W ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej EMPIRIA.PL znajdującej się na ulicy Żubardzkiej 4 w Łodzi zespół psychologów i pedagogów zajmuje się opiniowaniem w sprawie Odroczenia Spełniania Obowiązku Szkolnego. Opinię psychologiczno-pedagogiczną w zakresie dojrzałości szkolnej dziecka ma prawo wydać wyłącznie na wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów zarówno publiczna, jak niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

UWAGI dotyczące przebiegu badania dojrzałości szkolnej:

 • Do przeprowadzenia badania niezbędne jest uczestnictwo tylko jednego z rodziców dziecka.

 • Wniosek wypełniany jest przez rodzica/opiekuna prawnego w dniu badania.

 • Rodzic stanowi główne źródło wiedzy o zachowaniu dziecka, ale oczywiście osoby trzecie (dziadkowie, starsze rodzeństwo) mogą zgłosić się z dzieckiem na badanie pod warunkiem posiadania upoważnienia od rodziców bądź opiekunów prawnych.

 • Rodzice winni dostarczyć na badanie wszystkie dostępne im dokumenty dotyczące dziecka. Mogą to być opinie na jego temat (np. opinie logopedyczne, opinie z przedszkola) czy wszelkiego rodzaju zaświadczenia, wypisy ze szpitala, książeczkę zdrowia dziecka i inne. Wspomniane dokumenty stanowią jedynie materiał pomocniczy i powinny zostać skserowane w celu pozostawienia kopii w placówce.

 • Dodatkowo podkreślamy, iż dziecko noszące okulary bądź aparat słuchowy musi mieć je w trakcie badania przy sobie.

 • Koszt badania i sporządzenie opinii wynosi obecnie 280 zł. Cena może ulec zmianie. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości oraz weryfikacji kosztów prosimy dzwonić pod następujący numer telefonu: 698 092 159. W przypadku niemożności odebrania telefonu, oddzwaniamy w ciągu trzech godzin.

 • Podczas badań wykorzystywane są wyłącznie legalne metody pochodzące z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Pracowni Testów Psychologicznych w Gdańsku oraz opracowane przez Poradnię Skale Obserwacyjne.

 • W ramach badania dojrzałości szkolnej przeprowadzamy również badania lateralizacji dziecka.

 • W każdej sporządzonej opinii zawarte zostają sugestie dotyczące dalszej stymulacji rozwoju dziecka, wliczając w to również wskazania do podjęcia terapii logopedycznej czy neurologopedycznej.

 

Podstawy prawne odroczenia obowiązku szkolnego

- 30 sierpnia 2013 r. - ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz oraz zmianie niektórych innych ustaw tzw. „USTAWA SZEŚCIOLATKOWA” (Dziennik Ustaw z dnia 30 października 2013 r. poz. 1265)

- ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw po art. 13c dodano art. 13e

w roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

 • urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015,

 • urodzone w 2009r.

1 września 2015r. obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie (ur. w okresie lipiec-grudzień 2008 r.)  oraz wszystkie dzieci sześcioletnie z rocznika 2009.

Zgodnie z art.16 ust.3 ustawy o systemie oświaty, w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być więc odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

W przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim nie mają zastosowania przepisy dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego, gdyż udział dziecka w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych jest zarówno formą spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, jak i obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

 

Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego jest podejmowana przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.


PROCEDURA ODRACZANIA W PIGUŁCE

 1. Jeżeli dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka i odroczono mu spełnianie obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, informuje dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o odroczeniu spełniania tego obowiązku.

 2. Do wniosku w sprawie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publicznąporadnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogogiczną.

 3. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 4. W roku szkolnym 2015/16 dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego zgodnie z art. 16 ust.3 ustawy kontynuuje przygotowanie przedszkolne także w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 5. Do odraczania spełniania obowiązku szkolnego dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do wniosku dołącza się opinię w sprawie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek może być złożony także w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 6. W roku szkolnym 2015/16 do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci urodzone w roku 2008, które powinny rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, stosuje się przepisy art.16 ust.3 i 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z dnia 20 maja 2014 r. poz. 642).

 7. W roku szkolnym 2015/16 do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci urodzone w roku 2008, które powinny rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, stosuje się przepisy art.14 ust.1a ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2014r.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, zachowują to prawo do końca okresu, na jaki zostało udzielone.

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w zaleceniach może zawierać zapis o możliwości odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego.

 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego wydają zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

Kto może zgłosić dziecko na badania w celu uzyskania opinii w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego?

