Mierzymy Wszechświat Siłami Człowieka

KONTAKT

ul. Żubardzka 4 pok. 45/47

tel. 510 77 11 20, 691 071 809 lub 698 092 159

 

Osiągnięcia EMPIRII.PL w 2014 roku:

 • remont korytarza,
 • remont sali szkoleniowo-konferencyjnej,
 • zakup literatury fachowej,
 • stworzenie nowych szkoleniowych i rekrutacyjnych,
 • nowe usługi,
 • tworzenie nowego narzędzia diagnostycznego - udział w ogólnopolskim projekcie normalizacyjnym,
 • nawiązanie współpracy z sądami i ośrodkami adopcyjnymi,
 • zakup nowych metod i narzędzi diagnostycznych (Aparat Piórkowskiego),
 • wiele testów psychologicznych,
 • pisma do Spółdzielni im. M. Reja dotyczące estetyki budynku przy Żubardzkiej 4 w celu dbania o komfort i prawa pacjentów/klientów,
 • adopcja zwierząt z łódzkiego ZOO oraz pszczół w projekcie Greenpeace,
 • zatrudnienie kolejnego stażysty,
 • ufundowanie nagrody dla Miss Trans i stała pomoc osobom przygotowującym się do korekty płci,
 • stworzenie pracy badawczej na temat mobbingu,
 • kontakt ze Stowarzyszeniem "Klub Nieduzi" i zagwarantowanie Stowarzyszeniu bezpłatnego wsparcia.

 

Opinie psychologiczne dotyczące braku przeciwskazań do udziau w występach publicznych

Wydajemy opinie psychologiczne dla dzieci, zgodnie z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy PIP, dotyczące braku przeciwwskazań do udziału w występach publicznych (chóry, teatry, teatry tańca i inne).

 

Opinie psychologiczne o predyspozycjach i motywacji do podjęcia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz tzw. rekwalifikacji

Wydajemy opinie psychologiczne o predyspozycjach i motywacji do podjęcia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz tzw. rekwalifikacji - ważność opinii to dwa lata. Spełniamy wymogi ustawowe do tego typu badań: tytuł: mgr psychologii, ponad dwa lata praktyki w poradnictwie rodzinnym.

Opinie wydajemy zgodnie z nową ustawą
4 września opublikowano Ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany to:

pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym będzie finansowany przez powiat, w którym dziecko się urodziło;
obowiązek wysłuchania dziecka, jeżeli wiek i stopień dojrzałości dziecka na to pozwalają - instytucje, które orzekają o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej powinny wziąć pod uwagę zdanie i potrzeby dziecka;
18-miesięczny termin na uregulowanie prawnej sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
zasada nierozdzielania nieletniej matki przebywającej w pieczy zastępczej od dziecka;
zmniejszenie z 20 do 15 liczby rodzin objętych w tym samym czasie opieką jednego asystenta rodziny oraz z 30 do 15 liczby podopiecznych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
obowiązek odnawiania co 2 lata opinii psychologa o predyspozycjach i motywacji do podjęcia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz tzw. rekwalifikacji;
dochody dzieci przebywających w pieczy zastępczej (renty rodzinne i alimenty) będą wypłacane bez dokonywania potrąceń.

 

Zatrzymać mobbing

 Informujemy, że przeprowadzone przez nas w roku 2014 badania naukowe dotyczące skutków mobbingu wykazały, iż doświadczanie mobbingu w pracy zaburza naszą osobowość w stopniu głębszym niż trauma związana z wypadkiem komunikacyjnym.
Apelujemy z pełną odpowiedzialnością, aby osoby podlegające mobbingowi uruchomiły działania ochronne i przerwały mechanizmy przemocy.
Oferujemy wszystkim dotkniętym mobbingiem profesjonalną pomoc psychologiczną - diagnozę, opinię, interwencję,  psychoterapię indywidualną i grupową. EMPIRIA.PL

 

W Radio o samobójstwach i samouszkodzeniach

Zapraszamy Państwa do słuchania audycji "Wychowanie to wyzwanie" dziś, tj. 16.09.2014r., w Radio Łódź, w godz. 20-21. W programie red. Moniki Czerskiej udział weźmie Katarzyna Binder, psycholog  naszej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Empiria.pl, w ramach której nie tylko diagnozujemy i wydajemy opinie, ale również udzielamy wsparcia dzieciom, młodzieży i ich bliskim. Samouszkodzenia i samobójstwa są tematem, który w takiej pracy zajmuje istotne miejsce. 

 

PIERWSZA I JEDYNA W POLSCE CZYTELNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

                Czytelnia testów psychologicznych powstała z myślą o psychologach oraz studentach psychologii chcących zapoznać się z danym narzędziem psychometrycznym bez konieczności jego zakupu. Posiadamy wszystkie oryginalne  testy dostępne w Pracowni Badań Psychologicznych, które udostępniamy zainteresowanym. Aby skorzystać z czytelni należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu psychologii lub pedagogiki (w przypadku wybranych narzędzi) lub zaświadczenie z Uczelni o statusie studenta psychologii.

 

Atak na GOPS w Makowie

Zapraszamy do zakupu Dziennika Łódzka z dn. 16.12.2014 r. (wtorek) i zachęcamy do przeczytania artykułu Marcina Dardy na temat sprawy ze Skierniewic - Atak na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie (woj. łódzkie). Jedna kobieta zmarła wskutek obrażeń, jakich doznała w pożarze wywołanym przez podpalacza. opisanej. Nasz ekspert Anna Miżowska wypowie się na temat agresji na drugiej stronie Dziennika Łódzkiego. Wstępnie zapraszamy do przeczytana informacji pochodzących z innego artykułu pod linkiem:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Atak-na-osrodek-pomo…

 

EMPIRIA.PL w Radio Łódź

Zapraszamy do słuchania audycji radiowej prowadzonej w Radio Łódź przez Jakuba Kaletę i Magdalenę Dudę w piątek dn. 12 grudnia 2014 . W godzinach przedpołudniowych w audycji wypowie się Anna Miżowska. A tematem będą poradniki psychologiczne: czy warto je kupować, jakie, jak wybrać aby nie żałować itp.
https://www.radiolodz.pl/p…/8317-jesienna-ramowka-radia-lodz

 

O prawdziwej nagości w wirtualnym świecie

W odpowiedzi na zapytanie portalu snobka.pl dot. zamieszczania nagich zdjęć w Internecie, możecie Państwo przeczytać wypowiedź Anny Miżowskiej w artykule pt. "Nagie selfies tylko dla siebie i ukochanego" znajdującym się pod poniższym linkiem:

http://www.snobka.pl/artykul/nagie-selfies-tylko-dla-siebie-i-ukochanego-20112/2#add-comment

Najbliższe terminy szkoleń:

13.09.2014r. (sobota, godz. 9-1
8
) - Trening Pewności Siebie;
04.10.2014r. (sobota, godz. 9-1
8
) - Trening Inteligencji Emocjonalnej;
18 i 25.09.2014r. (czwartek, 17-21) - Trening Spontaniczności - szkolenie w dwóch częściach

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu.

Tokofobia. Mama z lękiem - nowy artykuł na blogu Znanego Lekarza

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu autorstwa Anny Miżowskiej i Katarzyny Binder, który tym razem dot. lęku przed ciążą i porodem. Tekst powstał na bazie wiedzy naukowej i doświadczenia praktycznego.   

Adres do artykułu: http://blog.znanylekarz.pl/tokofobia-mama-lekiem/

Wybrane elementy oferty - Instytut od 2012 roku specjalizuje się w:

1.Badaniach psychologicznych kandydatów na osoby duchowne i wczesnym wykrywaniu zaburzeń seksualnych stanowiących przeciwwskazanie do pełnienia funkcji społecznie odpowiedzialnych (także praca z dziećmi, młodzieżą, osobami z deficytami intelektualnymi, z rodzin dysfunkcjyjnych, o obniżonym krytycyzmie, podatnych na wykorzystanie).

Zapraszamy wszystkie zakony i organizacje religijne wspierające idee celibatu i dostosowania się do kanonów praktyk religijnych do zweryfikowania swoich kandydatów w profesjonalnym Instytucie. Badanie ma charakter niezależny, a osoby prowadzące gwarantujące neutralność religijną w procesie diagnostycznym.

