• PSYCHOTESTY DLA KIEROWCÓW

 • PSYCHOTESTY DLA FIRM TRANSPORTOWYCH

 • PSYCHOTESTY DLA TAKSÓWKARZY

 • PSYCHOTESTY DLA SPRAWCÓW WYPADKU

 • PSYCHOTESTY PO UTRACIE PRAWA JAZDY ZA PUNKTY

 • PSYCHOTESTY PO UTRACIE PRAWA JAZDY Z POWODU ALKOHOLU

 • BADANIA INSPEKTORÓW DOROGOWYCH

 • BADANIA OSÓB PRACUJĄCYCH NA WYSOKOŚCIACH

 • PSYCHOTESTY OPERATORÓW ŻURAWI, KOPARKOŁADOWAREK, WÓZKÓW WIDŁOWYCH I INN.

 • BADANIA NA BROŃ

 • BADANIA NA BROŃ PALMERA

 • BADANIA SĘDZIÓW I PROKURATORÓW

 • BADANIA KURATORÓW RODZINNYCH, SĄDOWYCH I SPOŁECZNYCH

 • BADANIA SYNDYKÓW

 • BADANIA STRAŻNIKÓW GMINNYCH I MIEJSKICH

 • BADANIA CELNIKÓW

 • BADANIA DETEKTYWÓW I KANDYDATÓW NA DETEKTYWÓW

 • BADANIA PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ

 • BADANIA PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO

 • BADANIA DOT. OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI

 • BADANIA PRFERENCJI ZAWODOWYCH

 • MOBBING W PRACY

 • OPINIE PSYCHOLOGICZNE PO WYPADKACH

 • PSYCHOEDUKACJA BEZPIECZEŃSTWA

 • BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE


W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi terminów ważności orzeczeń psychologicznych dla kierujących pojazdami, informujemy, że terminy ważności orzeczeń psychologicznych wynoszą odpowiednio:


I.

5 lat na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. a/ lit. b/ lit. c/ pkt 2/ pkt 3/ pkt 4 lit. a/ lit. b/ lit. c/ pkt 5) ustawy o kierujących pojazdami:


1) dla osób ubiegających się o:

a) uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,

b) przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3,

c) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;


2) osobom przedłużającym ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;


3) kierujących motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli byli sprawcami wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;


4) kierujących motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:

a) kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

b) przekroczyli liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,

c) w okresie próbnym popełnili co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;


5) osobom posiadającym prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.


II.

5 lat na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami:

1) osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,

2) osoby ubiegające się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne.


III.

5 lat dla osób w wieku do 60 lat, powyżej 60 roku życia – co 30 miesięcy, na podstawie art. 82 ust. 2 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami:

kandydaci na instruktorów i instruktorzy.

Pierwsze badanie wykonuje się przed rozpoczęciem kursu dla kandydatów na instruktorów.

Terminy badań psychologicznych dla tej grupy kierujących mogą ulec skróceniu, jeżeli psycholog w wyniku badania stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem terminów przedstawionych powyżej.


IV.

5 lat dla osób w wieku do 60 lat, powyżej 60 roku życia – co 30 miesięcy, na podstawie 82 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami:

kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy.

Terminy badań psychologicznych dla tej grupy kierujących mogą ulec skróceniu, jeżeli psycholog w wyniku badania stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem terminów przedstawionych powyżej.


V.

5 lat dla osób w wieku do 60 lat, powyżej 60 roku życia – co 30 miesięcy, na podstawie art. 39k ust 1 i 39m. ustawy o transporcie drogowym:

kierowca wykonujący przewóz drogowy - wykonujący pracę na stanowisku kierowcy, lub przedsiębiorca albo inna osoba osobiście wykonująca przewóz drogowy.

Pierwsze badanie psychologiczne dla tej grupy kierujących, jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat – w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.


Jednocześnie informujemy, że brak podstaw prawnych do skrócenia terminu ważności orzeczenia psychologicznego dla jakichkolwiek kierujących z jakichkolwiek powodów poza wymienionymi w ustawach - instruktorami i egzaminatorami (obowiązkowo po 60 r. ż., oraz w związku z decyzją uprawnionego psychologa w innym przypadku) na podstawie ustawy o kierujących, oraz obowiązkowo dla kierujących wykonujących pracę na stanowisku kierowcy w wieku powyżej 60 roku życia na podstawie ustawy o transporcie drogowym.

Możliwość skracania terminów ważności orzeczeń psychologicznych przez psychologów w związku z badaniem osób np.:

 • którym cofnięto uprawnienia,
 • kierujących motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli byli sprawcami wypadku drogowego,
 • kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • przekroczyli liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego

nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach.


Stan prawny na 24 maja 2017 r. Opracowano na podstawie:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. 2017 poz. 978),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371, z póź. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 r. Poz. 937).

 

Anna Miżowska - psycholog, psycholog transportu, biegły sądowy z zakresu psychologii i psychologii transportu, doktorantka Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.