 1. Rodzice bądź prawni opiekunowie dziecka mogą samodzielnie wystąpić z prośbą o sporządzenie takiej opinii dostarczając osobiście zebrane dokumenty dotyczące dziecka oraz składając wniosek w poradni w dniu wizyty.

 2. Dyrektor przedszkola bądź szkoły, do której uczęszcza dziecko może wysłać pismo i poinformować poradnię, iż dane dziecko będzie ubiegało się o sporządzenie opinii w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego. Wówczas wszystkie niezbędne dokumenty kompletują i dostarczają rodzice bądź prawni opiekunowie dziecka w dniu wizyty w poradni. Niekiedy istnieje możliwość, że to dyrektor przedszkola/szkoły zastępuje rodziców w gromadzeniu stosownej dokumentacji, jednak wniosek i zgłoszenie muszą oni wypełnić osobiście w poradni.

Jakie mogą być powody odraczania spełniania obowiązku szkolnego?

 • Stan zdrowia dziecka (w tym przewlekłe choroby, przebyte urazy, wypadki i operacje oraz inne dolegliwości/schorzenia)

 • Poziom rozwoju intelektualnego (niski bądź obniżony)

 • Wada wymowy

 • Trudności z koncentracją uwagi

 • Czynniki zewnętrzne (w tym śmierć/utrata bliskiego członka rodziny, zmiana miejsca pobytu czy rozwód rodziców)

 • Zaburzony rozwój społeczno-emocjonalny (trudności z dostosowaniem się do zasad panujących w otoczeniu, nieadekwatne reakcje emocjonalne i nieumiejętność radzenia sobie z nimi)

 

Gotowość szkolna – czym właściwie jest?

Gotowość szkolną określa się również mianem dojrzałości szkolnej czy przygotowania do szkoły. Bardzo często wszystkie te terminy funkcjonują zamiennie. Gotowość szkolną określa się w momencie, w którym dziecko osiąga taki stopień rozwoju, który umożliwia mu uczestnictwo i realizację treści programowych w klasie pierwszej. Zatem można powiedzieć, iż dziecko gotowe do szkoły to takie, które jest w stanie sprostać stawianym mu wymaganiom w szkole. Dojrzałość szkolna jest jednak pojęciem szerokim i składają się na nią 3 komponenty:

 • Umysłowy (obejmuje rozwój dziecka zarówno w zakresie poznawczym, jak i umysłowym. W skład tego komponentu wchodzą następujące umiejętności sprzyjające prawidłowemu rozwoju dziecka: wykształcenie uwagi dowolnej umożliwiającej dziecku skupianie uwagi na konkretnych zadaniach poleconych do wykonania przez osoby dorosłe, myślenie w kategoriach przyczynowo-skutkowych, prawidłowa artykulacja a także procesy analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej.)

 • Fizyczny (obejmuje rozwój dziecka w zakresie motoryki. Do czynności, które składają się na ten element możemy zaliczyć: prawidłową koordynację wzrokowo-ruchową, zdolność do utrzymywania równowagi, płynność ruchów, a także sprawność rąk - szczególnie ważna w procesie rozwijania umiejętności pisania i rysowania, sprawność narządów zmysłów)

 • Społeczno-emocjonalny (ta składowa dojrzałości szkolnej obejmuje obszar sfery emocji oraz społeczne umiejętności dziecka i przejawia się pod postacią m.in.: próby uniezależnienia się dziecka od rodziców, zdolności panowania nad własnymi emocjami np. agresji czy złości, rozumienia i przestrzegania reguł i zasad panujących w społeczeństwie, umiejętności współpracy z innymi i poczucia przynależności do grupy)

Osiągnięcia rozwojowe w każdym z wyżej wymienionych obszarów są warunkiem osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej.

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EMPIRIA.PL działa na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji i podlega stałemu nadzorowi łódzkiego Kuratorium.

Można Nas znaleźć w SIO (Systemie Informacji Oświatowej) na stronie Ministerstwa Oświaty pod nr RSPO 121656 i Regonem Placówek Oświatowych 10174122.

Nasze opinie są uznawane w szkołach, gdyż działamy zgodnie z obowiązującym prawem. W sytuacji wątpliwości w zakresie opiniowania czy innych zapytań można dzwonić na nasze numery podane na stronie głównej.​

 

Bibliografia:

 • Michalak, R., Misiorna, E. (2006). Konteksty gotowości szkolnej. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Warszawa.

 • Wilgocka-Okoń, B. (2003). Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

 • http://pppgniezno.info/index.php?id=aktualnosci&zobacz=32