2. Opiniach psychologicznych do spraw odwoławczych.

3. Opiniach psychologicznych do spraw cywilnych.
4. Badaniach na broń kolekcjonerską.

5. Badaniach na broń sportową.

6. Badaniach pracowników przy pracach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Podstawa prawna.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I   POLITYKI SOCJALNEJ 
 
  z dnia 28 maja 1996 r. 
 
  w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności   psychofizycznej. 
 
  (Dz. U. Nr 62, poz. 287)


Na podstawie art. 210 § 6 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
2. Wykaz prac, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 1996 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: A. Bączkowski 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (poz. 287)

WYKAZ RODZAJÓW PRAC WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ


1. Prace przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych. 
2. Prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych. 
3. Prace przy obsłudze układnic magazynowych. 
4. Prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych. 
5. Prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych. 
6. Prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi. 
7. Prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych. 
8. Prace przy obsłudze urządzeń walcowniczych przy wprowadzaniu pasm do wykrojów walcowniczych przy użyciu narzędzi ręcznych. 
9. Prace drużyn trakcyjnych oraz maszynistów - operatorów samojezdnych ciężkich maszyn torowych i kierowców drezyn motorowych. 
10. Prace nastawniczego, ustawiacza i manewrowego na kolei i na zakładowych bocznicach kolejowych oraz prace dyżurnego ruchu na kolei. 
11. Prace kierowców: autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m, trolejbusów i motorniczych tramwajów. 
12. Prace przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych. 
13. Prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć. 
14. Prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych, podlegających pełnemu dozorowi technicznemu. 
15. Prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem. 
16. Prace przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakazanych. 
17. Prace przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych. 
18. Prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych. 
19. Prace z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II. 
20. Prace związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego. 
21. Prace doświadczalne z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji. 
22. Prace remontowo-konserwacyjne przy amunicji i jej konfekcjonowaniu. 
23. Prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. 
24. Prace maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią, rewidenta urządzeń wyciągowych - w podziemnych zakładach górniczych. 
25. Prace maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych - w odkrywkowych zakładach górniczych. 
26. Prace mechanika i maszynisty wiertni, operatora i kierowcy agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu - w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych i w zakładach wykonujących prace geologiczne. 
27. Prace pilota morskiego. 
28. Prace przy obsłudze znaków nawigacyjnych na wodzie. 
29. Prace przy technicznej obsłudze wodowania statków. 
30. Prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych. 
31. Prace na wiaduktach i mostach. 
32. Prace pilota samolotowego, śmigłowcowego i szybowcowego, balonu wolnego i skoczka spadochronowego zawodowego. 
33. Prace nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego w lotnictwie. 
34. Prace kontrolera ruchu lotniczego. 
35. Prace kaskadera filmowego. 
36. Prace treserów dzikich zwierząt i akrobatów cyrkowych. 

7. Badania psychologiczne strażaków OSP i  PSP

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz.U.2004.1.6).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz.U.2009.210.1627).

Dz.U.2009.210.1627

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

(Dz. U. z dnia 11 grudnia 2009 r.)

Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380)

8. Badania straży leśnej, strażników leśnych i starszych strażników leśnych.

Podstawa prawna:

Dz.U. z 2003 nr 11 poz. 123 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 14 stycznia 2003 r.w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682)

§ 3.

 Na stanowisku strażnika leśnego lub starszego strażnika leśnego nie zatrudnia się osoby:

1) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

2) wykazującej istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

3) uzależnionej od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.

Wsparcie i opinie psychologiczne dla celów ubezpieczeiowych dla osób pogryzionych
i poszkodowanych w trakcie ucieczki przed zwierzętami
 

Wydajemy opinie i udzielamy wsparcia osobom, które uległy wypadkom związanym z pogryzieniem przez zwierzęta oraz osobom, które doznały urazów w sytuacji ucieczki przed zwierzętami.

Opinie potwierdzające transseksualizm

W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych Klientów i Klientek wystawiamy psychologiczne opinie potwierdzające transseksualizm.

Zawiść Polaków

W dn. 04.09.2014r. pomiędzy godz. 13-14 będziecie Państwo mogli usłyszeć wypowiedzi p. Anny Miżowskiej w Radio Łódź dot. zawiści wśród Polaków. Zapraszamy do słuchania audycji pt. "Puls Miasta i Regionu."

Psychologiczna analiza testamentów

W sytuacjach wątpliwości, kiedy potrzebna jest analiza wiarygodności testamentu, dokonujemy jej oceny pod kątem psychologicznym.

Przekuwanie marzeń na cele

Zapraszamy na konsultacje, w czasie których dokonujemy psychologicznego szacowania możliwości przekucia marzeń na cele.

Psychologiczna analiza snów

Jeśli jesteś siebie ciekaw/a, zapamiętaj swój sen, opisz go dokładnie po przebudzeniu, opisz swoją aktualną sytuację życiową i przyjdź na profesjonalną psychologiczną analizę z psychologiem.

Bajki terapeutyczne dla dzieci i dorosłych

Dla każdego - dziecka i dorosłego, tworzymy indywidualnie dedykowane bajki terapeutyczne, które pomagająca w redukcji lęków i napięć, w adaptacji do nowych wydarzeń życiowych, w poprawie samopoczucia, lepszym zrozumieniu siebie
i innych

Psychotesty dla kierowców

Szanowni Państwo, informujemy, że - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegajacych się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujacych pracę na stanowisku kierowcy, aktualny koszt badania wynosi 150zł.

 

Adopcja żyrafy i danieli

Od 18.07.2014r. Instytut i Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Empiria.pl mają zaszczyt i przyjemność opiekować się wymienionymi zwierzętami łódzkiego Zoo.
Charakterystycznym znakiem żyrafy Judity jest jej długi, wiszący język, który nie przeszkadza jej w spożywaniu pokarmu i uśmiechaniu się.

 

Współtworzenie bloga Znanego Lekarza

W odpowiedzi na propozycję portalu "Znany Lekarz" współtworzymy bloga, na którym będziecie Państwo mogli zapoznawać się z treściami opartymi na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Pierwszy artykuł jest dostępny pod poniższym adresem:
http://blog.znanylekarz.pl/kobieta-w-korporacji/

Znany Lekarz blog Anna Miżowska 

Odpowiedź na list Czytelniczki "Olivii" 

Pracownicy Instytutu są ekspertami medialnymi, udzielając wywiadów i porad dla radia, telewizji, prasy i Internetu.
Owoc najświeższej współpracy - wypowiedź Anny Miżowskiej w odpowiedzi na list matki, której dziecko ma uczęszczać do klasy integracyjnej, ukaże się w najnowszym numerze "Olivii"
Zapraszamy do lektury

O dojrzałości szkolnej w audycji Radia Łódź pt. Ekstra-klasa

W dn. 17.07 będziecie Państwo mogli posłuchać wypowiedzi dot. badania dojrzałości szkolnej.

Badania takie wykonujemy w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej EMPIRIA.PL. Sa one honorowane przez szkoły, przedszkola i kuratoria. 

W RADIO O WAKACJACH 

15.07.2014r. Anna Miżowska rozmawiała w audycji pt. "Wychowanie to wyzwanie" z red. Monika Czerska o wakacyjnych wyjazdach dzieci.

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA EMPIRIA.PL prowadzi aktualnie nabór na płatne wakacyjne zajęcia dla dzieci z psychologiem rozwijające zdolności intelektualne i sferę emocjonalną. Zajęcia mają charakter indywidualny i grupowy.
Miejsce: ul. Żubardzka 3 Zapisy i więcej informacji pod nr tel.: 510 77 11 20, 691 071 809

EMPIRIA ADOPTUJE

Przygotowujemy się do podpisania kolejnej umowy adopcyjnej z Łódzkim Ogrodem Zoologicznym. Tym razem chcemy zostać ”rodzicami adopcyjnymi” żyrafy oraz trzech danieli.

