PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDGOGICZNA

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna swoją działalnością obejmuje dzieci, młodzież, rodziców, a także nauczycieli. Jesteśmy niepubliczną placówką oświatową.

 

Nasza wykwalifikowana kadra to:

 • Psycholodzy

 • Psychoterapeuci

 • Pedagodzy

 • Logopedzi

 • Andragodzy

 • Doradcy zawodowi

 • Doradcy edukacyjni

 • Coachowie

 • Trenerzy umiejętności psychospołecznych

 • Specjaliści ds. relaksu

Swoją ofertą obejmujemy:

 • Przedszkola

 • Szkoły podstawowe

 • Gimnazja

 • licea

 • Pomoc dla rodziców

 • Pomoc dla nauczycieli (m. in. wypalenie zawodowe)

 • Zajęcia indywidualne

 • Zajęcia grupowe

Oferujemy:

 • Terapię psychologiczną

 • Terapię pedagogiczną

 • Psychoterapie dzieci

 • Psychoterapię rodziców

 • Psychoterapię rodziny

 • Terapię jąkania

 • Konsultacje pedagogiczne

 • Konsultacje logopedyczne

 • Zajęcia kompensacyjno- korekcyjne

 • Badania w zakresie gotowości do pisania, czytania i liczenia

 • Diagnoza i terapia psychologiczna

 • Badania w zakresie dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

 • Przyczyny trudności wychowawczych

 • Porady psychologiczne dla rodziców i dzieci

 • Diagnoza i terapia logopedyczna

 • Poradnictwo zawodowe

 • Szkolenia dla rodziców

 • Szkolenia dla dzieci

 • Szkolenia dla nauczycieli

 • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

 • Socjoterapia

 • Zajęcia z uczniem o ponadprzeciętnych zdolnościach

 • Wspieranie rodziców w decyzjach dotyczących obowiązku szkolnego (adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych)

 • Treningi relaksacyjne

 • Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy

Wykonujemy:

 • Diagnozę osiągnięć edukacyjnych

 • Diagnozę zaburzeń zachowania i emocji

 • Diagnozę trudności wychowawczych

 • Diagnozę zachowań dysfunkcyjnych

Diagnozujemy:

 • Zaburzenia zachowania i emocji

 • Trudności wychowawcze

 • Wady wymowy

 • Zachowania dysfunkcyjne

 • ADHD

 • Dysgrafię

 • Dysortografię

 • Dyskalkulię

 • Dysleksje

 •  

Wydajemy orzeczenia:

 • Indywidualny tok nauczania

 • potrzeba kształcenia specjalnego

Opinie o:

 • Dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

 • Przyspieszeniu/ odroczeniu obowiązku szkolnego

 • Potrzebie pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 • Objęciu nauką w klasie zintegrowanej

 • Objęciu nauką w klasie terapeutycznej o specjalnej potrzebie kształcenia

 • Potrzebie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Pomagamy w:

 • Rozwijaniu twórczego myślenia

 • Rozwoju uzdolnień i zainteresowań

 • Podnoszeniu efektywności uczenia się

 • Osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych

 • Przezwyciężaniu trudności w szkole

 • Przezwyciężaniu kłopotów rodzinnych

 • Wyborze kierunku kształcenia

 • Wyborze zawodu

 • Diagnozowaniu i niwelowaniu wad wymowy

 • Diagnozowaniu wad słuchu

 • Eliminowaniu zachowań dysfunkcyjnych

Oferujemy zajęcia dla dzieci i rodziców:

 • Treningi

 • Warsztaty i szkolenia

 • Grupy wsparcia

 • Grupy edukacyjne

 • Poradnictwo terapeutyczne

 • Rozwijanie twórczego myślenia

 • Psychoedukację