Psycholodzy pracujący w Instytucie po przeprowadzeniu konsultacji i badań psychologicznych wydają opinie psychologiczne:

 • powypadkowe/potraumatyczne;

 • do sądów (w sprawach rodzinnych – rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących przyznania opieki nad dziećmi, cywilnych i innych);

 • wydawane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne,

 • dotyczące więzi w rodzinie,

 • dotyczące cech i zaburzeń osobowości,

 • dojrzałości szkolnej dzieci,

 • dotyczące zaburzeń rozwojowych,

 • dotyczące psychologicznej analizy marzeń sennych,

 • do szkół i przedszkoli;

 • o potrzebie cofnięcia dziecka do wcześniejszej klasy,

 • o tokofobii,

 • o aktualnym stanie zdrowia (na prośbę lekarza psychiatry, w przypadku zwolnień lekarskich, ubiegania się o urlop zdrowotny);

 • do ZUSu ;

 • dla osób osadzonych w zakładach karnych; 

 • do szkół baletowych i teatralnych i dla osób trenujących gimnastykę artystyczną i sportową (o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach);

 • do występów publicznych,

 • bariatryczne,

 • do operacji zmiany płci;

 • do operacji plastycznych,

 • do zabiegów medycyny estetycznej,

 • do operacji wydłużenia kończyn dolnych,

 •  w sytuacji pogryzienia przez zwierzęta,

 • potwierdzających transseksualizm,

 • leczenia impotencji psychogennej,

 • uzależnień od seksu,

 • ekshibicjonizmu,

 • masturbacji wczesnodziecięcej,

 • uzależnień od pornografii młodzieży i dorosłych,

 • nerwic seksualnych,

 • nerwic dziecięcych z natręctwami o treści seksualnej.

  Wydajemy opinie psychologiczne o predyspozycjach i motywacji do podjęca funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz tzw. rekwalifikacji - ważność opinii to dwa lata. Spełniamy wymog ustawowe do tego typu badań: tytuł: mgr psychologii, ponad dwa lata praktyki w poradnictwie rodzinnym.


  Podstawa prawna poniżej: 

  4 września opublikowano Ustawę z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany to:

  1. pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym będzie finansowany przez powiat, w którym dziecko się urodziło;
  2. obowiązek wysłuchania dziecka, jeżeli wiek i stopień dojrzałości dziecka na to pozwalają - instytucje, które orzekają o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej powinny wziąć pod uwagę zdanie i potrzeby dziecka;
  3. 18-miesięczny termin na uregulowanie prawnej sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
  4. zasada nierozdzielania nieletniej matki przebywającej w pieczy zastępczej od dziecka;
  5. zmniejszenie z 20 do 15 liczby rodzin objętych w tym samym czasie opieką jednego asystenta rodziny oraz z 30 do 15 liczby podopiecznych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
  6. obowiązek odnawiania co 2 lata opinii psychologa o predyspozycjach i motywacji do podjęcia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz tzw. rekwalifikacji;
  7. dochody dzieci przebywających w pieczy zastępczej (renty rodzinne i alimenty) będą wypłacane bez dokonywania potrąceń.

  w art. 42:

  a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

  „5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

  a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

  oraz

  b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia

  rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie

  wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;”,