Informujemy, że przeprowadzamy badania psychologiczne i wydajemy zaświadczenia dla kobiet z tokofobią. 
Tokofobia – jedna z odmian fobii – lęk przed ciążą i porodem.

  

NAJBLIŻSZE TERMINY TRENINGÓW PSYCHOLOGICZNYCH:

- Trening Pewność Siebie 7 czerwca 2014, godz. 9-18, cena 250zł

- Trening Inteligencji Emocjonalnej 21 czerwca 2014r., godz.9-18, cena 300zł

- Trening Spontaniczności (dwa spotkania) 11 i 18 czerwca w godz. 17-21, cena 300zł

                                       Zapraszamy!

SAMOBÓJSTWA WŚRÓD DZIECI - PROGRAM TELEWIZYJNY 

       Zapraszamy do obejrzenia programu telewizyjnego z udziałem Anny Miżowskiej dotyczacego samobójstw wśród dzieci. Audycja wyemitowana zostanie na antenie telewizji TVP3 Łódź w dniu 18.03.2014r. przed głównym wydaniem wiadomości. Program można zobaczyć również w internecie po kliknięciu poniższego linku: 

http://www.tvp.pl/lodz/publicystyka/lodzkie-forum/wideo/17032014/14422131

 

Badania psychologiczne w językach obcych

Zapraszamy osoby, które:

mają poczucie, że lepiej myślą w wybranym języku obcym;

wychowywały się lub wiele lat mieszkały poza granicami kraju i z tego względu lepiej rozumieją i wyrażają siebie w języku innym niż polski;

potrzebują wyników badania psychologicznego do celów zawodowych, podjęcia psychoterapii, samorozwoju, w celach adopcyjnych lub innych.

Prowadzimy badania z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi, dopasowując je do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Kontynuacja programu o wychowaniu w Radio Łódź

      W najbliższy wtorek, 07.01.2014r. p. Anna Miżowska weźmie udział w nagraniu do kolejnej audycji pt. "Wychowanie to wzywanie." Od nowego roku, razem z Radiem Łódź (99,2 Mhz) zapraszamy do słuchania programu w wydłużonym czasie.

Radio Łódź wywiad ekspercki psycholog

W Gazecie Wyborczej (z dn. 04.01.2014r.) o postanowieniach noworocznych

Zapraszamy do lektury weekendowego wydania Gazety Wyborczej, w którym ukazała się rozmowa p. Izabelli Borowskiej z Anną Miżowską. Artykuł pt. „Noworoczne postanowienia” pozwala pozostać chwilę dłużej w atmosferze Nowego Roku i zachęca do refleksji nad tym, czego się po nim spodziewamy.

Wszystkim tym, którzy stawiają sobie postanowienia noworoczne i tym, którzy nie mają takiego zwyczaju zespół EMPIRIA.PL składa serdeczne życzenia noworoczne –
pozytywnych emocji,
sił psychicznych,
pewności siebie
i miłości.  

  

 

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE 

 • Poszukujesz „nowego siebie”?
 • Chcesz zmienić pracę?
 • Chcesz znaleźć miłość?
 • Chcesz odbudować samoocenę po  nieudanym związku?
 • Chcesz rozwinąć asertywność?
 • Chcesz zdobyć inspiracje dla własnego rozwoju?
 • Chcesz poprawić kontakty z ludźmi?
 • Chcesz się uchronić przed wykorzystywaniem?
 • Chcesz poprawić swoją sytuację życiową?
 • Chcesz pracować efektywniej w grupie i czuć się pewniej w obecności innych ludzi ?

Zapraszamy do udziału w ośmiogodzinnym Treningu Pewności Siebie

Trening prowadzony jest metodami warsztatowymi, w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

W programie znajdują się m.in.:

 • Poszukiwanie zasobów osobistych. Stworzenie własnego profilu osobowości (NEO-PI-R);.
 • Czynniki warunkujące poczucie pewności siebie?;
 • Samoocena - czym jest? Co ją wzmacnia a co osłabia?;
 • Psychowitaminy dla samooceny;
 • Nauka przyjmowania komplementów i pozytywnych ocen;
 • Poczucie pewności siebie a sytuacje stresowe. Analiza indywidualnych strategii (z wykorzystaniem kwestionariusza CISS); 
 • Korzyści ze stosowania różnorodnych strategii radzenia sobie ze stresem: emocjonalnych, zadaniowych, odwracania uwagi;
 • Radzenie sobie z lękiem antycypacyjnym i z poczuciem winy;
 • Dlaczego uzależniamy się od niskiej samooceny? Korzyści z bycia "szarą myszką" i "grania drugich skrzypiec." 
 • Pomoc w podnoszeniu pewności siebie - dalsze zalecenia po treningu.

Uczestnicy otrzymają Certyfikat Adepta Optymalnej Pewności Siebie

Zostań KOWALEM własnego poczucia skuteczności.

Wykuj pewność siebie! 

Najbliższy planowany termin: 01.02.2013r.

Zgłoszenia przyjmujemy stale. Dopasowujemy terminy do potrzeb naszych odbiorców.

Wywiad ekspercki dla TVN

Dnia 16. grudnia 2013r. Pani Anna Miżowska udzieliła wywiadu dla telewizji TVN, gdzie zabrała głos w sprawie psa, z którego dziewczynka usiłowała tresowała i traktowała jak konia. Reportaż można obejrzeć za pośrednictwem linków:

http://www.tvn24.pl/szkolila-psa-jak-konia-przy-domu-stala-szafka-z-napisem-stajnia-rex,379842,s.html

http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/15-latka-probowala-z-psa-zrobic-konia,380167.html

TVN

EMPIRIA.PL w TVP3

Dnia 15. grudnia 2013 roku, w budynku TVP 3 Łódź, ul. Narutowicza 13, w programie na żywo Głos Regionów, odbył się finał Akcji "Pomaganie na Merdanie". Do finału został zaproszony również Instytut EMPIRIA.PL, w osobie p. Anny Miżowskiej , która udzieliła wypowiedzi na żywo w trakcie trwania akcji.

Anna Miżowska udzieliła także wywiadu p. Katarzynie Pawlinie
do przygotowywanego reportażu, który ukaże się w Państwa telewizorach już
w okresie świątecznym.

Zapraszamy do oglądania!

http://www.tvp.pl/lodz/aktualnosci/inne/pomaganie-na-merdanie/13335338

W rodzinach coraz gorzej...

25. listopada 2013 Pani Anna Miżowska udzieliła eksperckiego wywiadu dla Dziennika Łódzkiego wykorzystanego w artykule pt. „W rodzinach coraz gorzej,” poruszającym temat przemocy w relacjach rodzinnych.

W artykule zostały przedstawione zmiany, jakie mają miejsce w związku ze zjawiskiem przemocy, jak m.in. częstsze dostrzeganie, że ofiarą przemocy może stać się też mężczyzna. Artykuł zwraca uwagę na konieczność tego, żeby pomoc psychologiczna dla ofiar przestępstw nie ograniczała się jedynie do wsparcia emocjonalnego, ale także motywowała do działania, np. poprzez wskazywanie możliwości zakładania Niebieskiej Karty. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu

Licencja syndyka

Przeprowadzamy badania psychologiczne, na podstawie których wydawane jest zaświadczenie psychologiczne do licencji syndyka zgodnie z Ustawa z dnia 15. czerwca 2007r. o licencji syndyka. Koszt badania to 200zł.

Zaświadczenie psychologiczne do wspierania rozwoju

Przeprowadzamy badania psychologiczne oraz wydajemy zaświadczenia psychologiczne wskazujace na potrzebę wspierania rozwoju dziecka.

W radio o depresji dzieci i młodzieży

Dziś tj. 12.11.2013r. gościem p. Marty Jędrych w Radio Łódź będzie p. Anna Miżowska, która udzieliła eksperckiego wywiadu dotyczaceg depresji wśród dzieci i młodzieży. Zachęcamy do słuchania także w Internecie na stronie www.radiolodz.pl

EMPIRIA.PL o wychowaniu w Radiu Łódź

5 listopada 2013r. Radio Łódź nadało pierwszą audycję z cyklu „Wychowanie to wyzwanie”, do którego wywiadów eksperckich udzieliły Anna Miżowska w roli psychologa – psychoterapeuty i Katarzyna Binder w roli coacha i pedagoga.

