuświadomioną umiejętnością selekcjonowania w trakcie wykonywania zadania, dopływających z organizmu i spoza niego bodźców. Przez podzielność uwagi rozumiemy tu zdolność do jednoczesnego wykonywania kilku czynności wymagających uwagi, np. wyszukiwania kwadratów o kolejnych numerach i zapisywania towarzyszących im liczb. Przez przerzutność uwagi rozumiemy tu zdolność do szybkiego przenoszenia uwagi z jednego obiektu na drugi, np.: z szukanego kolejnego kwadratu do zapisania w arkuszu odpowiedzi liczby z jego prawego dolnego rogu.

Test tablic Poppelreutera składa się z czterech tablic: ćwiczebnej i trzech przeznaczonych do badania. Tablica do ćwiczenia składa się z dwunastu, a tablice do badania z 32 kwadratów. W każdym kwadracie znajdują się dwie liczby – jedna w środku jako numer kwadratu, a druga w prawym dolnym rogu jest liczbą zapisywaną w arkuszu odpowiedzi. Tablice wykonane są na białego tworzywa sztucznego pokrytego powłoką anty-refleksyjną. Tablice przytwierdzane są do ściany za pomocą obrotowego zawiasu.

Ciemnia kabinowa - badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie

Opis: Zastosowanie w diagnozie widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienie. Ciemnia kabinowa standardowo wyposażona w zestaw aparatów pomiarowych, tj. pierścień Landolta i noktometr, w opcji także aparat widzenia kontrastu. Kabina zawiera wentylator wyciągowy, w opcji możliwość zastosowania podglądu przez system wideo.

Miernik czasu reakcji - aparat pomiaru szybkości i adekwatności reakcji

Opis: Aparat do badań psychologicznych i psychotechnicznych. Badanie sprawności psychomotorycznej.

Nowoczesny miernik czasu reakcji - aparat przeznaczony do pomiaru szybkości, adekwatności i równomierności reakcji na bodźce świetlne i dźwiękowe. Stosowany w takich dziedzinach jak: badania kierowców (psychologia transportu) , badaniach innych grup zawodowych (psychologia pracy) , badania naukowe.

Aparat Piórkowskiego

Opis:Służy do badań koordynacji wzrokowo – ruchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej z liniowym układem bodźców. Badanie sprawności psychomotorycznej.
Przeznaczony do badań kierowców, instruktorów, egzaminatorów, pracowników na stanowiskach wymagających określonej sprawności psychofizycznej.

Źródło: www.practest.com.pl; http:www.alfa-electronics.eu

- wszechstronną pomoc psychologiczną w zakresie mobbingu poziomego, pionowego i pochyłego – diagnoza, psychoterapia, opiniowanie, szkolenia indywidualne i grupowe:

Pomocą w sytuacji mobbingu zajmujemy się w oparciu o:

*Ukończenie studiów podyplomowych - Psychologii przywództwa w organizacjach organizowanych przez Uniwersytet Gdański, a także przeprowadzenie rozległych badań empirycznych porównawczych na temat skutków mobbingu, które zawarliśmy w pracy pt. „Charakterystyka osobowości, przy pomocy skal klinicznych MMPI-2, osób mobbingowanych w organizacjach z uwzględnieniem aspektów prawnych zjawiska. Na podstawie badań pacjentów Ogólnopolskiego Instytutu Badań Psychologicznych z siedzibą w Łodzi”.

Wyniki powyższych badań zaprezentowano w trakcie konferencji „Psychologia w Biznesie. Nowe Koncepcje i Zastosowania. Katowice, GWSH, 20.11.2014 r. Tytuł prelekcji: „Psychologiczne konsekwencje mobbingu w porównaniu ze skutkami uczestnictwa w wypadkach komunikacyjnych, mierzone za pomocą MMPI-2 w świetle koncepcji traumy”.

http://www.gwsh.pl/psychologia-w-biznesie/psychologia-w-biznesie-program-konferencji.html

*Opracowanie w 2013 r. „Skali Diagnozy Mobbingu” oraz „Szkolenia w zakresie radzenia sobie z mobbingiem poziomym, pionowym i pochyłym”. Przeprowadzenie licznych szkoleń indywidualnych oraz grupowych w wyżej wymienionym zakresie.

*Pracę psychoterapeutyczną z osobami dotkniętymi mobbingiem od 2003 roku do teraz.

*Posiadanie baterii testów psychologicznych stosowanych przy diagnozie mobbingu – mobbera oraz ofiary mobbingu. Wydaniem kilkudziesięciu opinii psychologicznych dotyczących skutków mobbingu (na zamówienie indywidualne oraz instytucji).

*Posiadaniem wiedzy dotyczącej funkcjonowania organizacji, korporacji oraz instytucji.