Czym jest psychologia sądowa?

Działem psychologii stanowiącym wsparcie eksperckie dla działań podejmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości jest psychologia sądowa. Zajmuje się opiniowaniem w sprawach karnych oraz cywilnych, badając patologie społeczne oraz zachowania antyspołeczne.

Do zadań biegłych należy ocena poczytalności osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa (stwierdzenie choroby psychicznej, silnego wzbudzenia podczas dokonywania czynu karalnego, pobudek kierujących sprawcą itp.), a także sprawdzenie wiarygodności świadków biorących udział w rozprawie oraz ich zdolności do właściwego postrzegania przedstawianych wydarzeń. Biegłym zleca się również przygotowanie profilu nieznanych sprawców przestępstw.

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz obserwacji wystawiana jest opinia bądź ekspertyza potrzebna do orzeczenia wyroku w sprawach sądowych. Opiniowanie psychologiczne na potrzeby sądu stanowi istotną rolę w przypadku spraw trudnych, dotyczących związków rodzinnych oraz obejmujących czyny zabronione szczególnej wagi.

Czym zajmuje się psycholog sądowy?

Zadaniem psychologa sądowego jest wydanie opinii psychologicznej, która następnie może zostać wykorzystana przez sąd do orzeczenia wyroku w sprawach rodzinnych, alimentacyjnych, rozwodowych i innych. W dokumencie znajdują się informacje poprzedzone obserwacją oraz badaniem klinicznym, w którym postawiona zostaje diagnoza dotycząca stron sporu sądowego: może to być opis dysfunkcji rodziny lub osoby, próba odnalezienia przyczyn danego zachowania, a także propozycja leczenia oraz zalecenia dotyczące dalszego funkcjonowania rodziny (terapia, resocjalizacja). Obowiązkiem biegłego jest wydanie ekspertyzy obiektywnej, szczegółowej, podpartej badaniami, która rozstrzygnie wątpliwości sądu przed wydaniem stosownego wyroku.

W Instytucie biegli zajmują się stawianiem diagnoz, które dotyczą:

  • dzieci i dorosłych po doznanej przemocy i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych lub alkoholowych,
  • dzieci i dorosłych po doznanej przemocy seksualnej oraz ich rodzin,
  • osób z PTSD (zespołem stresu pourazowego),
  • więzi w rodzinie,
  • sytuacji powypadkowych/potraumatycznych,
  • aktualnego stanu psychicznego osób biorących udział w rozprawach.


W Instytucie wydawane są opinie w sprawach rodzinnych, rozwodowych, alimentacyjnych, dotyczących przyznania opieki nad dziećmi, cywilnych i innych, które wymagają przygotowania stosownego oświadczenia psychologicznego.