Program porusza między innymi takie zagadnienia jak:

Czym jest wychowanie?

Jak wyglądało we współczesnej Polsce?

Co to znaczy „być dobrym rodzicem”?

Jakie błędy wychowawcze popełniają rodzice?

Jak budować właściwe relacje z dziećmi?

Audycję pod redakcją p. Moniki Czerskiej nadawane są w każdy wtorek o godz. 11:45 na antenie Radia Łódź, 99,2 FM. Zapraszamy do słuchania.

PRZYGOTOWANIA DO ROCZNICY - zapraszamy 02.12.2013r. (pon.)

Pracownicy Instytutu przygotowują się do obchodów kolejnej rocznicy działalności, która przypada na 01.12.2013r. Jak zawsze jest to czas refleksji, analizy osiągnięć i pracy nad dalszym wdrażaniem przyświecających nam idei i poszerzeniem działalności. Zachęcamy do śledzenia naszych losów. Z okazji rocznicy przygotowujemy dla naszych Odbiorców specjalny program.

Wkrótce pojawi się tu więcej informacji.

Przygotowanie do porodu

Zapraszamy Panie przygotowujące się do porodu na indywidualne zajęcia, które mają na celu wzmocnienie pozytywnych emocji, redukcję napięcia, pracę nad wyobrażeniem łatwego porodu, rozwijanie wiedzy dot. stymulowania rozwoju dziecka. Spotkania dopasowane są do indywidualnych potrzeb, prowadzone w przyjemnej atmosferze i pozwalają przyszłej mamie lepiej emocjonalnie przygotować się do przyjścia na świat jej dziecka/dzieci.

Obchody Święta Bułki

W dniu 22.10.2013r. w Ogólnopolskim Instytucie Badań Psychologicznych Empiria. pl zorganizowano Święto Bułki, z dedykacją dla stażystki Anny Norberciak. Była to okazja do integracji wewnątrz zespołu i z zaproszonymi gośćmi, a także czas na kreatywne wyrażienie myśli psychoterapeutycznej. Pracownicy Instytutu wykonali wspólnie bułki odzwierciedlające podstawowe emocje: radość, smutek, złość i strach. Zapraszamy do obejrzenia poniższych zdjęć i przypisania im emocji i refleksji nad tym:

- jaka emocja towarzyszy mi najczęściej?

- jaką emocję mam w sobie teraz?

- co mi dają poszczególne emocje?

- co podtrzymuje moją radość ?

- co pozwala zwalczyć smutek?

- jak sobie radzę ze złością?

smutekradośćzłośćzłość

Pytania takie rozwijają inteligencję emocjonalną, która jest ważnym wyznacznikiem powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym. Na co dzień w swojej pracy psychologowie Instytutu w odpowiedzi na potrzeby Pacjentów i Klientów badają inteligencję emocjonalną i pomagają im ją rozwijać. Kolejnym punktem obchodów było stworzenie z bułek rzeźby, ludzika i projektu architektonicznego. Pracownicy Instytutu wręczyli certyfikat najlepszej bułki budce przy ul.Żubardzkiej, w której często zaopatrują się w świeże pieczywo. Motyw bułki obecny był w rozważaniach o indywidualnych doświadczeniach, w skojarzeniach i w tworzeniu bajki terapeutycznej, która może być wykorzystywana w sytuacji rozwodu. Powstały również nowe przysłowia o bułkach. Pokrzepieni bułkami pracownicy Empirii.pl udali się do kina na seans filmu „Legenda Kaspara Hausera” utrzymanego w konwencji techno – westernu. Po powrocie nastąpiła chwila relaksacji, w której każdy z pracowników wykorzystał kreatywnie oczywiście motyw bułczany, po czym w próg Instytutu wkroczyli zaprzyjaźnieni goście. Z bułkami emocjonalnymi w dłoniach wszyscy wysłuchali wykładów:

I. O liściach jesiennych – Jakub Stus, uczeń szkoły Scholasticus

II. O bułce – K. Binder

III. Co robią jesienną żurawie? - Jakub Stus

IV. O składzie bułki - K. Binder

V. Czy ptaki mogą jeść bułki? – Jakub Stus,

VI. Dlaczego nie powinno się popijać bułki wodą? - Anna Miżowska

VII. Jakie kosmetyczne korzyści płyną z jedzenia bułek? - Patrycja Dworzecka

VIII. Jak jeść dużo bułek i dobrze wyglądać? – triki kosmetyczne Patrycja Dworzecka

Wyposażeni w wiedzę o właściwościach bułek, w tym świadomi, że nie powinno się ich popijać, a przede wszystkim napełnieni pozytywnymi emocjami i usatysfakcjonowani z kreatywności działania, złożyliśmy podziękowania dla Ani za wspólną efektywną pracę i zakończyliśmy obchody Święta Bułki.

Program obchodów Święta:


8.00-10.00 – przygotowywanie bułek, w tym bułek terapeutycznych na: złość, strach, radość, smutek;

10.00-10.30 – „Daj gryza” – konsumpcja bułek z symbolicznym dzieleniem się;

10.30-11.00 – przygotowanie rzeźby z bułki, lepienie ludzika z bułek, projekt architektoniczny z bułek;

11.00- 11.30 – wręczenie certyfikatu za najlepsze bułki, rozdawanie bułek z towarzyszącym puszczaniem baniek mydlanych;

11.30 – 12.05 - radosna twórczość z bułką w tle:

12.05-12.20 - prezentacja ulubionych utworów muzycznych;

12.50 – 14.20 projekcja filmu techno-western pt. „Legenda Kaspara Hausera;”

14.40-15.00 – relaks z motywem bułczanym prowadzony przez pracowników Instytutu: Anna Miżowska, Anna Norberciak, Katarzyna Binder

15.00-16.00 – miniwykłady:

I. O liściach jesiennych – Jakub Stus, uczeń klasy 5. szkoły Scholasticus

II. O bułce – Katarzyna Binder

III. Co robią jesienną żurawie? - Jakub Stus

IV. O składzie bułki - Katarzyna Binder

V. Czy ptaki mogą jeść bułki? – Jakub Stus,

VI. Dlaczego nie powinno się popijać bułki wodą? - p. Anna Miżowska

Panie Joanna Stus i Patrycja Dworzecka przeprowadzą wykład:

VII. Jakie kosmetyczne korzyści płyną z jedzenia bułek?

VIII. Jak jeść dużo bułek i dobrze wyglądać? – triki kosmetyczne

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA EUROSIEROT

Po otwarciu granic państw europejskich przed Polakami otworzyły się nowe możliwości zatrudnienia. Pociągnęło to jednak za sobą również zmiany w strukturze polskiej rodziny.Nauczyciele wielu szkół podają, że są klasy, w których większość uczniów stanowią tzw. Eurosieroty, czyli osoby, których rodzic lub rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych. W sytuacji takiej dzieci pozostają pod opieką drugiego z rodziców lub dalszych krewnych, najczęściej dziadków. Długotrwały wyjazd rodziców, którzy stanowią dla dziecka nie tylko źródło zaspokojenia potrzeb materialnych, ale przede wszystkim psychologicznych, w tym potrzeby: miłości, bliskości, zaufania, troski, uznania może być dla Eurosierot źródłem napięć emocjonalnych, co może pogarszać ich funkcjonowanie społeczne, szkolne i rodzinne. Wychodząc na przeciw potrzebom osób, których bliscy wyjechali za granicę, w Ogólnopolskim Instytucie Badań Psychologicznych, Szkoleń, Coachingu i Psychoterapii "EMPIRIA.PL" prowadzone jest poradnictwo psychologiczne i -psychoterapia Eurosierot.

Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli odczuwasz, że rozłąka z rodzicem wpływa negatywnie na Twoje samopoczucie: brak Ci chęci do działania, odczuwasz smutek, żal, złość, rozdrażnienie, jesteś płaczliwy/a, mimo że lekarze nie stwierdzają żadnych chorób, masz trudności ze snem, z apetytem, dolegliwości bólowe i inne, a w kontakcie z rodziną, rówieśnikami, dziewczyną/ chłopakiem,w szkole- w tym pogorszenie wyników szkolnych. Zachęcamy do kontaktu z psychologiem również rodziców, którzy przebywają za granicą i martwią się o stan emocjonalny swoich dzieci oraz opiekunów/ dziadków Eurosierot, których niepokoi nastrój lub/i zachowanie podopiecznych. Kontakt ze specjalistą możliwy jest zarówno w siedzibie Instytutu, na terenie Łodzi i okolic, jak i poprzez Skype.

BUŁKA TERAPEUTYCZNA

Informujemy, że z dniem 17.10.2013 wdrażamy w system oddziaływań dla dzieci metodę "Bułki Terapeutycznej". Przy pomocy bułek będziemy uczyć dzieci rozpoznawania i wdrażania emocji oraz redukowania napięć związanych z ich nieumiejętnym regulowaniem. Przyświeca nam idea zaprzyjaźniania się z własnymi emocjami i traktowania uczuć jako naszych sprzymierzeńców.

"Nie daj się jesiennej chandrze"

Zachęcamy Państwa do zakupu sobotniego wydania Gazety Wyborczej (19.10.2013) i zapoznania się z artykułem "Nie daj się jesiennej chandrze" (dodatek "Zdrowie i Uroda") Izabeli Borowskiej, która przeprowadziła wywiad z Psychologiem Anną Miżowską. A artykuł jest konstatacją doświadczeń najbardziej skutecznych sposobów radzenia sobie z jesienną chandrą, zebranych przez pracowników naszego Instytutu.

Zapraszamy do lektury i do praktyki opisanych sposobów

Wywiad w Radio Żak dot. szkół demokratycznych

W dniu 15.10.2013r. od godziny 15:00 - 17:00 psycholog, psychoterapeuta Pani Anna Miżowska udzieli eksperckiego wywiadu dla Studenckiego Radio "Żak" Politechniki Łódzkiej. W audycji "Radiogrzałka" poruszony zostanie temat szkół demokratycznych. Zapraszamy i zachęcamy do słuchania na żywo na: www.zak.lodz.pl

W telewizji o duszonym Oskarze

Specjalista Ogólnopolskiego Instytutu Badań Psychologicznych „EMPIRIA.PL” Pani Anna Miżowska udzieliła eksperckiego wywiadu dotyczącego głośnej ostatnio sprawy duszenia przez własną matkę smyczą i kolczatką dla psa ośmioletniego Oskara. Zachęcamy do obejrzenia 15.10.2013r. ogodzinie 16:45 programu na TVP 1„Polska non stop”

http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/polska-non-stop/wideo/17102013/12579236

Oskar

LICENCJA PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

Wykonujemy badania psychologiczne niezbędne do uzyskania i aktualizacji licencji pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia. Na ich podstawie wystawiane jest orzeczenie stwierdzające posiadanie zdolności psychicznej do wykonywania zadań pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia wymagana jest między innymi dla osób / firm montujących systemy alarmowe. Cena badania wraz z orzeczeniem wynosi 150zł. Psychotesty są wykonywane na terenie naszego Instytutu w Laboratorium Psychologicznym Badań Kierowców i Innych Grup Zawodowych oraz Badań na Broń Zielone Światło. Przeprowadzamy tu również badania psychologiczne kierowców przy użyciu wykorzystaniu specjalistycznej aparatury pomiarowej oraz licencjonowanych narzędzi psychometrycznych.

Zaproszenie na Warsztat o miłości

Ogólnopolski Instytut Badań Psychologicznych, Szkoleń, Coachingu i Psychoterapii EMPIRIA.PL ma przyjemność zaprosić na niezwykły Warsztat o Miłości. W programie warsztatu m.in.:

1. Miłość w świetle wiedzy psychologicznej, sztuki i mądrości ludowej.

2. Interpretacja indywidualnego stylu przywiązania w relacjach partnerskich.

3. Wywiady eksperckie dot. miłości.

4. Rola zmysłów (miłosna kąpiel dłoni; Jak nos może wywęszyć miłość?; Magik smaku o roli smaków w miłości).

5. Radosna twórczość – pisanie miłosnego listu gęsim piórem, tworzenie miłosnego talizmanu, afirmacji i pyłu miłosnego.

6. Praca nad przekonaniami dot. miłości.

7. Godzina flirtowania.

8. Zawód miłosny jako początek nowej drogi.

9. Miłość w pracy – miłosne BHP. 10. I inne twórcze i angażujące informacje i doświadczenia.


Warsztat jest przeznaczony dla wszystkich, których sercu temat miłości jest bliski. Termin warsztatu: 26.10.2013r.; godz. 9-18 (przewidziana godzinna przerwa), Miejsce: ul. Żubardzka 3, Łódź (siedziba Domu Kultury). Koszt udziału: 300 zł. Zapisy przyjmujemy mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 510 77 11 20, 691 07 18 09, 698 09 21 59. Wpłaty z dopiskiem „Warsztat o miłości” i nazwiskiem uczestnika prosimy kierować na konto: 50 1140 2004 0000 3602 4961 1985


Z serca Zapraszamy!

miłość

Nie bój się strachu – zdiagnozuj go sam.

Szkolenie z analizy i interpretacji kwestionariuszy STAI i STAIC”

Ogólnopolski Instytut Badań Psychologicznych, Szkoleń, Coachingu i Psychoterapii EMPIRIA.PL zaprasza na cykl szkoleń poświęconych narzędziom psychometrycznym. Pierwsze szkolenie przeznaczone dla studentów i absolwentów psychologii poświęcone będzie diagnozie lęku. Obejmie zarówno wiadomości teoretyczne, jak i zadania praktyczne.Uczestnicy szkolenia:

 • Poznają podłoże teoretyczne, próby standaryzacyjne, zmienne demograficzne, rzetelność, trafność i informacje dot. normalizacje inwentarzy;
 • Zapoznają się z zasadami analizy i interpretacji wyników;
 • Będą mieli okazję do Indywidualnej pracy z testami;
 • Dowiedzą się, jakie mogą zastosowania omawianych metod na podstawie naszych doświadczeń w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Termin szkolenia: 12.10.2013r., godz. 9.00, 8 godz. dydaktycznych. Koszt udziału: 250 zł.

Zapisy mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 510 77 11 20, 691 07 18 09, 698 09 21 59

Wpłaty prosimy kierować na konto: 50 1140 2004 0000 3602 4961 1985

Serdecznie zapraszamy!

STAI

ŚWINKI TERAPEUTYCZNE

Pracownicy Instytutu Empiria.pl wykorzystują różnorodne metody pracy po to, by w diagnozie i terapii skuteczniej nawiązywać kontakt i poszukiwać danych niezbędnych do oceny stanu psychicznego i tworzenia metod wsparcia. Wśród stworzonych przez nas metod są "Świnki terapeutyczne" wykorzystywane w pracy z dziećmi. Badanie z użyciem świnek wykonanych z naturalnych, niealergizujących materiałów spotyka się z dużym zainteresowaniem naszych małych pacjentów. Praca ze świnkami terapeutycznymi umożliwia ocenę stanu emocjonalnego, naukę rozpoznawania i wyrażania emocji, a także rozpoznawanie więzi rodzinnych.

terapia dzieci

Trudne tematy - pornografia a funkcja dyrektora szkoły

Kolejnym wywiadem eksperckim udzielonym przez p. Annę Miżowską była rozmowa w dn. 09.09.2013r. z dziennikarzami "Faktów" w TVN dot. sprawy dyrektora w Tarnówce (wielkopolskie), który po skazaniu za posiadanie pornografii dziecięcej i odbycie kary więzienia (w wymiarze 1 roku) ponownie objął posadę dyrektora. Sytuacja ta budzi społeczny sprzeciw i prowokuje do stawiania trudnych pytań, takich jak m.in.: Czy z pedofilii da się wyleczyć? Jak leczyć kompulsje seksualne, w tym przechowywanie pornografii? Jakie badania powinni przechodzić nauczyciele, żeby wykluczyć psychologiczne czynnika ryzyka mogące rzutować negatywnie na kontakt z dziećmi z młodzieżą? Jakie predyspozycje osobowościowe powinien posiadać dyrektor szkoły? Są to ważne tematy, które dla dobra społecznego powinno się rozpatrywać w gronie ekspertów, aby nie tylko wyjaśniać przyczyny, ale przede wszystkim szukać rozwiązań.


W TELEWIZJI O ROZWODACH

W dniu 06.09.2013r. o godz. 21.20 telewizja Toya nada program „Teraz Panie,” w którym zaproszeni eksperci będą odpowiadać na pytanie: Dlaczego dzieci bywają "kartą przetargową" w rozgrywkach rodzinnych? Perspektywę psychologiczną przedstawi Pani Anna Miżowska, posiadająca bogate doświadczenie w pracy z rodzinami.

Zachęcamy do obejrzenia

EMPIRIA ADOPTUJE

10.08.2013 roku Ogólnopolski Instytut „EMPIRIA.PL” podpisał umowę adopcyjną z Łódzkim Ogrodem Zoologicznym jednocześnie stając się srebrnym opiekunem zwierząt. Staliśmy się ”rodzicami adopcyjnymi” żurawia, węża eskulapa oraz małego koczkodana nadobnego. Zdecydowaliśmy się na adopcję tych trzech zwierząt gdyż, wąż eskulapa to nie tylko największy wąż w Polsce ale i symbol medycyny, a psychoterapia, którą zajmujemy się w Instytucie jest jej gałęzią. Żuraw to nasze logo, a Empiria to pierwsza przedstawicielka gatunku koczkodanów nadobnych urodzona w Łódzkim Zoo od 17lat.

Wsparcie dla osób doświadczających przemocy

w Internecie i borykających się z deficytem samoakceptacji

9 sierpnia 2013r. p. Anna Miżowska udzieliła wywiadu dla "Faktów" w TVNie, który zasilił wiedzę realizatorów reportażu odnoszącego się do samobójstwa nastolatki po nasilonej krytyce ze strony internautów. Cyberbullying jest zjawiskiem, które się nasila w ostatnich latach i popycha coraz więcej osób do poszukiwania pomocy psychologicznej. Również często w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej spotykamy się z doświadczeniami braku akceptacji własnego ciała i wyglądu - dysmorfofobią i zaburzeniami obrazu własnego ciała u nastolatków.

13. sierpnia Międzynarodowym Dniem Osób Leworęcznych

Uznając leworęczność za pozytywną, wyjątkową cechę jesteśmy przeciwnikami "przestawiania" osób leworęcznych, ponieważ zwykle nie zagraża ona prawidłowemu rozwojowi. Warto pamiętać, że lateralizacja dotyczy nie tylko rąk, ale także oczu, uszu, nóg. W naszym Instytucie wykonujemy badania lateralizacji (ręce, oczy, uszy i nogi) dzieci i osób w każdym wieku.

12. sierpnia Dniem Pracoholika

Pracoholizm jest w społeczeństwie spostrzegany inaczej niż pozostałe formy uzależnienia - osoba, która angażuje się w pracę może być odbierana jako cenny pracownik. Pracoholizm to jednak coś innego niż zaangażowanie w pracę. Jeżeli praca lub różne czynności/obowiązki powodują wyczerpanie, uczucie przytłoczenia i pogorszone funkcjonowanie jest to sygnał, że potrzebna jest pomoc. Osobom, które zauważają u siebie takie trudności oferujemy wsparcie psychologów. Nad zakłóceniem równowagi między pracą a życiem osobistym (work-life balance) pracujemy również w formie sesji coachingowych.

Agresja młodych kobiet tematem powracającym w mediach

W dn. 02.08.2013r. w "Dzienniku Łódzkim" ukazał się artykuł pt. "Młode kobiety atakują: biją, kopią, kradną. Są groźniejsze od mężczyzn," do którego Anna Miżowska udzieliła wywiadu eksperckiego. Artykuł dostępny jest pod adresem:

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/959466,mlode-kobiety-atakuja-bija-kopia-kradna-sa-grozniejsze-od-mezczyzn,id,t.html

Agresja jest tematem, który powraca w mediach. Wkrótce na naszej stronie pojawi się dłuższa wypowiedź pani Anny Miżowskiej dotycząca zjawiska agresji.

NA RATUNEK

Pracownicy Instytutu zainteresowani losem nie tylko ludzi, ale i zwierząt uratowali życie młodej, bezbronnej sroce, u której zauważyli złamane skrzydełko. Dzięki uprzejmości Straży Miejskiej ptaszek został przewieziony do Leśnictwa Miejskiego w Łodzi, gdzie został otoczony fachową opieką. Obecnie pracownicy Empirii przygotowują się do adopcji trzech mieszkańców łódzkiego Zoo: węża Eskulapa, koczkodana nadobnego oraz żurawia. W przygotowaniu jest umowa, która umożliwi objęcie wymienionych zwierząt adopcją.

ptaszek

PORADY EKSPERCKIE DLA MEDIÓW

Anna Miżowska od 2007r. udziela porad eksperckich dla mediów. Dotychczas współpracowała między innymi ze stacjami telewizyjnymi: TVP1, TVP2, TVN i Toya, Dziennikiem Łódzkim, Angorą oraz stacjami radiowymi: Łódź, Ziemia Wieluńska i Parada. W niedzielę 28.07.2013r. w "Faktach" ukazał się reportaż pt. "Z zaskoczenia," dot. brutalnego napadu dokonanego przez dwie pijane nastolatki w Lublinie, w którym Anna Miżowska wypowiedziała się nt. agresji. Można go obejrzeć pod następującym adresem:

http://fakty.tvn24.pl/z-zaskoczenia,343019.html

Wywiad

16.07.2013r Dniem Pani Kierownik

Dziękujemy dobremu duchowi naszego Instytutu „EMPIRIA.PL” Pani Kierownik za kreatywność, wzorową organizację pracy, cierpliwość, uśmiech, pomocną dłoń, „zimne prysznice” oraz serdeczność, którą obdarza nas Pani codziennie.

miłość

Pani Ewo dziękujemy, że jest Pani z nami J

Zespół EMPIRIA.PL

EMPIRIA na odsiecz samotności - Warsztat o Miłości

29.06.2013. przedstawicielki Instytutu: p. Anna Miżowska i p. Katarzyna Binder po intensywnych i twórczych przygotowaniach całego zespołu przeprowadziły warsztat pt.: „BSFT na odsiecz samotności. Jak się zakochać? Każdy ma szansę na miłość” w ramach III. Konferencji PTPSR „Korzenie i skrzydła, czyli terapia rodzin oraz terapia uzależnień w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu.” Warsztat zawierał elementy dla ciała, duszy i umysłu, czerpiąc z dorobku wiedzy psychologicznej, mądrości ludowej, sztuki oraz doświadczeń osobistych i zasłyszanych. Ciepłe przyjęcie warsztatu przez uczestników uskrzydliło nas do dalszej pracy. Już wkrótce zapraszamy na warsztaty otwarte – dla specjalistów i pacjentów. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.

serce

PODZIĘKOWANIE

dla Państwa Stanisławy i Jerzego Musiałów

właścicieli Wiejskiej Ekologicznej Fermy Drobiu w Dzierlinie pod Sieradzem

za wsparcie Łódzkiego Instytutu Badań Psychologicznych EMPIRIA

gęsimi piórami z ekologicznego wybiegu,

które zostały wykorzystane 29.06.2013r. w czasie warsztatu pt. „BSFT na odsiecz samotności. Jak się zakochać? Każdy ma szansę na miłość” prowadzonego w ramach III. Konferencji Naukowej PTPSR pt. „Korzenie i skrzydła, czyli terapia rodzin oraz terapia uzależnień
w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu.”

PODZIĘKOWANIE

dla Pana Łukasza Szulca

właściciela firmy „Najlepsze z Kaszub”

za wsparcie Łódzkiego Instytutu Badań Psychologicznych EMPIRIA

w formie udzielenia wywiadu pt. „Zakochani bardzo lubią krówki, zwłaszcza te najbardziej ciągnące...”,

który został wykorzystany 29.06.2013r. w czasie warsztatu pt. „BSFT na odsiecz samotności. Jak się zakochać? Każdy ma szansę na miłość” prowadzonego w ramach III. Konferencji Naukowej PTPSR pt. „Korzenie i skrzydła, czyli terapia rodzin oraz terapia uzależnień
w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu.”

PODZIĘKOWANIE

dla Pani Iwony Nastarowicz właścicielki firmy „Igiełka”

za wsparcie Łódzkiego Instytutu Badań Psychologicznych EMPIRIA w zaprojektowaniu i wykonaniu serc z gorczycy wykorzystanych
w trakcie warsztatu pt. „BSFT na odsiecz samotności. Jak się zakochać? Każdy ma szansę na miłość” prowadzonego w ramach III. Konferencji Naukowej PTPSR pt. „Korzenie i skrzydła, czyli terapia rodzin oraz terapia uzależnień w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu” dn. 29.06.2013r.

PODZIĘKOWANIE

dla Pana Andrzeja Pluto-Prądzyńskiego właściciela firmy ABAS Agencja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Kościerzynie

za wsparcie Łódzkiego Instytutu Badań Psychologicznych EMPIRIA we współtworzeniu warsztatu pt. „BSFT na odsiecz samotności. Jak się zakochać? Każdy ma szansę na miłość” prowadzonego w ramach III. Konferencji Naukowej PTPSR pt. „Korzenie i skrzydła, czyli terapia rodzin oraz terapia uzależnień w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu” dn. 29.06.2013r.

PODZIĘKOWANIE

dla firmy PHU Tsk Net Pana Tomasza Szczurkowskiego

za współtworzenie reportażu dla Łódzkiego Instytutu Badań Psychologicznych EMPIRIA,

który został wykorzystany dn. 29.06.2013r. w czasie warsztatu pt. „BSFT na odsiecz samotności. Jak się zakochać? Każdy ma szansę na miłość” prowadzonego w ramach III. Konferencji Naukowej PTPSR pt. „Korzenie i skrzydła, czyli terapia rodzin oraz terapia uzależnień
w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu.”

PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE

dla Pani Anny Miżowskiej

za twórcze reprezentowanie Łódzkiego Instytutu Badań Psychologicznych EMPIRIA

poprzez ogromny wkład serca w tworzenie i prowadzenie warsztatu pt. „BSFT na odsiecz samotności. Jak się zakochać? Każdy ma szansę na miłość” prowadzonego w ramach III. Konferencji Naukowej PTPSR pt. „Korzenie i skrzydła, czyli terapia rodzin oraz terapia uzależnień w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu”, dn. 29.06.2013r.

PODZIĘKOWANIE

dla Pani Ewy

za wsparcie Łódzkiego Instytutu Badań Psychologicznych EMPIRIA we współtworzeniu warsztatu pt. „BSFT na odsiecz samotności. Jak się zakochać? Każdy ma szansę na miłość” prowadzonego w ramach III. Konferencji Naukowej PTPSR pt. „Korzenie i skrzydła, czyli terapia rodzin oraz terapia uzależnień w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu”, dn. 29.06.2013r.

PODZIĘKOWANIE

dla Pani Katarzyny Binder

za wsparcie Łódzkiego Instytutu Badań Psychologicznych EMPIRIA we współtworzeniu i współprowadzeniu warsztatu pt. „BSFT na odsiecz samotności. Jak się zakochać? Każdy ma szansę na miłość” prowadzonego w ramach III. Konferencji Naukowej PTPSR pt. „Korzenie i skrzydła, czyli terapia rodzin oraz terapia uzależnień w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu”, dn. 29.06.2013r.

PODZIĘKOWANIE

dla Pani Anny Norberciak

za wsparcie Łódzkiego Instytutu Badań Psychologicznych EMPIRIA we współtworzeniu warsztatu pt. „BSFT na odsiecz samotności. Jak się zakochać? Każdy ma szansę na miłość” prowadzonego w ramach III. Konferencji Naukowej PTPSR pt. „Korzenie i skrzydła, czyli terapia rodzin oraz terapia uzależnień w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu”, dn. 29.06.2013r.

Podziękowania składa
Zespół Łódzkiego Instytutu Badań Psychologicznych:

Dyrektor Instytutu: Anna Miżowska

Koordynator ds. szkoleń: Katarzyna Binder

Koordynator ds. kontaktu z klientami: Anna Norberciak

warsztat

EMPIRIA NA TARGACH EDUKACYJNYCH

W dniu 14-16.03.2013r. zespół Instytutu wziął udział w Łódzkich Targach Edukacyjnych. Bliskie jest nam hasło tegorocznych targów:"Rozwiń żagle w Łodzi," dlatego dla odwiedzających przygotowaliśmy bogatą ofertę:

fototerapia

Doradztwo zawodowe,

Badanie inteligencji emocjonalnej,

Fototerapię

Psychotesty - badania kierowców,

Konkursy i wspólne tworzenie z origami naszego logo - żurawia

psychotesty

Mamy nadzieję, że udział w targach zostawił w pamięci przedstawicieli szkół i uczniów naszą otwartość na współpracę, do której serdecznie zapraszamy.

http://www.targi.lodz.pl/targi/236-xvi-lodzkie-targi-edukacyjne/wystawcy?start=20/

targi

OPERACJA PLASTYCZNA - ZAŚWIADCZENIE

Wykonujemy badania psychologiczne mające na celu ocenę istnienia / braku przeciwwskazań do przeprowadzenia operacji plastycznej, np. korekty nosa, powiększenia biustu z korektą. Przedłożenie takiego zaświadczenia wskazuje na motywację do przeprowadzenia operacji z pobudek zdrowotnych.

DLA CUKRZYKÓW

Łódzki Instytut Badań Psychologicznych uczestnicząc w propagowaniu postaw prozdrowotnych wspiera projekt skierowany do osób chorujących na cukrzycę. Projekt nadzorowany jest przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym: http://polakpotrafi.pl/projekt/cukrzyca-monitor

COACHING

Coaching to indywidualna praca z trenerem, pozwalająca rozpoznać własne umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Istotą coachingu jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności już posiadanych oraz odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania.
Organizujemy również szkolenia miękkie, które pozwalają wykształcić lub poprawić umiejętności komunikacji. Jest to typ zajęć, które dążą do rozwoju kompetencji pracowników w łączeniu indywidualnego podejścia do rozwoju z rozwiązaniami systemowymi w zakresie rozwoju w organizacji. Poszerzają wiedzę, pogłębiają umiejętności i kształtują postawę poszczególnych pracowników oraz całych zespołów.

ŚWIADCZYMY USŁUGI COACHINGOWE KOMPLEKSOWO

Szkolenie Jasne strony wieku 67+...

13. grudnia 2012r. pracownicy Instytutu wzieli udział w szkoleniu "Jasne strony wieku 67+, czyli co działa w pracy terapeutycznej z osobami starszymi" prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Celem szkolenia było umocnienie dotychczasowych umiejętności i posiadaych kwalifikacji kadry. Podczas szkolenia omawiano sposoby wzmacniania sukcesów osób starszych w radzeniu sobie z problemami, wydobywania ich zasobów i sił, inicjacji zmiany i in.

KOCI LOS...

Korzystając ze swojej wrażliwości pracownicy Instytutu przy współpracy innych osób podjęli się opieki nad opuszczonym kotem. Dotychczas Edek, bo tak nazwaliśmy kota, pomieszkiwał pod sklepem spożywczym, na skwerze, przy blokowych klatkach. Mróz skłonił wrażliwe, troskliwe osoby aby pochylić się nad losem Edka. Obecnie kot czeka na rodzinę, która go zaadoptuje.

kot

BAŁWAN

Dniu 10 grudnia 2012 roku Pracownicy Instytutu w porze lunchu wybrali się na pobliskie boisko aby oficjalnie powitać ZIMĘ. Bajkowa aura wzbudziła wdzięczność w naszym Zespole i wspólnie ulepiliśmy prawdziwego śnieżnego bałwana z wielkim marchewkowym nosem i czarnymi guzikami. Choć trwały spory dotyczące nakrycia głowy ostatecznie udało się zadowolić wszystkich lepiących bałwana. Jak widać Bałwanowi mróz służy i dopóki trwa dopóty nasz Bałwan może cieszyć się zdrowiem.

bałwan

Po tym wyczynie pracownicy wrócili do swoich zajęć, a że mróz służy bałwanom nie ludziom, napili się gorącej herbaty z cytryną i miodem.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (IVD, ang. International Volunteer Day) oraz Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny 5. Grudnia 2012r.

ONZ ustanowiło rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku – 5 grudzień jako dzień corocznego święta, a rok 2001 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu co wzmocniło tę idee na całym świecie. 5 grudzień ma podkreślić wkład wolontariuszy w działania społeczne, rozwój gospodarczy. Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz usługi doradcze dla sektora prywatnego i publicznego.

W Instytucie Badań Psychologicznych obchodziliśmy dzień wolontariatu 7. grudnia w piątek. Dopiero w ten dzień udało się nam znaleźć wolny czas na wspólne spotkanie pracowników i wolontariuszy. Nasi wolontariusze wspierają cały rok osoby dotknięte agorafobią, pomagają pacjentom jako trenerzy w konfrontowaniu się z ich lękami oraz sprawują profesjonalną opiekę nad dziećmi, kiedy ich rodzice konsultują się z psychologiem i obecność dziecka nie jest wskazana.

Dziękujemy Naszym wolontariuszom za zaangażowanie oraz za utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy i samorozwoju.

Obchody święta wolontariusza odbyły się przy smakowitym porzeczkowo-karmelowym torcie, uwiecznionym na zdjęciu poniżej:

wolontariat

Świeczkę na torcie udało się zdmuchnąć bez trudu a nasza najlepsza wolontariuszka wypowiedziała głośno życzenie. Doceniając pracę wolontariuszy najbardziej zaangażowana wolontariuszka już od marca 2013 roku zostanie zatrudniona na pełen etat i będzie pracować jako sprawdzony i doświadczony psycholog, który nie boi się wyzwań w tym jakże odpowiedzialnym i wymagającym nieustannego kształcenia się zawodzie.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Wolontariuszom, którzy wytrwali z nami do dnia dzisiejszego i dzięki współpracy z nami odkryli swoje zawodowe powołanie

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia! Pierwszy miś maskotka powstał 109 lat temu. Światowy Dzień Pluszowego Misia to święto nowe. Zostało ustanowione 25 listopada 2002 roku w setną rocznicę powstania tej popularnej zabawki. Z powstaniem pluszowego misia wiąże się cała legenda z 1902 roku, kiedy to ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych - Theodore Roosevelt podczas polowania nie zgodził się na odstrzelenie małego niedźwiadka. Wydarzenie to opisał dziennik "Washington Post" i powstała karykatura prezydenta, który staje w obronie misia. Popularność misia z rysunku postanowił wykorzystać właściciel sklepu z zabawkami na nowojorskim Brooklynie Morris Mitchom. Na cześć prezydenta pluszaka nazwał "Teddy's Bear" (Teddy – od zdrobnienia imienia Theodore, bear – ang. niedźwiedź). Zgodę na wykorzystanie imienia wydał sam prezydent - obrońca misia podsumowując to krótkim zdaniem: „Nie sądzę, żeby moje imię było wiele warte w tym niedźwiedzim interesie”. Roosevelt tym razem mylił się. Narody anglojęzyczne do dziś pluszowego misa nazywają po prostu „Teddy's Bear”, a maskotka stała się niekwestionowanym królem zabawek, także naszym kraju i w krajach jeszcze bardziej oddalonych od miejsca narodzin Misia - Pluszaka.

miś

Kuba Stus, lat 8, Prywatna Szkoła Podstawowa Scholasticus

Dziękujemy Kubie za udostępnienie zdjęcia własnoręcznie i skrupulatnie wykonanego Misia. Wizerunek Misia Kuby stał się miłym elementem dla Naszych gości odwiedzających stronę.


misie

A oto Nasze Instytutowe Misie. W Instytucie Badań Psychologicznych, Inicjatyw Szkoleniowo-Psychoprofilaktycznych Empiria pluszowe Misie służą jako pomoc do diagnozowania i terapii dzieci oraz pomagają pokonać nieśmiałość w pierwszym kontakcie z Naszymi specjalistami.

Wszystkich - dużych i małych, zachęcamy do hucznego obchodzenia Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia i życzymy ciepła, uśmiechu i pluszowych snów!

INDYWIDUALNE SZKOLENIA DLA FIRM

Organizujemy szkolenia na zlecenie firm i instytucji z całej Polski dla ich pracowników, przygotowujemy indywidualne plany szkoleniowe na potrzeby danej placówki. Realizujemy szkolenia miękkie w zakresie kompetencji niezbędnych w biznesie – negocjacje, autoprezentacja, sprzedaż relacyjna i wiele innych. Informacje i zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 510 77 11 20.

Wizyty domowe i opieka psychologiczna w szpitalu

Z myślą o potrzebach osób, które z różnych powodów nie mogą przyjechać do Instytutu realizujemy pomoc psychologiczną w domach pacjentów. Obejmujemy także indywidualną opieką psychologiczną osoby hospitalizowane - leżące w szpitalach, klinikach, gdzie nie ma psychologa lub poświęcany przez niego czas jest niewystarczający. Cennik w zakładce "Psychoterapia".

NOWOŚĆ! Badania psychologiczne na BROŃ PALMERA

Wykonujemy badania psychologiczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na posługiwanie się bronią Palmera. Ten rodzaj broni używany jest do znieczulania/usypiania zwierząt przed zabiegami weterynaryjnymi bądź transportem w ogrodach zoologicznych, schroniskach, leśnictwie, weterynarii itp.

Badania psychologiczne na BROŃ PALMERA

SOPOT – Konferencja Jesienna Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej

11 – 14. października 2012r. pracownicy Łódzkiego Instytutu Badań Psychologicznych uczestniczyli w Konferencji Jesiennej Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej zrzeszającego dyżurnych Telefonów Zaufania w Polsce od ponad 20 lat. Omawiane były techniki efektywnej komunikacji, błędy w komunikacji interpersonalnej, specyfika rozmów z dziećmi, młodzieżą i osobami chorymi psychicznie. Podczas konferencji nasi pracownicy mieli okazję przekazać swoje doświadczenia i umiejętności innym uczestnikom Konferencji.

telefon zaufania

TORUŃ 21-23 WRZEŚNIA 2012

KONFERENCJA EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPII KRÓTKOTERMINOWEJ

Pracownicy Instytutu rozwijali swoją wiedzę i umiejętności w trakcie konferencji EBTA 2012 w Toruniu, gdzie zachęcani byli do odkrywania granic ich własnej praktyki, kwestionowania znanych sposobów pracy oraz otworzenia się na nowe możliwości. Założeniem konferencji było, by uczestnicy mogli doświadczać, zamiast rozmawiać o doświadczaniu.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO - 10.10.2012r.

W środę, 10.10.2012r. pracownicy Instytutu Badań Psychologicznych w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego wzięli udział w marszu solidarności z osobami chorującymi na schizofrenię oraz uczestniczyli w debacie w Urzędzie Miasta Łodzi dotyczącej problemów związanych z opieką specjalistyczną w zakresie psychiatrii i psychologii. Uczestnictwo w marszu solidarności z chorymi jest próbą zwrócenia uwagi na problem dyskryminacji osób chorujących psychicznie. Pracując na rzecz osób z różnymi trudnościami rozumiemy, jak ważna jest poprawa społecznego odbioru i zwiększenie poziomu tolerancji wobec osób walczących o powrót do pełni zdrowia.

zdrowie psychiczne

zdrowie psychiczne

O NAS

Łódzki Instytut Badań Psychologicznych, Inicjatyw Szkoleniowo-Psychoprofilaktycznych i Psychoterapii EMPIRIA został założony z myślą o kompleksowej opiece psychologicznej i możliwości świadczenia szerokiego wachlarza usług psychologicznych w jednym miejscu. Pracujący w Instytucie psychologowie specjalizują się w różnych obszarach, co pozwala na profesjonalną i fachową pomoc.

Instytut